Article version 3.0.0

Politika privatnosti za kupce

17w38 - Support site - Legal icon

Područje primjene i svrha

Ova politika se odnosi na obradu ličnih podataka kupaca u svim kompanijama koje su dio Volvo Car Group ("Volvo Cars", "naš", "nas" ili "mi"). Svrha ove Politike je pružanje aktuelnim, bivšim i potencijalnim kupcima (u nastavku zajednički "kupci" ili "vi") osnovnih činjenica o:

 • okolnostima pod kojima prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke
 • vrstama ličnih podataka koje prikupljamo
 • razlozima za prikupljanje ličnih podataka
 • načinu rukovanja ličnim podacima
 • raspodjeli odgovornosti za obradu ličnih podataka između različitih organizacijskih jedinica u okviru korporacije Volvo Cars i
 • našim kontakt detaljima kako biste mogli primati informacije i zatražiti svoja prava vezano za obradu vaših ličnih podataka.

Ova Politika privatnosti za kupce ne sadrži opis postupka obrade ličnih podataka koji obavljaju neovisni lokalni zastupnici. Za informacije o obradi ličnih podataka od strane takvih subjekata preporučujemo da se obratite odnosnoj kompaniji. Kontakt detalje možete pronaći u Software updates.

Ova Politika se kontinuirano ažurira kako bi odražavala mjere koje poduzima korporacija Volvo Cars vezano za vaše lične podatke.

Kontrolor

Korporacija Volvo Car (švedsko pravno lice sa korporativnim registarskim brojem 556074-3089) je kontrolor podataka vezano za obradu ličnih podataka u svrhu istraživanja i razvoja novih i aktuelnih modela automobila, kao i pružanja određenih globalnih usluga za kupce. Nadalje korporacija Volvo Car je kontrolor podataka u postupku obrade ličnih podataka vezano za nadzor nad kvalitetom automobila i potencijalnim opozivima iz sigurnosnih razloga, te za zadovoljavanje regulatornih zahtjeva.

Odgovarajuća nacionalna prodajna kompanija unutar korporacije Volvo Cars, najčešće je organizacija odgovorna za marketing, prodaju i odnose s kupcima kao i za usluge specifične za dato tržište. Nacionalne prodajne kompanije su kontrolori za obradu ličnih podataka u ove svrhe. Na tržištima na kojima ne postoji nacionalna prodajna kompanija, uvoznik najčešće ima istu odgovornost kao i nacionalna prodajna kompanija. Stoga uvoznik ima ulogu kontrolora u takvim situacijama. Korporacija Volvo Cars ugovorno obavezuje svoje prodajne zastupnike i servisere na pridržavanje pravila vezanih za zaštitu podataka. Imajte na umu da su korporacija Volvo Cars i njeni ovlašteni prodajni zastupnici i serviseri, odvojena pravna lica i da u principu nismo odgovorni za nepridržavanje važećih zakona od strane takvih prodajnih zastupnika i servisera. Ako imate pitanja vezano za korištenje vaših ličnih podataka od strane prodajnog zastupnika ili servisera, obratite im se direktno.

Kontakt detalje možete pronaći u Software updates.

Principi obrade podataka

Obrada ličnih podataka čini važan sastavni dio našeg pružanja proizvoda i usluga. Cijenimo povjerenje koje nam dajete pružanjem svojih ličnih podataka i smatramo vašu privatnost ključnim segmentom usluga koje nudimo. Kako bismo zaštitili vaše lične podatke i istovremeno povećali vrijednost koju pružamo kupcima te pružili bolje i sigurnije iskustvo vožnje, pridržavamo se sljedećih pet općih principa:

Sloboda izbora

Vaši lični podaci pripadaju vama. Nastojimo ne praviti bilo kakve pretpostavke vezano za vaše preferencije u pogledu privatnosti i trudimo se osmisliti naše usluge tako da možete odabrati da li ćete podijeliti svoje lične podatke sa nama ili ne.

