Autortiesības

Autortiesības

Šīs mājas lapas satura autortiesības © 1998-2015 pieder Volvo Car Corporation (vai tās filiālēm, kur tas norādīts un/vai tās licences turētājiem), SE-405 31 Gēteborga, Zviedrija. Visas tiesības paturētas.

Informācija mājas lapā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tekstiem, attēliem un skaņu, nedrīkst, izņemot strikti privātiem mērķiem, vai kur norādīts citādāk, tikt reproducēti, pārraidīti, izplatīti vai uzglabāti bez iepriekšējas rakstiskas Volvo Cars atļaujas. Šīs mājas lapas satura pārveide ir stingri aizliegta.

Dažas šīs lapas sadaļas satur attēlus, kurus aizsargā to piegādātāju autortiesību politika.

Preču zīmes

Ja vien šajā mājas lapā nav norādīts citādāk, attēlotās zīmes, korporatīvie logotipi un emblēmas ir preču zīmju tiesību objekti, kas pieder Volvo Trademark Holding AB un/vai Volvo Cars.