ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ และสำเนา; © 1998-2013 Volvo Car Corporation (หรือบริษัทในเครือตามที่ระบุและ/หรือผู้ให้อนุญาต)
SE-405 31 ก็อธเทนเบิร์ก สวีเดน สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ห้ามทำซ้ำ ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือเก็บข้อมูลในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ และเสียง หากไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก Volvo Cars เว้นแต่กรณีที่มีวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามแก้ไข
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้

บางส่วนในเว็บไซต์นี้มีภาพซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายลิขสิทธิ์ของผู้จัดหาภาพต่างๆ

เครื่องหมายการค้า

นอกจากจะได้บอกไว้เป็นอื่นในเว็บไซต์นี้ สัญลักษณ์ที่แสดง โล้โก้บริษัท และเครื่องหมายขึ้นกับสิทธิเครื่องหมายการค้าของ Volvo
Trademark Holding AB และ/หรือ Volvo Cars