Uravnoteženi interesi

Kada je obrada vaših ličnih podataka neophodna radi realizacije legitimnog interesa i kada takav interes ima prioritet u odnosu na potrebu zaštite vaše privatnosti, određene lične podatke možemo obraditi bez pribavljanja vašeg pristanka ako je to dozvoljeno zakonom. U određenim drugim situacijama vaše lične podatke možemo obraditi i bez vašeg pristanka ako je to propisano važećim zakonom. Za više informacija pogledajte odjeljak "Pristanak" u nastavku.

Proporcionalnost

Korporacija Volvo Cars obrađuje lične podatke kupaca isključivo u situacijama kada je to prikladno, relevantno i neophodno u odnosu na svrhu prikupljanja podataka. Nastojimo anonimizirati vaše lične podatke kada se funkcija ili usluga može realizirati korištenjem anonimiziranih podataka. Ako kombiniramo anonimizirane ili nelične podatke sa vašim ličnim podacima, takvi podaci se tretiraju kao lični podaci dokle god su kombinirani.

Transparentnost i sigurnost

Korporacija Volvo Cars vjeruje u transparentnost vezano za podatke koje obrađujemo i svrhe u koje ih obrađujemo. Za nas je od ključnog značaja i zaštita vaših ličnih podataka jer je zaštita stvari koji su bitne vama jedna od ključnih vrijednosti korporacije Volvo Cars. Korporacija Volvo Cars može na zahtjev pružiti kupcima dodatne informacije vezano za obradu i zaštitu vaših ličnih podataka.

Pridržavanje propisa

Politika korporacije Volvo Cars je pridržavanje važećih zakona, pravila i propisa kojima je regulisana privatnost i zaštita podataka u svakoj pojedinoj državi u kojoj poslujemo. Kada je to neophodno, prilagodit ćemo obradu vaših ličnih podataka opisanu u ovoj politici kako bismo osigurali pridržavanje propisa.

Lični podaci koje korporacija Volvo Cars prikuplja o vama i vozilu koristit će se za:

 • za pružanje proizvoda i usluga, uključujući verifikaciju vaše podobnosti za određene kupovine i usluge, kao i za pružanje poboljšanih ponuda i iskustava;
 • za informiranje o ažuriranjima, ili izmjenama, naših proizvoda i usluga uključujući bez ograničenja izmjene naših uslova i odredbi i politika;
 • za informiranje o novim proizvodima, uslugama i događajima;
 • za pružanje podrške za vozila i usluge servisiranje u garantnom roku informacije o opozivu i tako dalje;
 • u svrhe razvoja proizvoda, na primjer za poboljšanje performansi, kvaliteta i sigurnosti vozila;
 • za evaluaciju i poboljšanje naše ponude i komunikacije s kupcima;
 • za pridržavanje zakonskih propisa ili ispunjavanje zahtjeva ovlaštenih organa;
 • za informiranje o našim proizvodima i uslugama i identifikaciju proizvoda i usluga koji bi vas mogli zanimati;
 • za istraživanje tržišta i
 • u svrhe analize i profiliranja kupaca (uključujući na Internetu i socijalnim mrežama) koje obavljamo sami ili putem naših odabranih dobavljača.

Korisne definicije

Korporacija Volvo Cars u ovoj politici koristi definicije navedene u nastavku:

 • "Kontrolor" označava fizičku ili pravnu osobu, javni organ, agenciju ili tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima, utvrđuje svrhe i načine obrade ličnih podataka;
 • "Obrađivač" označava fizičku ili pravnu osobu, javni organ, agenciju ili drugo tijelo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora;
 • "Lični podaci" označavaju sve informacije vezane za fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati ('subjekt podataka'); fizička osoba koja se može identificirati je osoba koju je moguće identificirati, direktno ili indirektno, a posebno referiranjem na identifikator kao što je ime i prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator na Internetu ili jedan ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet takve fizičke osobe;
 • "Obrada" označava bilo koju operaciju ili skup operacija koje se obavljaju nad ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, automatski ili ručno, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, adaptiranje ili izmjena, pribavljanje, konsultiranje, korištenje, otkrivanje putem prenošenja, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • "Osjetljivi lični podaci" označavaju lične podatke koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, političke stavove, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikalnim organizacijama te obrada genetskih i biometrijskih podataka u svrhu jednoznačne identifikacije fizičke osobe, podaci vezani za zdravstveno stanje ili podaci vezani za seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe.

