Usługi
Volvo V60

Inne

Sytuacje, w których nie możemy udzielić naszych świadczeń

Odpowiedzialność Volvo Assistance określona powyżej jest wyłączona, jeżeli zdarzenie zostało spowodowane:

 • Błędem w konserwacji pojazdu lub uszkodzeniem mechanicznym pojazdu, o którym wiedziano przed wyjazdem,

 • Naruszeniem warunków gwarancji technicznej wydanej przez Volvo,

 • Umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem,

 • Zadziałaniem siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się w szczególności trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, blokadę  dróg, terenów, gmachów,

 • Wojną zagraniczną bądź domową, zamieszkami, ruchami społecznymi, aktami terroryzmu lub sabotażu, akcjami protestacyjnymi,  uczestnictwem pojazdu w zawodach sportowych lub ich próbach,

 • Jazdą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających i konsekwencjami ich spożycia,

 • Uczestnictwem w bójce z wyłączeniem obrony koniecznej,

 • Podczas prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdów.  

 •  
  Odpowiedzialnością Volvo Assistance nie są objęte uszkodzenia ciała, które mogą być leczone na miejscu i uszkodzenia ciała, które  nie przeszkadzają w kontynuowaniu podróży. Odpowiedzialnością Volvo Assistance nie są objęte pojazdy zarobkowe, za wyjątkiem samochodów użytkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego, w przypadku których pomoc ograniczona jest do usługi naprawy na miejscu lub holowania do ASO Volvo. Volvo Assistance nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w bagażu oraz ewentualnie utracone dochody spowodowane awarią samochodu.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WARUNKACH mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz  ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz zapisy ogólnych Warunków Ubezpieczenia Volvo Assistance.