Vozni parki, ki upoštevajo najpomembnejše okoljske težave.

Vozni parki, ki upoštevajo najpomembnejše okoljske težave.

Bolj zelen vozni park

Upoštevanje okoljske problematike postaja zaradi povpraševanja kupcev vedno bolj pomembna. Uvajanje okoljskega sistema upravljanja vodi k okoljskim zahtevam do dobaviteljev tako izdelkov kot storitev. Okoljski vidik transportnih sistemov predstavlja kompleksno zmes različnih vplivov skozi celotni življenjski cikel vozila in vsak učinkoviti okoljski sistem upravljanja bo transport upošteval kot enega ključnih elementov. Zato poskušamo Upraviteljem, odgovornim za vozne parke njihovih podjetij najboljšo okoljsko prakso vključiti v njihovo splošno politiko upravljanja voznih parkov.

Možne so posledice na več kadrovskih področij in drugih delovnih praks, ki bodo podvržene strateškemu odločanju, zato je možna potreba po izbiri nekaterih elementov s seznama. Glavna področja, obravnavana ob sestavljanju "zelenih" ukrepov do voznih parkov so dostopna spodaj. Nadalje se točke sestavijo v sezname določenih skupin ukrepov, ti pa se primerjajo s trenutnimi ukrepi stranke.

Upamo, da vas bo vsebina spodbudila. Če se želite o katerem koli delu zadeve podrobneje pogovoriti, ali potrebujete pomoč pri specifičnih primerih iz vašega podjetja se, prosimo, obrnite na mednarodno Volvo Cars prodajo voznim parkom.

1. Izbira dobavitelja

Certifikat za upravljanje okoljskega sistema (ISO 14001 in/ali EMAS članstvo) je jamstvo, da je dobavitelj uvedel strukturiran, dolgoročen in obsežen nabor aktivnosti za zmanjšanje vpliva na okolje in povečanje zavesti med svojimi uslužbenci. Okoljske politike in poročila se uporabljajo za predstavitev namer in rezultatov podjetij.

2. Produktna informacija

Za pravilno razumevanje vpliva vašega voznega parka na okolje, morate sešteti neposredne učinke proizvodov v posesti in uporabi. Kar pomeni, da od proizvajalcev vozil potrebujete podrobne produktne specifikacije, ki omogočajo vpogled v celotni vpliv na okolje (proizvodnja, uporaba in odstranitev, poglejte si tudi del 9).

3. Postopek uporabe goriva

Danes je na voljo široka paleta različnih vrst goriv, ki se med državami razlikujejo. V zadnjem času so bencinu in dizelskemu gorivu konkurenčni stisnjen zemeljski plin (CNG), utekočinjen naftni plin (LPG) in hibridna vozila na bencin in električno energijo ter gorivnimi celicami na vidiku. Glede razmerja med prednostmi in pomanjkljivosti ni idealnega goriva. Upravitelj voznega parka se sam odloči katero gorivo najbolj ustreza zahtevam njegovega voznega parka upoštevajoč porabo goriva, okoljsko neoporečnost (CO2, Nox, Sox, delce, itd), ceno goriva, infrastrukturo za dobavo goriva in amortizirane vrednosti vozil. Za zagotovitev prednosti in v izogib izpostavljenosti eni sami alternativi, je morda modra odločitev uvajanje vozil z različnimi vrstami goriva v istem voznem parku. Najmanj, kar bi podjetje moralo storiti, je jasen pregled nad porabo goriva, kot je na primer nakup goriva s kartico.
Izboljšave na področju varčnejše porabe goriva imajo tako okoljske kot stroškovne prednosti. Vozniki službenih vozil bi morali biti o tem izšolani in za nizko porabo goriva upravičeni do ugodnosti.

4. Emisije

Pri uporabi fosilnih goriv so emisije toplogrednih plinov in CO2 neposredno povezane s porabo goriva. Emisije ogljikovega monoksida CO, hidrokarbonatov HC in dušikovih oksidov Nox, v veliki meri zavisijo od učinkovitosti zgorevanja in delovanja katalizatorjev.
HC in Nox sta pomembna dejavnika pri tvorbi prizemnega ozona. Dizelski motor ima v primerjavi z bencinskim boljšo učinkovitost, a hkrati izpusti več Nox in trdnih delcev na kilometer.

5. Vzdrževanje in popravila

Servisiranje, popravila in vzdrževanje povzročajo vpliv na okolje s porabo naravnih virov, proizvodnjo odpadkov in škodljivimi emisijami iz obratov. Dostop do obratov z visokimi okoljskimi standardi je torej zelo pomemben, še posebej če je storitev popravil in vzdrževanja najeta pri zunanjih izvajalcih. Zelo pomembno je, da so vozila vzdrževana v skladu z najvišjimi merili in imajo tako zagotovljeno optimalno varčnost z gorivom in kar najmanjše emisije.

6. Načrt nadomestnih poti

Odvisnost ljudi od osebnih avtomobilov še vedno raste in vlade evropskih držav se nameravajo temu upreti z obdavčitvijo vozil in zmanjšati njihovo uporabo. Alternativne načrte poti je laže pripraviti tam, kjer je število uslužbencev večje in kjer so alternative sploh možne.

7. Vrednotenje in neprestane izboljšave

Okoljske izboljšave lahko uvedemo le, če je učinkovitost merjena in nadzorovana. Običajne merjene vrednosti so poraba goriva, emisije CO2, emisije strupenih snovi in obraba pnevmatik.
Cilje za izboljšave je potrebno določiti letno in jih redno nadzorovati (približno na četrtletje) s poročili, ki jih dobijo na vpogled vozniki in ostali zainteresirani.

