Kľúčové environmentálne aspekty prevádzky automobilového parku

Kľúčové environmentálne aspekty prevádzky automobilového parku

Ekologickejšia flotila

S rastúcimi nárokmi zákazníkov stúpa aj dôležitosť ekologických kvalít vozidiel. Zavádzanie systémov environmentálneho manažmentu vedie k zvyšovaniu nárokov na dodávateľov tovarov aj služieb. Ekologické aspekty dopravy sú zložitou zmesou rôznych vplyvov počas celého životného cyklu vozidiel, pričom doprava patrí medzi kľúčové prvky každého účinného systému environmentálneho manažmentu. V tejto sekcii ponúkame správcom flotíl, zodpovedným za automobilové parky svojich firiem, rady, ako aplikovať zásady ekologického správania na prevádzku flotily.

Môže to mať dopad na mnoho zaužívaných postupov v súvislosti s ľudskými zdrojmi a pracovných zvyklostí, ktoré bude nutné zvážiť zo strategického hľadiska, a možno bude potrebné preveriť pár položiek v uvedenom zozname. V nasledujúcom texte sú postupne rozobrané všetky hlavné oblasti, na ktoré sa treba zamerať pri formulovaní zásad ekologickej prevádzky automobilového parku. Z nich nakoniec vyplynie akýsi kontrolný zoznam konkrétnych zásad, ktoré môžete porovnať s vašimi súčasnými zásadami.

Dúfame, že táto sekcia bude pre vás podnetná. Ak by ste chceli podrobnejšie prediskutovať ktorýkoľvek z uvedených aspektov, alebo ak potrebujete pomoc pri hľadaní súvislostí so situáciou vo vašej firme, obráťte sa na oddelenie medzinárodného predaja flotíl spoločnosti Volvo.

1. Supplier selection

Ak má dodávateľ certifikovaný systém environmentálneho manažmentu (má certifikát ISO 14001 alebo registráciu EMAS), je to zárukou, že daný dodávateľ implementoval podrobný, dlhodobý a komplexný súbor opatrení na zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a na zvýšenie ekologického povedomia svojich zamestnancov. Na prezentovanie svojich ambícií a výsledkov používajú spoločnosti environmentálne politiky a správy.

2. Product information

Aby ste pochopili vplyv svojho automobilového parku na životné prostredie, musíte kvantifikovať priame účinky produktov, ktoré si vyberáte a používate. To znamená, že výrobca vozidiel by mal poskytnúť podrobné údaje o svojich produktoch, ktoré by mali obsahovať aj informácie o celkovom vplyve na životné prostredie (pri výrobe, počas prevádzky aj pri likvidácii – pozri tiež odsek 9).

3. Fuel policy

V súčasnosti je k dispozícii široká ponuka palív s určitými odchýlkami medzi jednotlivými krajinami. V krátkodobom horizonte budú naftovým a benzínovým motorom konkurovať palivá ako stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený ropný plyn (LPG), hybridné pohony so zážihovým a elektrickým motorom a v budúcnosti to budú palivové články. Ideálne palivo neexistuje, pretože každé má svoje výhody aj nevýhody. Správca automobilového parku musí určiť, ktoré palivo (alebo palivá) najviac vyhovuje požiadavkám parku, pričom musí brať do úvahy spotrebu paliva, ekologické parametre (emisie CO2, NOx, SOx, pevných častíc atď.), ceny paliva, dostupnosť čerpacích staníc a zostatkové hodnoty vozidiel. Aby bolo možné ťažiť z najnovších poznatkov a eliminovať riziko pri úplnom spoľahnutí sa len na jedno riešenie, treba zvážiť možnosť prevádzkovania automobilového parku využívajúceho rôzne typy palív. Firma by mala prinajmenšom začať používať systém na sledovanie spotreby paliva, napojený na systém palivových kariet.
Zníženie spotreby paliva má pozitívny vplyv na životné prostredie a súčasne prináša finančné úspory. Vodiči firemných áut by mali absolvovať školenia zamerané na hospodárnosť jazdy a mali by byť odmeňovaní za nízku spotrebu paliva.

