Financial Focus - Jan Rolleman

Fiscale thema's - Jan Rolleman

In dit overzicht treft u een korte samenvatting aan van de fiscale thema’s zoals die besproken zijn op de bijeenkomsten van Volvo Car Financial Services op 29 en 30 januari 2013 en 5 februari 2013.
Achtereenvolgens gaan wij in op:
 
1. Actualiteiten bijtelling
2. Keuze voor privé of zakelijke aanschaf
3. Fiscale aspecten Volvo V60 Plug-In Hybrid
 
1. Actualiteiten bijtelling
 
Naar aanleiding van een uitzending van Tros Autoshow is de gestaffelde bijtelling weer in de belangstelling komen te staan. Naast de bekende differentiatie naar
CO2-uitstoot, zou daarbij een differentiatie naar privégebruik moeten gelden. Bij
een lager dan gemiddeld privégebruik zal ook een lager bijtellingspercentage van toepassing zijn. Die nieuwe systematiek voorkomt ook schokeffecten bij het overschrijden van de 500 km-grens. Omdat zo’n systeem niet van de ene op de andere dag in kan gaan, is in 2012 een normenkader voor ritregistratiesystemen ontwikkeld. Het plan was dat de gestaffelde bijtelling vanaf 2013 zou gaan gelden voor bestelauto’s met zo’n door de fiscus goedgekeurd ritregistratiesysteem. In een later jaar zou het dan ook voor personenauto’s van kracht worden. De wetgeving is echter nog niet aangepast. De belangrijkste oorzaak van de vertraging ligt in het inmiddels alweer ingetrokken wetsvoorstel voor de forenzentaks. Nu deze maatregelen voor het woon-werkverkeer niet doorgaan, zullen de plannen voor de gestaffelde bijtelling alsnog verder uitgewerkt worden. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers ook bevestigd in Tros Autoshow van 5 januari, zonder daarbij onderscheid te maken tussen bestelauto's en personenauto's. Later dit jaar zal blijken op welke manier deze plannen concreet worden uitgewerkt.
 
Wat betreft de overstap op de Volvo V60 Plug-In Hybrid is er een belangrijk aandachtspunt voor degenen die voor hun huidige auto een rittenregistratie bijhouden. De tegenbewijsregeling ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik houdt in dat voor het gehele jaar wordt aangetoond dat het privégebruik niet groter is dan 500 kilometer. De rittenregistratie zal daarom in principe ook voor het gehele jaar bijgehouden moeten worden. Beëindiging van de rittenregistratie op enig moment gedurende het jaar zal veelal met zich meebrengen dat dit beperkte privégebruik niet voor het gehele jaar aangetoond kan worden. Bij overstap op 0% in het begin van het jaar kan vanzelfsprekend de economische afweging worden gemaakt om de bijtelling over de vorige auto gedurende een beperkt aantal maanden ‘voor lief te nemen’ en daarna gebruik te maken van de 0% bijtelling. Bij overstap later in het jaar kan het aanbeveling verdienen de rittenregistratie nog tot het einde van het jaar te blijven voortzetten en met ingang van het nieuwe jaar de 0% bijtelling toe te passen en de nieuwe auto privé te gebruiken.

De overgangsregeling van de bijtelling houdt vanaf 1 juli 2012 in dat een auto waarop een verlaagde bijtelling van toepassing is, dit lagere percentage behoudt gedurende de eerste 60 maanden. Dat geldt ook bij wisseling van eigenaar en/of berijder van de auto.

Dit betekent ook dat de Volvo V60 Plug-In Hybrid de 0% bijtelling behoudt gedurende 60 maanden, mits de tenaamstelling plaatsvindt in 2013. Vanaf 2014 geldt in deze categorie een bijtelling van 7%.
 
 
2. Keuze voor privé of zakelijke aanschaf
 
Ondernemers hebben naast de mogelijkheid van een zakelijke aanschaf of financiering / financial lease ook de mogelijkheid deze auto privé aan te schaffen of te financieren.
Jan Rolleman VCFS regiomeeting
Zakelijke inzet zal bijtelling tot gevolg hebben. Wel zijn dan alle kosten dan aftrekbaar van het bedrijfsresultaat. Privéaanschaf voorkomt de bijtelling, maar betekent wel dat de kosten niet integraal aftrekbaar zijn: Uitsluitend de zakelijke ritten (incl. woon-werkverkeer) zijn dan aftrekbaar tegen 19 eurocent per kilometer.
 