Prikupljanje podataka

Informacije o sebi i svom vozilu pružate kada koristite usluge korporacije Volvo Cars unutar i van vozila ili putem drugih kontakata s korporacijom Volvo Cars, na primjer putem naših web lokacija ili naših korisničkih centara (u tom smislu, imajte na umu da se telefonski pozivi mogu snimati, uz vaš pristanak, u svrhe osiguranja kvaliteta). Takve podatke takođe možemo pribaviti od ovlaštenih prodajnih zastupnika i servisera i drugih trećih strana. Takvi podaci mogu uključivati:

 • vaše kontakt informacije (ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte itd.);
 • demografske informacije (uzrast, bračno stanje, sastav domaćinstva, itd.);
 • informacije o vozilu (identifikacioni broj vozila (VIN), model, datum kupovine, istoriju servisiranja itd.);
 • lokacijske podatke nastale u okviru vaših aktivnosti (podrška pri navigaciji, upiti za pretraživanje, dijeljenje lokacije, itd.) i
 • podaci koji se odnose na vašu kupovinu i korištenje naših proizvoda i usluga (kupčeve preferencije i postavke, istorija kupovine, Volvo ID, itd.).

Vaše vozilo takođe može automatski prikupljati podatke vezane za vozilo i njegovo okruženje, primarno tehničke naravi i bez direktne veze sa vama lično. Takvi podaci ("Podaci koje snima vozilo"), obično su vezani za identifikacioni broj vozila (VIN) te se mogu dovesti u vezu s vama. Podaci koje snima vozilo mogu uključivati:

 • sigurnosne informacije (je li došlo do aktiviranja zračnih jastuka ili zatezača sigurnosnih pojaseva, da li su prozori i vrata zaključani ili otvoreni, itd.);
 • status funkcionalnosti sistema (motora, gasa, upravljanja i kočnica, itd.);
 • podatke o vožnji (brzina vozila, korištenje papučice kočnice i gasa, pomjeranje upravljača, itd.);
 • lokacijske podatke (položaj vozila u slučaju udesa, itd.) i
 • podatke o okruženju (vanjska temperatura oko vozila, slike, itd.).

Informacije o određenim podacima koje snima vozilo takođe su uvrštene u Priručnik za vlasnika.

Posebno smo pažljivi i primjenjujemo dodatne mjere u situacijama kada prikupljamo i obrađujemo osjetljive lične podatke, kako je propisano važećim zakonima. U svrhu izbjegavanja nedoumica, napominjemo da važećim zakonima može biti propisano da se i određene druge vrste podataka imaju smatrati osjetljivim ličnim podacima.

Napomena

Vezano za prikupljanje ili registraciju ličnih podataka, tamo gdje je to razumno opravdano ili propisano važećim zakonima, pružit ćemo vam (i) konkretne informacije vezano za svrhu obrade vaših ličnih podataka, (ii) identitet kontrolora, (ii) identitet trećih strana kojima se podaci mogu otkrivati i (iv) druge informacije koje biste mogli trebati za zaštitu vaših prava. Gore navedene informacije mogu se, na primjer, pružiti prilikom kupovine vozila, putem sistema za informiranje i zabavu unutar vozila, putem mobilnih aplikacija razvijenih od strane korporacije Volvo Cars, putem web lokacije https://www.volvocars.com ili na neki drugi način, u skladu sa sporazumom koji ste sklopili s korporacijom Volvo Cars.