4. Emissions

V prípade používania fosílnych palív je množstvo emisií skleníkového plynu CO2 priamo úmerné spotrebe paliva. Množstvo emisií oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC) a oxidov dusíka (NOx) veľmi závisí od účinnosti spaľovania a vlastností katalyzátora.
Emisie HC a NOx sú významné faktory vplývajúce na tvorbu prízemného ozónu. Naftové motory síce majú nižšiu spotrebu paliva, ale do ovzdušia vypúšťajú viac NOx a pevných častíc na kilometer jazdy než benzínové motory.

5. Servicing and repair

Servis, opravy a údržba vplývajú na životné prostredie tým, že firmy, ktoré tieto činnosti vykonávajú, využívajú prírodné zdroje a produkujú odpad a škodlivé emisie. Využívanie služieb servisov s vysokým environmentálnym štandardom je preto veľmi dôležité, a to najmä v prípade, že servis a opravy vykonávajú externé firmy. Pritom je veľmi dôležité, aby boli vozidlá udržiavané v čo najlepšom technickom stave, čo umožní udržať spotrebu paliva a emisie na optimálnej úrovni.

6. Alternative travel plans

Závislosť ľudí od automobilov stále rastie a vlády európskych krajín sa proti tomu snažia bojovať tým, že nás chcú prostredníctvom rôznych ekonomických opatrení prinútiť menej používať autá. Alternatívne cestovné plány sa ľahšie realizujú tam, kde je veľká koncentrácia zamestnancov a kde existujú reálne alternatívy.

7. Measurement and continuous improvement

Zlepšenie v environmentálnej oblasti možno dosiahnuť iba na základe merania a sledovania parametrov. Sledovať by sa mala najmä spotreba paliva, emisie CO2, emisie toxických látok a spotreba pneumatík.
Ciele zlepšovania by sa mali stanovovať každoročne a ich dosahovanie by sa malo pravidelne monitorovať (a prípadne každý štvrťrok aktualizovať) formou správ pre vodičov a ďalšie zainteresované strany.

8. Social considerations for the whole life of the car

Hoci sa stratégie používania áut vo firmách líšia, pokiaľ ide o to, po akom čase firma odpredáva ojazdené autá, väčšina firiem si nové autá necháva približne tri roky. Z toho je jasné, že takéto vozidlá budú väčšiu časť svojho života slúžiť nasledujúcim majiteľom. Z toho možno usúdiť, aké dôležité je zaviesť opatrenia, ktoré zaručia vysoký štandard starostlivosti a používania vozidiel. Teda predajca vozidiel by mal zaistiť, aby predávané autá boli v čo najlepšom reálne dosiahnuteľnom stave vzhľadom na vek vozidla a počet najazdených kilometrov.

Checklist of policy considerations

Ciele politiky

Všetci dodávatelia musia mať certifikát o všeobecne uznávanom systéme environmentálneho manažmentu, alebo by ho mali získať v dohľadnom čase (ISO 14001 alebo EMAS).
 
Všetci dodávatelia musia vedieť o všetkých vašich špecifických environmentálnych požiadavkách, a musia vedieť najmä to, čo z toho pre nich vyplýva.
 
Všetci dodávatelia by mali zverejňovať svoju environmentálnu politiku, ktorá obsahuje plány na zlepšenie a z nich vyplývajúce opatrenia.
 
Nákupná politika firmy musí zohľadňovať environmentálne zretele a uprednostňovať dodávateľov s najvyššími environmentálnymi štandardmi.
 
Každý dodávateľ by mal vedieť demonštrovať, akým spôsobom vie splniť vaše potreby. Môžete tiež zoradiť svoje požiadavky podľa priority a odlíšiť bezpodmienečné požiadavky od tých ostatných.
 
Všetci dodávatelia by mali poskytnúť komplexné environmentálne údaje o ponúkaných produktoch, skôr než o nich začnete uvažovať ako o možných dodávateľoch vozidiel.
 
