VOORWAARDEN

  voor de verlenging van Volvo On Call-abonnementen

 1. DEZE VOORWAARDEN
 2. Dit zijn de Voorwaarden die van toepassing zijn op Uw online verlenging van Uw Volvo On Call-abonnementen via Onze Website.

  Lees deze Voorwaarden nauwgezet door voordat u Uw order verzendt. Door het vakje aan te vinken voor acceptatie van deze Voorwaarden, bevestigt U dat U deze Voorwaarden accepteert en begrijpt, en stemt U ermee in erdoor gebonden te zijn. Als U deze Voorwaarden niet accepteert, kunt U Uw order niet plaatsen.

  Wij hebben geprobeerd deze Voorwaarden begrijpelijk op te stellen, maar kunnen ons voorstellen dat U zich bij het lezen van bepaalde gedeelten mogelijk onzeker voelt. Onze medewerkers staan voor U klaar en zullen Uw eventuele vragen graag beantwoorden. Als U een vraag hebt over deze Voorwaarden, er een kopie van wilt ontvangen of de Voorwaarden niet accepteert, neem dan contact met Ons op via een van de volgende communicatiekanalen:

  Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen. Wij zullen u over een dergelijke wijziging vooraf informeren. Indien U consument bent: als de gewijzigde Voorwaarden tot gevolg hebben dat de door Ons te verschaffen prestatie wezenlijk afwijkt van wat voorheen was afgesproken, hebt U wettelijk het recht om het Contract te ontbinden, voordat de gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn.

 3. DEFINITIES
 4. Om deze Voorwaarden gemakkelijk leesbaar te maken hebben Wij voor een aantal termen definities geformuleerd. Als een woord met een hoofdletter begint, betekent dit dat er een definitie beschikbaar is. Hieronder vindt u genoemde definities:

  "Contract" betekent een overeenkomst tussen U en Ons voor de verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement waar deze Voorwaarden onderdeel van uitmaken;

  "Voorwaarden" betekent deze voorwaarden in combinatie met Ons Privacybeleid inzake Klanten, waar U via de Website toegang toe hebt;

  "Wij"/"We"/"Ons" betekent Volvo Car Corporation, een in Zweden gevestigde onderneming (bedrijfsregistratienummer: 556074-3089) met statutaire zetel in SE-405 31 Göteborg, Zweden;

  "Website" betekent www.volvocars.nl and

  "U"/"Uw" betekent u als Onze klant.

 5. ORDERPROCES
 6. Ons online-proces leidt U door de stappen die u moet uitvoeren om Uw order te plaatsen. In dat proces kunt u controleren wat U gedaan hebt en eventuele fouten vóór plaatsing van de order corrigeren. Neem de tijd om Uw order bij elke stap van het orderproces door te lezen en te controleren.

 7. PRIJZEN
 8. Alle prijzen op de Website zijn vermeld in euro (€, EUR) inclusief BTW.

 9. PRIVACYBELEID
 10. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met Uw order en het Contract. De verwerking verloopt altijd conform de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en conform Ons Privacybeleid inzake Klanten, beschikbaar via qaoxp.volvocars.com/nl/voettekst/privacy. Hierin leest u precies hoe Uw persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt in het kader van het Contract, en meer in het algemeen in het kader van Uw On Call-abonnement.

  Hierbij erkent U en stemt U ermee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ons en door Ons zullen worden gedeeld met Volvo Car Nederland BV. Tenzij U ermee instemt dat U door Ons om een andere reden wordt benaderd of de verwerking van Uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), zullen Uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt om te kunnen voldoen aan Onze verplichtingen onder het Contract aan U of bij het verwerken van Uw order of verzoek(en).

 11. COOKIES
 12. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op Uw apparatuur worden opgeslagen wanneer U een website bezoekt. Ze helpen ons Uw gebruikerservaring met betrekking tot de website te verbeteren en maken het orderproces zo ongecompliceerd mogelijk. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn zullen wij toestemming vragen voordat wij cookies plaatsen. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken op: qaoxp.volvocars.com/nl/voettekst/cookies.

