Zákonné vzdanie sa nároku

Zákonné vzdanie sa nároku

Právne ustanovenia

Niektoré informácie na týchto webových stránkach nemusia byť správne z dôvodu zmien výrobkov, ku ktorým mohlo dôjsť od ich uvedenia na trh. Niektoré vybavenie popísané alebo vyobrazené na týchto stránkach môže byť k dispozícii iba v určitých krajinách alebo iba za príplatok. Pred objednávkou požiadajte Vášho predajcu Volvo o najnovšie informácie. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny cien, farieb, materiálov, špecifikácií a modelov v akomkoľvek čase bez upozornenia.

Žiadna záruka

Informácie na tejto webovej stránke sú poskytované „tak ako sú“. V žiadnom prípade sa Volvo Cars nezodpovedá žiadnej strane za žiadne priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody v súvislosti s používaním tohto webového sídla alebo iných webových sídiel, na ktoré tieto stránky obsahujú odkaz, okrem iného za akýkoľvek ušlý zisk, prerušenie obchodu, stratu programov alebo iných údajov z vášho informačného systému alebo odinakiaľ, dokonca aj v prípade, keď budeme výslovne upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd.

Volvo Cars neposkytuje akúkoľvek záruku na akékoľvek iné webové sídlo, na ktoré sa môžete dostať z týchto stránok. Tieto odkazy sa poskytujú iba na uľahčenie vyhľadávania informácií, čo neznamená, že Volvo Cars schvaľuje alebo berie na seba zodpovednosť za obsah alebo používanie takého webového sídla. Navyše, je Vašou zodpovednosťou prijať potrebné bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť, že všetko, čo si zvolíte pre Vaše použitie, neobsahuje veci ako vírusy, červy, trójske kone a iné súčasti deštruktívneho charakteru.

Informácie na tomto webovom sídle môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie na týchto webových stránkach sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku.

Informácie publikované na týchto webových stránkach môžu obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na výrobky, služby a pod. Volvo Cars, ktoré nie sú ohlásené alebo k dispozícii vo Vašej krajine.
Presnosť takých informácií sa nedá zaručiť, osobitne keďže tieto informácie podliehajú zmenám, osobitným požiadavkám alebo dostupnosti a také odkazy neznamenajú, že Volvo Cars zamýšľa ohlásiť také výrobky, služby a pod. vo Vašej krajine. Kompletné informácie týkajúce sa výrobkov, služieb a pod., ktorú sú Vám k dispozícii a ktoré si môžete objednať, získate od Vášho miestneho predajcu Volvo.

Komentáre, otázky alebo pripomienky

Akékoľvek informácie, nevyžiadané návrhy, nápady alebo iné poskytnuté informácie sa nebudú považovať sa dôverné ani podliehajúce vlastníckym právam. Poskytnutím akýchkoľvek informácií alebo zaslaním akéhokoľvek materiálu udeľujete Volvo Cars neobmedzené nezrušiteľné oprávnenie reprodukovať, vyobraziť, modifikovať, vysielať a distribuovať tieto materiály alebo informácie a taktiež súhlasíte s tým, že Volvo Cars môže použiť akékoľvek nápady, koncepcie, know-how alebo techniky, ktoré nám zašlete z akéhokoľvek dôvodu

Špecifické programové vybavenie k dispozícii na webových stránkach

Akékoľvek programové vybavenie, ktoré môže byť k dispozícii na tomto webovom sídle ("programové vybavenie") je chránené autorskými právami Volvo Cars a/alebo jeho dodávateľov.

Použitie tohto programového vybavenia sa riadi ustanoveniami licenčného ujednania, ktoré je priložené alebo je poskytnuté spolu s programovým vybavením ("licenčné ujednanie"). Pokiaľ nie je v licenčnom ujednaní uvedené ináč, programové vybavenie sa poskytuje výlučne za účelom stiahnutia a používania koncovými používateľmi. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia programového vybavenia v rozpore s ustanoveniami licenčného ujednania môže viesť k občianskoprávnym a trestnoprávnym postihom.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, kopírovanie alebo reprodukcia programového vybavenia na akýkoľvek iný server alebo lokalitu za účelom ďalšej reprodukcie alebo redistribúcie je výslovne zakázané.

Na programové vybavenie sa vzťahuje záruka iba v súlade s ustanoveniami licenčného ujednania, ak vôbec nejaká. Okrem záruk uvedených v licenčnom ujednaní, Volvo Cars týmto odmieta akékoľvek záruky a podmienky vo vzťahu k programovému vybaveniu, vrátane všetkých implikovaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, vlastníckych nárokov a neporušovanie práv iných subjektov.