Mali by ste si určiť minimálne akceptovateľné environmentálne kritériá zahŕňajúce všetky aspekty od materiálov používaných vo výrobe a výrobných postupov cez ekologickosť prevádzky vozidla až po dlhodobé dôsledky ich likvidácie.
 
Uprednostnení musia byť dodávatelia s najvyšším environmentálnym štandardom, pokiaľ možno po odobrení nezávislou stranou.
 
Musí prebiehať neustále skúmanie možností používania alternatívnych palív s ohľadom na využívanie vozidiel a dostupnosť čerpacích staníc.
 
Výhody automobilového parku využívajúceho rôzne palivá: imidž spoločnosti, náklady na palivo, zostatkové hodnoty.
 
Školenia a informačné kampane pre vodičov.
 
Uprednostňovanie vozidiel s nízkou spotrebou paliva
 
Politika práce s ľudskými zdrojmi stimulujúca zamestnancov prostredníctvom vhodného systému odmien.
 
Využívajte takéto diskusie na zapojenie všetkých zamestnancov do debaty o problematike dopravy v prospech vašej firmy.
 
Sledujte vek svojich vozidiel, aby ste si mohli byť istí, že obsahujú tie najnovšie technológie, ktoré produkujú čo najmenej emisií.
 
Snažte sa dosiahnuť vhodné rozdelenie vozidiel medzi vodičov s rôznymi potrebami a minimalizovať možný neúspech vašich ekologických snáh v prípade, že sa v budúcnosti vynoria nové vedecké objavy.
 
Zavedený systém na ohlasovanie evidentných problémov súvisiacich s emisiami, napríklad „čierneho dymu“ z naftových motorov.
 
Školenie a informovanie vodičov tu úzko súvisí s diskusiou o využívaní palív.
 
Zavedené environmentálne zásady a normy (recyklácia, energetická účinnosť a pod.), či už pre vaše vlastné dielne alebo v prípade externých servisov.
 
Okrem pravidelného servisu aj pravidelné meranie emisií.
 
Vodiči musia pravidelne kontrolovať tlak v pneumatikách. Môže to byť súčasťou vyššie spomínaného systému stimulov. Môže vám s tým nejako pomôcť váš pneuservis?
 
Prísne dodržiavanie obsahu a harmonogramu plánovanej údržby.
 
Zavedený systém pre vodičov na ohlasovanie problémov a porúch na vozidle.
 
Podporujte zdieľanie vozidiel.
 
Dobre vytvorená a prezentovaná politika využívania železničnej a leteckej dopravy.
 
Školenia pre zamestnancov zamerané na environmentálnu uvedomelosť.
 
Vybavenie pracoviska prostriedkami, ktoré podporujú používanie bicyklov alebo chôdze.
 
Tam, kde je to vhodné, zabezpečte v spolupráci s miestnymi orgánmi minibusovú dopravu.
 
Využívajte video- alebo audiokonferencie.
 
Skúste minimalizovať počet ďalekých ciest mimo pracoviska.
 
Rozvážte si všetky súčasti navrhovaného stimulačného programu.
 
Zaveďte opatrenia.
 
Stanovujte si ciele a sledujte ich dosahovanie.
 
Prezentujte dosahované výsledky. (Môžete pritom oznámiť aj výsledky stimulov pre vodičov).
 
Dohodnite si v rámci zmluvy s vaším dodávateľom štandardy týkajúce sa likvidácie vozidla bez ohľadu na to, či vozidlo vlastníte, alebo ho máte na lízing. Potenciálny kupujúci to od vás môže očakávať ako súčasť environmentálnych parametrov vašich vozidiel.
 
Informujte vodičov o správnom spôsobe likvidácie batérií, pneumatík a pod.
 
Zaveďte a zahrňte tieto štandardy do vašich procedúr v rámci certifikátu ISO alebo EMAS.
 
Zohľadňujte možné zavádzanie poplatkov za vstup do oblastí s hustou premávkou a vytváranie nízkoemisných zón.