Volvo Cars Heritage

Volvo Cars Heritage

ช่วงเวลาสำคัญในวันนี้กลายเป็นวันวาน และเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ และยิ่งมีความเป็นมายาวนานเท่าไร ก็มีเรื่องให้เล่าขานมากเท่านั้น ปี 1927 คือจุดเริ่มต้นของรถวอลโว่ ตั้งแต่นั้นมา รถวอลโว่รุ่นแล้วรุ่นเล่าก็หลั่งไหลออกจากโรงงานวอลโว่สาขาต่างๆ ไม่ขาดสาย สร้างประวัติศาสตร์ในวงการรถยนต์ ทุกรุ่นล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่าขาน Volvo Cars Heritage จึงเป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นเพื่อรถยนต์เหล่านี้ เพื่อบอกเล่าความเป็นมาของบริษัทของเรา และเพื่อแฟนๆ ที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเราดูแลรักษามรดกตกทอดจากวอลโว่ให้คงอยู่ต่อไป