Uslovi korištenja

 1. Uvodne odredbe
 2. Ovi opšti uslovi odnose se na ugovor između kompanije Brandon AB ("Brandon"), matični broj 556447-0390, sa sjedištem u Lindholmspiren 3B, Box 48030, 418 21 Göteborg i poslovnog subjekta ("Klijent) u vezi sa kupovinom robe na ovoj internet stranici ("Internet prodavnica")

 3. Sklapanje ugovora
 4. Kada se napravi narudžbina na Internetu, smatraće se da je ugovor sklopljen tek kada Brandon potvrdi narudžbinu kupca putem imejla ili na drugi način. Da bi sklopio ovaj ugovor, Kupac mora biti stariji od 18 godina ili imati odobrenje roditelja.

 5. Rok isporuke
 6. Ako naručena roba postoji na stanju u skladištu, rok isporuke robe će biti oko dvije nedjelje nakon datuma potvrde narudžbine, ukoliko nije drugačije naznačeno.

 7. Uslovi isporuke, način isporuke i troškovi prevoza
 8. Uslovi isporuke su "Franko prevoznik (FCA) naše skladište", prema INCOTERMS pravilima važećim u trenutku sklapanja ugovora. Na zahtijev Klijenta, kompanija Brandon je dužna da organizuje isporuku robe preko nezavisnog dobavljača o trošku i riziku Klijenta. Kompanija Brandon je dužna da preduzme sve što je moguće da bi umanjio troškove prevoza.

 9. Dodatni troškovi
 10. Carinske troškove, lokalne poreze i sve druge dodatne troškove snosi Klijent.

 11. Cijene
 12. Sve cijene na Internet prodavnici su evrima sa stopom PDV koja se primjenjuje u Švedskoj (25%). Isporuke van ELI su izuzete od plaćanja PDV. Kompanija Brandon zadržava pravo da periodično mijenja cijene i PDV usljed promjena spoljnjih cijena, variranja kursa i izmjene nacionalnih / regionalnih poreskih zakona. Cijeni proizvoda biće dodati i troškovi prevoza.

 13. Plaćanje
 14. Plaćanje se vrši kreditnom ili debitnom karticom u skladu sa uputstvima o plaćanju Internet prodavnice. Kompanija Brandon će napraviti zaduženje za ukupan iznos narudžbine Kupca. Ako se ne može zadužiti cio iznos, kompanija Brandon neće potvrditi narudžbinu i neće stupiti u ovaj ugovor.

 15. Odgovornost i reklamacije
 16. Reklamacije se moraju dostaviti u pisanoj formi čim se nedostatak uoči ili je trebalo da se uoči. Klijent gubi pravo na reklamaciju, ako je ne iznese u roku od godinu dana. U slučaju robe sa nedostatkom, Klijent ima pravo samo na zamjenu robe ili vraćanje novca u vrijednosti neispravnog dijela robe. Kompanija Brandon odlučuje koja od ove dvije mogućnosti će biti primjenjena. Roba se nedostatkom mora se vratiti u skladu sa uputstvima kompanije Brandon. Klijent ima pravo da vrati ili zamijeni robu (osim proizvoda rađenih po želji kupca) u roku od 28 dana nakon što je dobio robu. Roba mora biti u stanju koje omogućuje dalju prodaju sa neoštećenom ambalažom. Što se tiče vraćanja novca, kompanija Brandon uvijek uzima u obzir stanje robe. Kompanija Brandon će Klijentu izvršiti povraćaj samo u iznosu kupovine ili zamijeniti robu nakon što kompanije Brandon dobije robu koja se vraća. Klijent je odgovoran za vraćanje robe i snosi troškove prevoza.

 17. Viša sila
 18. Ako je kompanija Brandon spriječena ili materijalno onemogućena da izvrši isporuku ili ponovnu isporuku robe usljed spoljnih radnih sporova ili drugih okolnosti nad kojima nema kontrolu, kao što su požar, rat, mobilizacija ili neočekivana regrutacija sličnih razmjera, rekvizicija, eksprorpijacija, ograničenje kursa, ustanak, pobuna, ograničenja prevoza, nestašice robe ili goriva i kašnjenje isporuka dobavljača ili proizvođača usljed okolnosti navedenih u ovom članu, kompanija Brandon biće oslobođena svim ugovornih obaveza. Ugovorna strana koja želi da zatraži oslobađanje od ugovornih obaveza po članu 9 dužna je da odmah i bez odlaganja o tome obavijesti drugu ugovornu stranu.

 19. Ograničenje odgovornosti
 20. Ako kompanije Brandon bude odgovorna za štetu, nadoknađuje se samo direktna šteta.

 21. Lični podaci
 22. Kompanija Brandon je odgovorna za rukovanje ličnim podacima koje joj dostavi Klijent ili Predstavnik. Prihvatanjem ovih Opštih uslova Klijent i Predstavnik daju saglasnost za korištenje ličnih podataka u skladu sa ovim članom (član 11). Kompanija Brandon je dužna da sve lične podatke koje joj dostave Klijent ili njegov Predstavnik za potrebe izvršavanja obaveza prema klijentu čuva i obrađuje u skladu sa ovim Opštim uslovima.

  Prema članu 26. Zakona o zaštiti podataka Švedske (1998: 204), registrovana lica imaju pravo da jednom u toku kalendarske godine zatraže besplatne informacije o njihovim ličnim podacima koje obrađuje kompanija Brandon, bez obzira na način na koji su ovi podaci skupljeni. Registrovana lica koja žele da dobiju pomenute informacije dužna su da kompaniji Brandon dostave potpisan zahtijev. Prema Zakonu o zaštiti podataka Švedske, ti zahtjevi moraju biti podnijeti u pisanoj formi i ne smiju se slati putem elektronske pošte. Ako su lični podaci registrovanog lica korišteni suprotno Zakonu o zaštiti podataka, onda to lice ima pravo, prema članu 28. Zakona o zaštiti podataka, da zatraži izmjenu, blokiranje ili brisanje tih ličnih podataka. Registrovano lice može u bilo kom trenutku povući svoju saglasnost da njegovi/njeni lični podaci mogu biti korišteni za marketinške svrhe. Lični podaci, kao što su ime, adresa i broj kreditne kartice će biti šifrovani pomoću SSL enkripcije kako bi se osigurao bezbijedan prenos i obrada ličnih podataka.

 23. Greške u štampi
 24. Kompanija Brandon se ograđuje od štamparskih grešaka, netačnih informacija i nepreciznih specifikacija proizvoda. Sve slike su isključivo ilustrativne i ne prikazuju uvijek tačan izgled i karakteristike proizvoda.