UTICAJ NAŠE KOMPANIJE

Efikasno korištenje resursa

Efikasnim korištenjem resursa, potpuno umanjujemo negativan uticaj naših aktivnosti na životnu okolinu. Ne fokusiramo se samo na upravljanje vodenim resursima, energetsku efikasnost, upravljanje otpadom i štetne emisije u zrak, već planiramo da po tim pitanjima postepeno povećavamo zahtjeve prema našim poslovnim partnerima.

POSVEĆENOST

Klimatski neutralno poslovanje do 2025.

Težimo da budemo klimatski neutralni (kada je u pitanju CO2) u svim našim proizvodnim djelatnostima do 2025. Ovom cilju smo posvećeni globalno, a postići ćemo ga energetskom efikasnošću i obezbjeđujući klimatski neutralne izvore energije.

Održiv poslovni život

Kao kompanija orijentisana na ljude, naš cilj je da ponudimo bezbjednije, motivišuće i privlačno radno okruženje, u kom će ljudi moći da napreduju i doprinesu razvoju kompanije. Ova tema se tiče ostvarivanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života, kao i bezbijednosti i zdravlja na radu za sve zaposlene u kompaniji Volvo Cars, kako bismo na poslu bili motivisani i otišli u penziju zdravog tijela i duha.

POSVEĆENOST

Bez srmtnih ishoda ili teških tjelesnih povreda u kompaniji Volvo Cars

Posvećeni smo tome da obezbijedimo da na radu nema nezgoda sa teškim tjelesnim povredama ili smrtnim ishodom u koje su uključeni naši zaposleni ili izvođači radova. To ćemo postići tako što ćemo uvesti proaktivne alate i inicijative i promovirati kulturu veće bezbijednosti na radu.

Kultura različitosti i inkluzije

Različitost i inkluzija za nas predstavlja privlačenje i oslanjanje na ljude različitih sposobnosti, porijekla, kulture, pola, iskustva i ličnosti kao sredstvo koje će nam pomoći da izgradimo inovativnu, etičku i globalnu kulturu i organizaciju. Vjerujemo da je to ono što na kraju čini naše proizvode boljim i naše poslovanje uspješnijim. Naše vođe su uzori u ovim pokušajima.

POSVEĆENOST

35% lidera raznih nacionalnosti i 35% žena lidera do 2020. godine

Kompanija Volvo Cars je posvećena tome da svi lideri promovišu nove perspektive kako bi bila izgrađena globalno, dinamično i dostojanstveno radno okruženje. Ovo će se postići jačanjem akcionih planova koji naglašavaju inkluziju, rodnu ravnopravnost i međunarodno iskustvo, kao i na zapošljavanje, vođstvo i stvaranje brenda poslodavca.
Do 2020. godine ciljevi su:

  • 35% naših 300 top menadžera neće biti švedske nacionalnosti
  • na 35% naših rukovodećih pozicija će biti žene