Voordelen van alle aard (vanaf 1/1/2012)

Hoe wordt de VAA berekend ? *

De fiscaliteit voor bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, werd aangepast en is in voege sinds 1 januari 2014.
Daarnaast is er ook een bijkomende verworpen uitgave in het leven geroepen ten laste van de werkgever. Ze resulteert in een verhoging van de vennootschapsbelasting.

Tot nu toe werd de kilometer kostprijs bepaald op basis van:
- de CO2-uitstoot van het voertuig
- en de afstand woon-werk (5.000 km - 7.500 km)

Brandstof

Vorige formule

Diesel

VAA per jaar = 0,00237 EUR x CO2 x 5.000/ 7.500 km

Benzine

VAA per jaar = 0,00216 EUR x CO2 x 5.000/ 7.500 km

Elektriciteit

VAA per jaar = 0,10 x 5.000/ 7.500 km


Nieuwe formule sinds 1 januari 2012

De nieuwe regeling houdt niet langer rekening met de afstand tussen de woonplaats en de werkplek, maar met de volgende 2 parameters:

-  CO2-uitstoot van de wagen
- Cataloguswaarde van de wagen (inclusief btw en opties en exclusiefkortingen)

Brandstof

Nieuwe formule

Diesel

VAA per jaar = 
[5,5% + (CO2-93) x 0,1%] x catalogusprijs (incl. btw en opties) x 6/7

Benzine

VAA per jaar = 
[5,5% + (CO2-112) x 0,1%] x catalogusprijs (incl. btw en opties)x 6/7

Elektriciteit

VAA per jaar = 
4% x catalogusprijs (incl. btw en opties) x 6/7

De basis CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van 93 gr/km voor dieselwagens (112 gr/km voor benzinewagens).

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram verhoogd, tot een maximumpercentage van 18%.
Maximum VAA per jaar = 18% x cat.prijs (incl. btw en opties) x 6/7.

Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt de CO2-coëfficiënt met 0,1% per CO2-gram verminderd, met een minimumpercentage van 4%. 
Minimum VAA per jaar = 4% x cat.prijs (incl. btw en opties) x 6/7.

Het VAA mag wel nooit lager liggen dan EUR 1.250 per jaar (waarde voor 2014). Deze waarde, en de referentieuitstoot, zullen jaarlijks herzien worden volgens inflatie en technologische vooruitgang.


Tweedehandsauto’s en ouderdom van het voertuig - Voorstellen tot wetswijziging

Bovendien zal zowel voor nieuwe als tweedehandsauto’s rekening worden gehouden met de ouderdom van het voertuig. Daarom wordt voorgesteld om op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig. Die
correctiecoëfficiënt zou als volgt worden bepaald:

 Periode verstreken sinds de eerste
inschrijving van het voertuig (*)

Bij de berekening van het voordeel in
aanmerking te nemen percentage van de
cataloguswaarde

 Van 0 tot 12 maanden

 100%

Van 13 tot 24 maanden

 94%

 Van 25 tot 36 maanden

 88%

 Van 37 tot 48 maanden

 82%

 Van 49 tot 60 maanden

 76%

 Vanaf 61 maanden

 70%

(*)  een begonnen maand wordt voor een volle geteld.

Volgens het voorstel tot wetswijziging mogen deze ouderdomspercentages voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing pas worden toegepast op de voordelen die vanaf 1 mei 2012 worden toegekend.

De aandacht wordt erop gevestigd dat deze voorstellen tot wetswijziging nog niet definitief zijn en pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is.

Wat is nu precies het voordeel van alle aard?

Een voordeel van alle aard (VVAA) is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid (b.v. een bedrijfswagen, een bedrijfsgsm, een ter beschikking gesteld onroerend goed, …)

Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomst. De werknemer die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Deze grondig wijziging voor wat de berekening betreft van (de waarde van) dat voordeel voor de bedrijfswagens zorgt voor een verandering in depersonenbelasting (bestuurder).

Bovendien werd een bijkomende verworpen uitgave (= niet aftrekbare kost) in het leven geroepen ten laste van de werkgever, wat thuishoort in devennootschapsbelasting.

Bijkomende verworpen uitgave ten laste van de werkgever

Elk voordeel van alle aard op de wagen zal bovendien aanleiding geven tot een bijkomende verworpen uitgave (“BVU”) ten laste van de werkgever. De achterliggende reden is dat men een deel van de beoogde belastingverhoging voor de bedrijfswagens wil ten laste leggen van de werkgever.

 

De bijkomende verworpen uitgave dient opgeteld te worden bij de verworpen uitgave die ontstaat uit de bestaande aftrekbeperking van de autokosten (60%-120% aftrekbeperking in functie van de CO2-emissie van het voertuig).

 

De bijkomende verworpen uitgave bedraagt 17% van het VAA.

Belasting

Indien de werkgever ervoor kiest om het bedrag voor dit privé-gebruik niet door de werknemer te laten betalen, wordt het belast als een voordeel van alle aard.

Het voordeel van alle aard wordt door de fiscus beschouwd  als loon en is dus gebonden aan de bedrijfsvoorheffing en aan de inkomstenbelasting.

Het voordeel van alle aard wordt dan bij het brutosalaris geteld. De werkgever moet dit bedrag vermelden op de fiche 281.10. Elke persoonlijke eigen bijdrage van de bestuurder mag op het voordeel van alle aard in mindering gebracht worden.

* Gebaseerd op informatie die beschikbaar was op 1 december 2011 in het kader van het bereikte federale regeringsakkoord en is dus nog niet gebaseerd op definitieve nationale of supranationale wetgeving. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan daarom niet gegarandeerd worden. Geen van de vennootschappen die deel uitmaken van de groep Volvo Car Belux, noch haar partners, werknemers of belanghebbenden kunnen daarom aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekening van het voordeel alle aard bedrijfswagen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie of enige actie die door de gebruiker wordt ondernomen vertrouwende op de informatie verkregen, zelfs onder voorbehoud van enig advies rond de mogelijke nadelige gevolgen.