Usługi
Volvo V60

Pomoc informacyjno- administracyjna

Realizacja świadczeń Volvo Assistance - Pomoc informacyjno-administracyjna

A. USŁUGI INFORMACYJNE

Zobowiązanie Volvo Assistance polega na spełnieniu na Twoje życzenie następujących świadczeń:

 • udzielenie informacji o numerach telefonów oraz adresach najbliższych:
  - autoryzowanych salonów i serwisów Volvo,  
  - szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw, bankomatów (tylko na terenie RP).

 • przekazanie informacji na temat najszybszych i najkrótszych połączeń drogowych na terenie Europy,

 • przekazanie pilnej wiadomości związanej z zaistniałą awarią lub wypadkiem osobie wskazanej przez kierowcę pojazdu,

 • udzielenie informacji przed podróżą na temat wymagań wizowych, koniecznych szczepień, waluty, warunków klimatycznych, języków  używanych i stref czasowych kraju przeznaczenia,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w RP w razie wypadku oraz o zasadach spisywania oświadczenia powypadkowego  sprawcy wypadku,

 • udzielenie informacji o ogólnych zasadach likwidacji szkód ubezpieczeniowych zaistniałych w RP z tytułu ubezpieczeń OC i AC  Klienta oraz o adresach towarzystw ubezpieczeniowych w RP,

 • udzielenie informacji o uprawnieniach polskiej Policji drogowej, jak również o zasadach zachowania się w trakcie kontroli drogowej w RP,

 • udzielenie informacji o polskim taryfikatorze punktów karnych oraz o sposobach postępowania w przypadku ukarania Klienta mandatem  karnym przez polską Policję drogową,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w RP w razie karnego odholowania samochodu Klienta lub w razie założenia  blokady unieruchamiającej pojazd,

 • udzielenie informacji o sposobie postępowania w RP w przypadku zatrzymania przez polską Policję drogową prawa jazdy.

 • B. USŁUGI TŁUMACZENIA

  Zobowiązanie Volvo Assistance polega na spełnieniu na Twoje życzenie, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poza  granicami RP, następujących świadczeń:

 • telefoniczna pomoc w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi,

 • tłumaczenie drobnych (max. 2 strony tekstu) formularzy - związanych z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem Volvo Assistance. 

 • C. POMOC PRAWNA

  Zobowiązanie Volvo Assistance polega na spełnieniu na Twoje życzenie, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem poza  granicami RP, następujących świadczeń:

 • zorganizowanie udziału prawnika, reprezentującego Ciebie w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko Tobie z tytułu  odpowiedzialności wynikającej z udziału w wypadku (kosztów prawnika nie pokrywamy),

 • zorganizowanie udziału/usług tłumacza podczas dochodzeń policyjnych, w postępowaniach sądowych wszczętych w związku  z udziałem w wypadku (kosztów tłumacza nie pokrywamy),

 • przedpłata kaucji w Twoim imieniu, do wysokości równowartości w walucie lokalnej 5.000,- EUR, w celu uwolnienia z aresztu  policyjnego wynikającego z Twojego udziału w wypadku,

 • warunkiem otrzymania świadczenia jest potwierdzenie zdarzeń objętych przedpłatą kaucji przez Konsula RP lub Centrum Alarmowe  Volvo Assistance oraz podpisanie przez Ciebie weksla własnego na kwotę wpłaconej kaucji, jako zabezpieczenie roszczenia  o zwrot kwoty wpłaconej za Ciebie kaucji,

 • wpłaconą kaucję zobowiazany jesteś zwrócić w pełnej wysokości, w złotych polskich, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu kaucji  w wyniku postępowania sądowego lub w ciągu piętnastu dni od wydania przez sąd orzeczenia, nie później jednak niż w ciągu  trzech miesięcy od dnia wpłacenia kaucji przez zakład ubezpieczeń,

 • w razie niedopełnienia obowiązku zwrotu przedpłaty Volvo Assistance zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze  prawnej. Ponosisz odpowiedzialność w rozumieniu Art. 391 k.c., za spełnienie przez Ciebie obowiązku zwrotu wpłaconej kaucji.  

 •  
  Przeliczenie na złote wpłaconej w walutach obcych kaucji następuje według obowiązującego w dniu dokonywania jej zwrotu kursu  średniego walut obcych, ustalonego przez NBP.


  VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: +48-22-522-2733