Copyright

Copyright

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett © 1998-2013 og tilhører Volvo Car Corporation (eller, der dette er angitt, datterselskaper av Volvo Car Corporation og/eller Volvo Car Corporations lisenshavere), SE-405 31 Göteborg, Sverige. Med enerett.

Opplysninger på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten forutgående skriftlig samtykke fra Volvo Personbiler, annet enn der dette skjer utelukkende til personlig bruk. Endringer av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt

Enkelte deler av nettstedet inneholder bilder som er underlagt leverandørenes opphavsrettslige policyer.

Varemerker

Dersom ikke annet er angitt på dette nettstedet, er benyttede kjennetegn, selskapslogoer og emblemer underlagt Volvo Trademark Holding AB og/eller Volvo Personbilers varemerkerettigheter.