Pristanak

Tamo gdje je to razumno praktično ili propisano važećim zakonima, pribavit ćemo vaš pristanak prije prikupljanja ili korištenja vaših ličnih podataka. Zahtjev za davanje pristanka bit će jasan i konkretan i pružit će vam razumnu osnovu za donošenje odluke. Nikad nećemo podrazumijevati davanje vašeg pristanka. Naprotiv, osigurat ćemo da svoj pristanak možete da date na jasan i transparentan način. Vaš pristanak je dobrovoljan i uvijek ga možete povući, na primjer prekidom korištenja određene usluge ili kontaktiranjem korporacije Volvo Cars putem adrese navedene u odjeljku "Informacije i pristup" ispod. Ako ne budete dali svoj pristanak, možda nećete moći koristiti usluge ili dijelove usluga.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka bez pribavljanja pristanka

Prikupljanje i korištenje podataka koje snima vozilo može biti neophodno kako bi (i) tehničari mogli dijagnosticirati i otkloniti kvarove na vozilima tokom servisiranja ili održavanja vozila, (ii) u svrhu razvoja proizvoda korporacije Volvo Cars, na primjer poboljšanja kvaliteta vozila i sigurnosnih funkcija, (iii) u svrhu upravljanja obavezama koje korporacija Volvo Cars ima po osnovu pruženih garancija i (iv) u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza. Prilikom prikupljanja ili korištenja podataka koje snima vozilo u ove svrhe, kao i za zadovoljavanje sličnih legitimnih interesa korporacije Volvo Cars, u pravilu nećemo tražiti vaš pristanak osim kada se to smatra neophodnim u konkretnom slučaju ili je propisano važećim zakonima.

Aplikacije trećih strana

Možete pristupati aplikacijama i drugim uslugama koje su vezane za vozilo ali ih pružaju treće strane i koje, primjera radi, mogu iziskivati prenos lokacijskih podataka i drugih podataka koje snima vozilo takvoj trećoj strani. Korporacija Volvo Cars nije odgovorna za prikupljanje ili korištenje ličnih podataka u aplikacijama ili uslugama koje pruža treća strana i preporučuje da pažljivo proučite važeće odredbe (kao i sve povezane politike integriteta) za takve aplikacije ili usluge prije njihovog korištenja. Ako imate pitanja vezano za korištenje vaših ličnih podataka od neke treće strane, obratite se direktno takvoj trećoj strani.

Međunarodni prenos podataka

Korporacija Volvo Cars može prenositi vaše lične podatke primaocima u zemljama izvan Evropske ekonomske zone, u kojima se primjenjuju drugačiji zakoni o zaštiti podataka. To uključuje i zemlje za koje Evropska komisija smatra da ne pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. U takvim situacijama korporacija Volvo Cars će osigurati da postoji pravni osnov za prenos podataka u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka. Vi ćete takođe biti informirani o pravnom osnovu, primijenjenim postupcima zaštite te lokacijama na kojima možete dobiti informacije o takvim postupcima zaštite.

Korištenje podataka

Za većinu postupaka obrade, imate mogućnost prekinuti korištenje vaših ličnih podataka tako da ažurirate svoje preferencije, prekinete korištenje konkretne usluge, povučete svoj pristanak za obradu kontaktiranjem korporacije Volvo Cars putem adrese navedene u odjeljku "Informacije i pristup" ili na drugi način u skladu sa uputstvima koje smo vam pružili. Međutim, ukoliko suprotno ne proističe iz važećih zakona, najčešće nećete imati mogućnost otkazivanja obrade vaših ličnih podataka kako slijedi:

 • vezano za određene postupke prikupljanja i dodatne obrade podataka koje snima vozilo, a vezani su za sigurnost, kvalitet i poboljšanje proizvoda;
 • za postupke koje poduzimamo kako bismo vam poslali važna obavještenja, na primjer izmjene naših uslova i odredbi i politika ili u slučaju opoziva proizvoda i
 • za postupke koje obavljamo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza.