Welke keuze het voordeligst is, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals:
·         Hoeveel zakelijke kilometers en hoeveel privékilometers worden er jaarlijks gereden?
·         Hoeveel bedragen jaarlijks de autokosten (benzinekosten, onderhoud, verzekering, motorrijtuigenbelasting, afschrijving)?
·         Wat is de catalogusprijs van de auto (oftewel: hoe hoog is de bijtelling)?
·         Welke belastingtarieven zijn van toepassing?
 
De praktijk wijst uit dat naar mate meer privékilometers worden gereden dan zakelijke kilometers een auto van de zaak voordeliger wordt. Daartegenover staat dat het voordeliger wordt de auto privé te houden naar mate er meer zakelijke kilometers worden gereden. Een rekenmodel kunt u hier vinden.
 
Bij ondernemers met een eenmanszaak en vergelijkbare rechtsvormen (en daarom niet bij directeuren/aandeelhouders van een B.V.) is in beide gevallen de btw aftrekbaar, mits dat goed in de boekhouding en aangiften wordt verwerkt. Wel moet de ondernemer dan voor het privédeel een correctie aanbrengen op die afgetrokken btw. Dat mag op basis van kilometerverhoudingen, maar dat kan ook met een 2,7%-forfait. Klik hier voor meer informatie.
 
3. Fiscale aspecten Volvo V60 Plug-In Hybrid
 
De ondernemer die investeert in een nieuwe Volvo V60 Plug-In Hybrid kan gebruik maken van een groot aantal fiscale regelingen. Dit betreft:
 
·         0% bijtelling gedurende 60 maanden
·         BPM-vrijstelling
·         MRB-vrijstelling, minimaal tot en met 2015
·         Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA, maximaal 28%, afhankelijk van de totale omvang van de investeringen in het betreffende jaar)
·         Milieu-investeringsaftrek (MIA, 36%)
·         Versnelde afschrijving (VAMIL, voor 75% van de investering)
 
Klik hier voor meer informatie over deze regelingen.
 
Aandachtspunten bij de MIA en de versnelde afschrijving zijn de tijdige aanmelding bij Agentschap NL (binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting) en het feit dat bij ‘desinvesteren’ binnen 5 jaar een deel van deze aftrekposten teruggenomen wordt. Er geldt dan een desinvesteringsbijtelling ter grootte van het percentage dat aan aftrek is geclaimd ten tijde van de investering. Dit percentage vermenigvuldigd met de inruilprijs moet deze ondernemer dan bij zijn winst tellen als desinvesteringsbijtelling. Een contractsduur van 60 maanden is daarom sterk aan te raden.
 
Ondernemers die kunnen profiteren van de 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek zullen doorgaans willen kiezen voor financial lease. Speelt de kleinschaligheidsinvesteringaftrek geen rol, dan kan ook gekozen worden voor operational lease. De MIA wordt namelijk, anders dan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, ook (aan de leasemaatschappij) toegekend bij operational lease.
 
Uitgaande van de consumentenprijs (incl. btw) van € 63.995 en een btw-bedrag van 21% (€ 11.106) zal de btw-aftrekgerechtigde ondernemer een investering doen van € 52.888.
 
Dat levert aan concrete aftrekposten op:
KIA: max. 28% x € 52.888         € 14.809
MIA: 36% x € 52.888                 € 19.040
VAMIL-afschrijving (75%)            € 39.666
 
De versnelde afschrijving levert feitelijk een liquiditeits- en rentevoordeel op. De KIA en de MIA leveren concrete extra fiscale aftrekposten op!
 
Voor de berekening van het bedrag dat in het lease- of financieringscontract meegenomen kan worden, moet vervolgens van deze aftrekposten het netto bedrag berekend worden. Daarvoor is het op de concrete ondernemer van toepassing zijnde belastingtarief van belang. Uitgaande van het toptarief van 52% bij een met inkomstenbelasting belaste ondernemer (zoals bijv. een eenmanszaak / ZZP’er) en 25% bij een BV of NV, kan dit netto voordeel met inbegrip van het rentevoordeel van de versnelde afschrijving worden becijferd op:
 
Eenmanszaak/VOF (52%-schijf)             € 16.076
BV/NV (25%-schijf)                                €  8.987
 
In deze berekening is eerlijkheidshalve rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling van 14%. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat 14% van de winst van eenmanszaken e.d. onbelast is, maar zorgt er daardoor ook voor dat aftrekposten feitelijk voor 86% aftrekbaar zijn.
 
Naast deze voordelen zal de berijder een groot fiscaal voordeel genieten door de 0% bijtelling.
 
Dit overzicht is uitsluitend informatief van aard. Hoewel aan de samenstelling van dit overzicht de uiterste zorg is besteed, aanvaarden Volvo Cars Nederland B.V. noch AMD automotive fiscalisten B.V. enige aansprakelijkheid voor gebruik van deze informatie in concrete individuele situaties.