Odnosi sa investitorima

Upravljanje

Pročitajte sve o strukturi naše kompanije, menadžmentu i odgovornostima.

Kodeks ponašanja

Naš kodeks ponašanja je ključni dio naše posvećenosti održivosti. On se primjenjuje na sve u kompaniji Volvo Cars, kao i na konsultante i zaposlene agencija koje rade po našim nalozima.

Our code of conduct, April 2015

Upravni odbor

Upravni odbor kompanije Volvo Cars sastoji se od 13 članova, od kljih su tri predstavnici sindikata. Ovdje možete pročitati kratke biografije svakog od njih i o njihovim saznati o njihovim obavezama u Odboru.

Board of Directors

Odbori

Upravni odbor Volvo Cars AB osnovao je sljedeća tri odbora kojima su povjerili određene zadatke (i) Odbor za naknade zaposlenih (ii) Odbor za reviziju i (iii) Odbor za strateško investiranje u proizvode.

Read more

Struktura kompanije

Objašnjenja i vizuelni prikaz vlasništva i strukture kompanije Volvo Cars.
Read more

Tim izvršnih rukovodilaca

Članovi Tima izvršnih rukovodilaca zaduženi su za upravljanje i poslovanje kompanije Volvo Cars. Saznajte više o njihovim biografijama i sadašnjim odgovornostima.
Read more

Upravljanje rizicima

Kako dijelimo rizike na strateške, operativne, finansijske i rizike usklađenosti poslovanja - i način kako o njima izvještavamo, upravljamo i kako ublažavamo rizike kako bismo ostvarili kratkoročne i dugoročne ciljeve.
Read more