 13. UW CONTRACT MET ONS
 14. Deze clausule zet uiteen hoe er tussen U en Ons een wettelijk bindend Contract tot stand komt.

  Om Uw Volvo On Call-abonnement op de Website te verlengen, dient U het online-orderproces volledig af te ronden en de prijs voor verlenging te betalen.

  7.3 Zodra Uw order is afgerond (d.w.z. zodra U aan het einde van het betaalproces op de knop "nu betalen" klikt, wordt Uw orderbevestiging in het scherm weergegeven. Wij zullen U ook een Kwitantie/Factuur e-mailen met de relevante details van Uw order en een uniek ID-nummer van de order, waaraan U moet refereren bij eventuele verdere vragen of correspondentie over Uw order. Anderzijds mogen wij U ook benaderen om te melden dat Wij Uw order niet accepteren. Dit gebeurt doorgaans om een van de volgende redenen:

  • (i) Wij kunnen Uw betaling niet autoriseren; of

  • (ii) U hebt geen actueel On Call-abonnement om te verlengen.

  Een Contract komt uitsluitend tot stand indien Wij Uw order accepteren in overeenstemming met Clausule 7.3.

  Houd er rekening mee dat dit Contract een verlenging van het Volvo On Call-abonnement inhoudt voor Uw Volvo en niet op een andere auto kan worden overgedragen. Het Volvo On Call-abonnement zal derhalve Uw auto volgen en U hebt geen recht op restitutie indien U ervoor kiest Uw auto tijdens de verlengingsperiode te verkopen.

 15. BETALING
 16. De verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement wordt online besteld en betaald. De prijs kan uitsluitend met creditcard (Visa- of Masterkaart) of bankpas via Ons veilige online-betaalsysteem worden voldaan. Voor betaalservices via internet maken Wij gebruik van Worldline en U stemt ermee in dat Worldline de betaaltransactie afhandelt en Uw kaartgegevens en alle verdere informatie verwerkt die noodzakelijk is voor de uitvoering door Worldline van een dergelijke betaaltransactie (met inbegrip van maar niet beperkt tot fraudepreventie). Worldline is door banken en kaartuitgevers gecertificeerd voor de veilige afhandeling van betaaltransacties. Alle communicatie tussen Onze Website en Uw bank is in handen van Worldline en wordt gecodeerd via SSL (Secure Sockets Layer).

 17. ACTIVERING
 18. De verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement wordt automatisch via Onze systemen geactiveerd zodra uw huidige abonnement is verlopen en U het Contract aangaat.

 19. HERROEPING/ANNULERING
 20. 10.1 Indien U consument bent, mag U Uw Contract binnen 14 dagen na de dag waarop het Contract is gesloten zonder opgave van redenen annuleren.

  10.2 Om gebruik te maken van Uw annuleringsrecht, dient U Ons (met gebruikmaking van de details uiteengezet in Clausule 1.3 van deze Voorwaarden) in duidelijke bewoording te informeren over Uw besluit om het Contract te annuleren. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • (i) De eenvoudigste manier is via telefoon of e-mail contact op te nemen met Onze Klantenservice (zoals uiteengezet in bovenstaande Clausule 1.3) om Uw Contract te annuleren. Als U Ons e-mailt, vermeld dan de details van Uw order (inclusief ordernummer). Indien U gebruikmaakt van deze optie, gaat Uw annulering in op de datum waarop u Ons de e-mail stuurt of Ons belt om Uw Contract te annuleren. We zullen de ontvangst van een dergelijke annulering per e-mail bevestigen.

  • (ii) U kunt uw annulering ook per post naar ons vestigingsadres sturen (zoals uiteengezet in bovenstaande Clausule 1.3). Als u uw bericht van annulering per post stuurt, zal Uw annulering ingaan op de datum waarop u het annuleringsformulier of de brief per post aan ons verzendt. Indien u deze methode gebruikt, sturen wij U een e-mail om te bevestigen dat we Uw annulering hebben ontvangen.