8. Socialni vidiki celotnega življenskega kroga vozila

Čeprav se odločitve o tem, koliko časa podjetje obdrži novo vozilo, razlikujejo, jih večina podjetij zadrži okoli tri leta. Kar pomeni, da bo vozilo večino svoje življenjske dobe v uporabi drugega in naslednjih lastnikov. To poveča pomembnost korakov, ki zagotavljajo nadzor nad uporabo v skladu z visokimi merili vašega podjetja. Nepisano pravilo pravi, da mora prodajalec vozila zagotoviti vozilo kupcu v najboljšem možnem stanju glede na starost in kilometrino vozila.

Seznam vidikov postopkov

Politika

Dobavitelji uporabljajo akreditirane sisteme okoljskega upravljanja oziroma ga nameravajo v sprejemljivem roku uvesti (ISO 14001 ali EMAS).
 
Dobavitelji poznajo vaše specifične okoljske zahteve kot celoto, še posebej pa, kako se nanašajo na njih.
 
Dobavitelji objavljajo okoljsko politiko, vključno z nameravanimi izboljšavami in ukrepi.
 
Nabavna politika podjetja vključuje okoljske elemente, zato imajo ponudniki z visokimi merili okoljskih rezultatov prednost pri izbiri.
 
Vsak dobavitelj ima priložnost prikazati način, na katerega bo ustregel vašim zahtevam. Priporočljivo je točkovanje vaših pričakovanj glede vpliva in ločitev med osnovnimi in zaželenimi elementi.
 
Dobavitelji morajo dostaviti ustrezen prikaz okoljskih podatkov in specifikacij svojih proizvodov še preden so vključeni v izbiro avtomobila.
 
Najmanjši še sprejemljivi okoljski kriterij, ki obsega vsa področja, od uporabljenih surovin v proizvodnji, metod proizvodnje, uporabe vozila in dolgoročne posledice prenehanja njegove uporabe.
 
Prednost imajo izdelki z najboljšimi okoljskimi rezultati, po možnosti s sodelovanjem tretje strani.
 
Stalno poizvedovanje po alternativnih gorivih, delovanja in rabe vozila ter infrastrukture za dobavo in polnjenje.
 
Prednosti voznega parka z več vrstami goriva: celostna podoba podjetja, strošek goriva, amortizirana vrednost
 
Programi izobraževanja in zavesti voznikov.
 
Prednost imajo vozila z nizko porabo goriva
 
Splošna kadrovska politika ugodnosti, ki je lahko podlaga za ustrezno shemo.
 
Vse to lahko uporabite za pozitiven pristop k pogovoru na področju transporta v svojem podjetju.
 
Na podlagi starosti voznega parka se odločite za najbolj učinkovito razpoložljivo tehnologijo zmanjševanja emisij.
 
Upoštevajte razmerje vozil v voznem parku, ki jih uporabljate za različne namene in zmanjšajte vpliv z upoštevanjem zadnjih izsledkov raziskav o pozitivnih okoljskih posegih.
 
Sistem za obveščanje o "vidnih" dokazih za z emisijami povezane težave, kot je recimo črn dim iz izpuha dizelskega avtomobila.
 
Izobraženost in zavedanje voznika ima pri tem jasen vpliv na obravnavanje uporabe goriva.
 
Veljavna okoljska merila servisne delavnice (recikliranje, energijska učinkovitost, itd) - uporabite svoja ali zagotovite, da ima servisni center izdelano in uporabno okoljsko politiko.
 
Test izpusta emisij mora biti sestavni del servisiranja.
 
Vozniki naj redno preverjajo tlak v pnevmatikah. To je lahko vključeno v shemo ugodnosti, ki smo jo omenili prej. Kako vam pri tem lahko pomaga vaš vulkanizer?
 
Dosledno ravnanje po vsebini in terminom v servisnem razporedu.
 
Delujoči sistem, ki voznikom omogoča javljanje težav in okvar vozil.
 
Spodbujajte medsebojno izmenjavo vozil.
 
Veljavna in obrazložena politika podjetja o uporabi železnice in letal.
 
Izobraževanje o okoljskem zavedanju za zaposlene.
 
Možnost premagovanja razdalj s hojo ali kolesom v delovnem času.
 
Kjer je to možno, se v sodelovanju z lokalno skupnostjo dogovorite za storitev transporta z minibusom.
 
Uporabite audio in video konferenčno tehnologijo.
 
Poskusite zmanjšati število službenih potovanj.
 
Upoštevajte vse elemente predlagane sheme ugodnosti.
 
Uvedeni ukrepi.
 
Cilji postavljeni in nadzorovani.
 
Rezultati posredovani. (tu lahko objavite rezultate ugodnosti za voznike.)
 
Dogovorjena merila glede odsluženih vozil v sporazumih z vašimi dobavitelji, ne glede na to ali ste bili lastnik ali najemnik vozila. To lahko kupec v tem trenutku pričakuje od vas v sklopu vašega okoljskega rezultata.
 
Voznike poučite glede odlaganja akumulatorjev, pnevmatik, itd.
 
Merila morajo biti določena in postati sestavni del ISO ali EMAS procedur vašega podjetja.
 
Zavedanje o možnostih uvedbe pristojbin gnečo in nizko-emisijskih območij.