Zadržavanje podataka

Vaše lične podatke zadržavamo samo koliko je neophodno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj politici odnosno u svrhe o kojima ste na drugi način informirani. To znači da kada pristanete na obradu vaših ličnih podataka, podatke zadržavamo onoliko dugo koliko traje naš ugovorni odnos (i tamo gdje to primjenjivo, do isteka garantnog roka) odnosno dok ne povučete svoj pristanak. Ukoliko ste povukli svoj pristanak i dalje možemo zadržati određene lične podatke tokom perioda neophodnog za ispunjavanje naših zakonskih obaveza i našu odbranu u pravnim sporovima. Ako nismo primili vaš pristanak za obradu, vaši lični podaci se zadržavaju samo tokom perioda propisanog zakonom.

Kvalitet podataka

Kada obrađujemo vaše lične podatke nastojimo da isti budu tačni i ažurni. Nastojimo izbrisati ili ispraviti lične podatke koji su netačni ili nepotpuni. Za više informacija o vašem pravu na osiguranje tačnosti ličnih podataka kojima raspolažemo, pogledajte odjeljak "Informacije i pristup" u nastavku.

Informacije i pristup

Kako je navedeno u odjeljku "Napomena" iznad možemo vam pružiti konkretne informacije vezano za našu obradu ličnih podataka prilikom prikupljanja ili registracije takvih podataka. Imate pravo zahtijevati (i) primjerak ličnih podataka koje smo pohranili o vama, (ii) ispravak ili uklanjanje ličnih podataka za koje smatrate da su netačni, (iii) brisanje vaših ličnih podataka te ograničenje naše obrade ličnih podataka u određenim okolnostima. Nadalje imate pravo uložiti prigovor na našu obradu ličnih podataka te zatražiti dostavu ličnih podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu te prenos istih drugom kontroloru.

Zahtjeve treba slati pravnom licu navedenom na kraju ovog dokumenta. Vaš zahtjev će biti obrađen bez odlaganja i na odgovarajući način. Tamo gdje važeći zakon propisuje naplatu administrativne naknade za ispunjavanje vaših zahtjeva, korporacija Volvo Cars može naplatiti takve naknade. Nadalje, možete pristupiti sažetku određenih ličnih podataka koje ste nam pružili direktno i kojima raspolaže korporacija Volvo Cars i iste ispraviti ili ažurirati tako da se prijavite na svoj račun na korisničkom portalu korporacije Volvo Cars ili na sličnu uslugu koja se pruža na vašem lokalnom tržištu. Za više informacija o pravima koja imate obratite se našem službeniku za zaštitu podataka. Kontakt detalje našeg službenika za zaštitu podataka potražite na kraju ovog dokumenta.

Sigurnost

Kompanija Volvo Cars je poduzela tehničke i organizacione mjere u svrhu zaštite vaših ličnih podataka od nehotičnog ili nezakonitog uništavanja, nehotičnog gubitka ili izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa i svih drugih oblika nezakonite Obrade.

Otkrivanje trećim stranama

Kompanija Volvo Cars može dijeliti vaše lične podatke kako slijedi:

 • između organizacionih jedinica kompanija Volvo Cars;
 • sa ovlaštenim Volvo Cars prodajnim zastupnicima i serviserima u svrhu distribucije proizvoda i pružanja usluga kao i drugih komunikacija sa vama; sa drugim poslovnim partnerima u svrhu distribucije proizvoda i pružanja usluga te drugih komunikacija sa vama te u svrhe istraživanja i razvoja;
 • vezano za prodaju ili prenos organizacione jedinice kompanije Volvo Cars ili njenih resursa;
 • kako je propisano zakonom, na primjer vezano za upite organa vlasti, sporove ili druge pravne postupke ili zahtjeve;
 • kada, u dobroj vjeri, smatramo da je otkrivanje neophodno u svrhu zaštite naših prava, na primjer u svrhu istraživanja potencijalnih kršenja naših uslova i odredbi ili u svrhu detektiranja, sprečavanja ili otkrivanja prevara i drugih sigurnosnih problema
 • sa drugim poslovnim partnerima ili trećim stranama, kada ste odabrali da koristite njihove usluge i ovlastili ih da traže podatke od korporacije Volvo Cars (na primjer za uslugu Volvo dostava u automobilu);
 • sa drugim pružaocima proizvoda i usluga koji u naše ime obavljaju gornje radnje, kao što su pružaoci bežičnih usluga, kompanije koje pružaju uslugu hostinga ili upravljaju našim web lokacijama, šalju komunikacije, obavljaju poslove analize podataka, obrađivačima kreditnih kartica ili pružaocima sistemskih usluga neophodnih za obradu, pohranu ili upravljanje informacijama o kreditnim karticama ili drugim finansijskim informacijama i
 • sa pružaocima usluga u hitnim situacijama, kao što su službe za provođenje zakona, pomoć na cesti i hitna pomoć kako bi mogli pružati povezane usluge (na primjer uslugu Volvo On Call podrška hitnim slučajevima).

Poslovna jedinica kompanije Volvo Cars koja je kontrolor vaših ličnih podataka, u principu vaše lične podatke otkriva trećem licu isključivo ako je pribavila vaš pristanak za to. Međutim, tamo gdje je to dozvoljeno zakonom, vaše lične podatke možemo podijeliti bez vašeg pristanka, osim u slučajevima kada smatramo da je vaš pristanak neophodan u konkretnom slučaju ili je pribavljanje pristanka propisano zakonom, u sljedećim situacijama:

 • kada je otkrivanje propisano zakonom i
 • kada je otkrivanje neophodno za realizaciju legitimnih interesa kompanije Volvo Cars (na primjer za zaštitu naših zakonskih prava, kako je opisano iznad).

Obrada podataka u naše ime

Pristup vašim podacima ograničavamo na zaposlenike i dobavljače kompanije Volvo Cars kojima su informacije neophodne kako bi ih obrađivali u naše ime i koji su ugovorno obavezani da održavaju sigurnost i povjerljivost vaših ličnih podataka. Cilj nam je da odaberemo opciju za usluge obrade kojom se na najbolji način štiti integritet vaših ličnih podataka u odnosu na bilo koju treću stranu. Neke od ovih aktivnosti obrade mogu se obavljati izvan Evropske ekonomske zone, oslanjajući se na specifičnu pravnu osnovu kako je regulisano državnim zakonom.

Marketing

Nećemo prodavati niti trgovati vašim ličnim podacima sa trećim stranama ukoliko nemamo vaš pristanak za to. Nećemo dijeliti vaše lične podatke sa trećim stranama u marketinške svrhe ukoliko nismo pribavili vaš pristanak za takva otkrivanja. Ukoliko ste dali takav pristanak no željeli biste prekinuti primanje marketinških materijala od treće strane, direktno se obratite takvoj trećoj strani. Možemo vam pružiti informacije vezano za nove proizvode, usluge, događaje i slične marketinške aktivnosti. Ako želite da se odjavite sa određenog biltena e-pošte ili slične komunikacije, slijedite uputstva data u takvoj komunikaciji. Takođe možete koristiti svoj račun na korisničkom portalu Volvo Cars ili slične usluge koje se pružaju na vašem lokalnom tržištu, kako biste odustali od specifičnih vidova komunikacije s kompanijom Volvo Cars i izmijenili prethodno dostavljene preferencije.

Web lokacije i kolačići

Vi, u principu, možete posjećivati web lokacije kompanije Volvo Cars bez navođenja ko ste i bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Međutim da bismo vam mogli pružiti određene usluge i ponude, često je neophodno da evidentiramo određene stavke ličnih podataka kao što je vaše ime ili adresa e-pošte. Takođe možemo prikupiti (putem kolačića) anonimne informacije o tome kako koristite naše web lokacije prije takvog evidentiranja. Ove informacije će nam biti od koristi u svrhu poboljšanja naših web lokacija ili našeg marketinga. Sve web lokacije kompanije Volvo Cars otvorene za naše kupce sadrže informacije vezano za naše korištenje kolačića. U pojedinim zemljama dostupan je i Internet postupak za prihvatanje ili odbijanje kolačića. Za više informacija o korištenju kolačića proučite lokalne informacije o kolačićima objavljene za vašu zemlju na adresi https://www.volvocars.com (prvo odaberite svoju zemlju ili regiju, zatim se pomjerite na dno web stranice i kliknite opciju Kolačići).