  • (iii) Er is ook een standaard annuleringsformulier voor herroeping beschikbaar, zoals uiteengezet in de Bijlage van deze Voorwaarden, dat u kunt gebruiken (niet verplicht) voor annulering van Uw Contract.

  Om binnen de annuleringstermijn te blijven, kunt U volstaan met het verzenden van Uw bericht van annulering, voordat de annuleringsperiode is verstreken. Als U Ons een bericht van annulering per post stuurt, raden wij U aan het bewijs van verzending te bewaren.

  Indien U besluit uw Contract te annuleren, zullen Wij U zonder onnodige vertraging alle betalingen retourneren die Wij in samenhang met het Contract van U hebben ontvangen. Wij mogen echter een redelijke aftrek op het retourbedrag toepassen voor en evenredig aan de tijd dat wij gehouden zijn geweest tot het nakomen van het Contract (uw verlengde Volvo On Call-abonnement).

  Wij zullen de prijs die U hebt betaald retourneren en daarbij gebruikmaken van dezelfde betaalwijze die U hebt gebruikt voor de aanvankelijke transactie. De terugbetaling brengt voor U geen kosten met zich mee.

  Niets in deze Voorwaarden zal van invloed zijn op Uw wettelijke rechten, hetzij in samenhang met Uw recht van herroeping, hetzij anderszins.

 21. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
 22. Deze Voorwaarden sluiten Onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) niet uit en beperken deze niet in geval van:

  • (i) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze onachtzaamheid;

  • (ii) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of

  • (iii) elk feit waarbij uitsluiting van Onze aansprakelijkheid of Onze poging daartoe onrechtmatig zou zijn.

  Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens U voor schade die U lijdt als direct gevolg van Onze schending van deze Voorwaarden en die redelijkerwijs te voorzien was.

 23. DIVERSEN
 24. Alle contracten zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van het land van uw woonplaats geniet (als dat niet Nederland is), onverlet. Wij zullen te allen tijde voldoen aan alle lokale wettelijke verplichtingen, en in geval van strijdigheid tussen lokale dwingende wetgeving van toepassing op Ons en Uw Contract en de bepalingen van deze Voorwaarden, zal de lokale dwingende wetgeving prevaleren.

  Eventuele gerechtelijke procedures dienen voorgelegd te worden aan een rechtbank binnen Nederland.

  U hebt tevens de optie, maar bent niet verplicht, om een eventueel geschil voor te leggen aan het Europees platform voor geschillenbeslechting inzake online transacties, toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

  Mogelijk dragen Wij enige van Onze rechten onder het Contract over aan een andere persoon of vragen wij een andere persoon aan een bepaald aspect ervan te voldoen, op voorwaarde dat de werking van het Contract niet wordt beïnvloed.

  Alleen U en Wij hebben rechten onder het Contract. Geen enkele andere persoon komt onder het Contract enige rechten toe. Geen van Uw rechten onder dit Contract mag aan een andere persoon worden overgedragen.

  U mag Onze handelsmerken of intellectuele eigendom (in licentie of ons eigendom) niet gebruiken zonder Onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

BIJLAGE

Model Annuleringsformulier

(Dit formulier alleen invullen en retourneren indien u het Contract wilt ontbinden conform artikel 10 van de Voorwaarden)

Aan:

 • Volvo Car Corporation
 • p/a Volvo Car Nederland BV
 • Afd. Klantenzaken
 • Postbus 16
 • 4153 ZG Beesd

 • e-Mail: infonl@volvocars.com

Ik/Wij vermeld/vermelden hierbij dat Ik/Wij mijn/ons Contract annuleer/annuleren voor de volgende producten:

Kenteken:

Besteld d.d.:

Naam van de klant(en):

Adres van de klant(en):

Handtekening van de klant (alleen indien van dit formulier een papieren versie wordt ingediend):

Datum: