คำจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

คำจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

ประกาศตามกฎหมาย

ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์บางอย่างที่บรรยายหรือแสดงไว้อาจมีในบางประเทศหรือเมื่อเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่านั้น ก่อนสั่งซื้อ โปรดถามข้อมูลล่าสุดจากตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ของคุณ ผู้ผลิตขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา สี วัสดุ รายละเอียดทางเทคนิค และรุ่นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การไม่รับประกันหรือไม่ให้การรับรองใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ วอลโว่คาร์จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายเป็นพิเศษหรือผลที่ตามมาอื่นๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการใช้เว็บไซต์แบบไฮเปอร์ลิงก์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การแทรกแซงทางธุรกิจ ความเสียหายของโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ในระบบการจัดการข้อมูลของคุณหรืออื่นๆ แม้ในกรณีที่เราได้รับแจ้งไว้ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

Volvo Cars ไม่รับประกันและ/หรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นซึ่งคุณอาจเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ การรับประกันและ/หรือการให้การอ้างอิงใด ๆ ล้วนเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า Volvo Cars จะสนับสนุนหรือหรือยินดีรับผิดชอบเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการที่คุณเลือกนั้นปราศจากไวรัส เวิร์มหรือหนอน ม้าโทรจัน และโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งเป็นอันตราย

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ถือเป็นพันธะผูกพัน

ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลอ้างอิงหรือมีการอ้างถึงผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่นๆ ของ Volvo Cars ซึ่งไม่มีการประกาศหรือไม่มีจำหน่ายในประเทศของคุณ
เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้อกำหนดเฉพาะหรือความพร้อมในการให้บริการและการอ้างอิงในลักษณะดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า Volvo Cars ประสงค์ที่จะประกาศถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรืออื่นๆ ในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรืออื่นๆ ซึ่งอาจมีจำหน่ายในประเทศของคุณแล้วและสามารถสั่งซื้อได้

ความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำ

โปรดทราบว่า ข้อความต่างๆ คำแนะนำความปรารถนาดีที่ไม่มีใครร้องขอ ความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ส่งมาจะถือว่าไม่ใช่ความลับที่ต้องปกปิดและปลอดกรรมสิทธิ์ การส่งข้อความต่างๆ หรือเอกสารอื่นใดมานั้น ผู้ส่งต้องการมอบให้วอลโว่คาร์ ไม่มีการจำกัด การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้ ผลิตขึ้นใหม่ นำไปแสดง ใช้งาน ปรับปรุง ส่งต่อหรือเผยแพร่เอกสารหรือข้อมูลเหล่านั้น คุณได้ยินยอมให้วอลโว่คาร์นำความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคต่างๆ ที่คุณส่งมาให้เราไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

ซอฟต์แวร์เฉพาะที่มีอยู่ในเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ Volvo Cars และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัท

การใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทาง ถ้ามี ซึ่งมีมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์นั้น ("ข้อตกลงการอนุญาต") ซอฟต์แวร์นี้พร้อมให้ดาวน์โหลดสำหรับให้ผู้ใช้ปลายทางใช้เท่านั้น เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นหลังจากข้อตกลงการอนุญาตนี้ การทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงการอนุญาตนี้ จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

ห้ามทำการคัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อไป ทั้งนี้โดยไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ตามข้อความดังข้างต้น

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการรับประกัน ถ้ามี ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงการอนุญาตเท่านั้น ในที่นี้ Volvo Cars ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขอื่นใดทั้งปวงซึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดว่าด้วยความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิ์และการไม่ล่วงละเมิดใดๆ เว้นแต่จะได้มีการรับประกันไว้ในข้อตกลงการอนุญาต