Aplikacije

Kada preuzmete ili se registrujete za korištenje neke od naših aplikacija, možete nam dostaviti svoje lične podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i druge informacije za registraciju. Nadalje kada koristite naše aplikacije, određene informacije možemo prikupiti automatski, uključujući tehničke informacije vezane za vaš mobilni uređaj te informacije o načinu na koji koristite našu aplikaciju. Ovisno o konkretnoj aplikaciji koju koristite i samo nakon pribavljanja vašeg pristanka za takvo prikupljanje, možemo prikupljati i informacije pohranjene na vašem uređaju, uključujući kontakt informacije, lokacijske informacije i drugi digitalni sadržaj. Dodatni detalji o vrstama informacija koje prikupljamo dati su u našem obavještenju o privatnosti i/ili u posebnom obavještenju za svaku aplikaciju posebno.

Usluge i aplikacije trećih strana

Pojedine aplikacije trećih strana koje preuzimate odnosno koje su predinstalirane ili dostupne za registraciju, mogu imati zasebne odredbe i politike privatnosti koje se primjenjuju neovisno o našoj politici privatnosti. Kompanija Volvo Cars nije odgovorna za korištenje ličnih podataka u aplikacijama ili uslugama trećih strana. Preporučujemo da pažljivo proučite odredbe o korištenju i politiku privatnosti za svaku uslugu ili aplikaciju treće strane prije registracije, preuzimanja ili korištenja. Takođe preporučujemo da nakon preuzimanja potražite odabire za privatnost i kontrole u aplikacijama trećih strana.

Djeca

Naše usluge nisu namijenjene za djecu. Mi nećemo svjesno tražiti ni prikupljati bilo kakve lične podatke o djeci mlađoj od 13 godina niti im reklamirati naše proizvode i usluge. Ako nam je dijete pružilo lične podatke, roditelj ili staratelj takvog djeteta može nam se obratiti radi brisanja takvih informacija iz naše evidencije. Ako smatrate da bismo mogli imati bilo kakve informacije o djetetu mlađem od 13 godina, obratite nam se. Ako saznamo da smo nehotično prikupili lične podatke djeteta mlađeg od 13 godina ili odgovarajućeg minimalnog uzrasta ovisno o jurisdikciji, poduzet ćemo korake da takve informacije izbrišemo u najkraćem roku.

Nadzor

Kao posljedica zakonskih odredbi moramo nadzirati rad našeg sistema, uključujući vozila koja smo proizveli. To znači da prikupljamo uzorke podataka iz takvih vozila.

Ulaganje prigovora nadzornom tijelu

Ako smatrate da smo obradili vaše lične informacije u suprotnosti sa zakonima i propisima o zaštiti podataka, imate pravo uložiti žalbu kod nadzornog tijela.

Kontakt detalji

Da biste iskoristili svoja prava u svojstvu subjekta podataka, na primjer da biste pribavili informacije vezane za način na koji kompanija Volvo Cars obrađuje vaše lične podatke ili da biste pristupili ličnim podacima koje kompanija Volvo Cars obrađuje vezano za vas, koristite naš WEB FORM koji osigurava da vaš zahtjev bude obrađen. Imajte na umu da kompanija Volvo Cars ne posjeduje informacije o obradi koju su obavili nezavisni lokalni predstavnici. Za informacije o obradi vaših ličnih podataka od strane naših neovisnih lokalnih zastupnika, ako želite upravljati postavkama za direktni marketing ili imate druge povezane zahtjeve, pogledajte kontakt informacije u odjeljku Software updates.

Službenik za zaštitu podataka

Kompanija Volvo Cars je imenovala službenika za zaštitu podataka za svoju grupu kompanija kojem se možete obratiti putem e-pošte ili obične pošte kako je dato niže:

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com.

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Na pažnju: Službenik za zaštitu podataka, avd 50092, VAK, 405 31 Geteborg, Švedska.