Podmínky nabídky „Náhrada elektřiny za až jeden rok provozu“

Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 63981726 (dále jen “VCCR”), nabízí svým zákazníkům, kteří si zakoupí plug-in hybridní automobil Volvo, finanční náhradu elektrické energie spotřebované tímto automobilem za prvních 12 měsíců provozu (dále jen “Nabídka”). Podmínky Nabídky jsou vymezeny v tomto dokumentu.

1. Pro jaké automobily Nabídka platí

Nabídka je určena pro plug-in hybridní automobily Volvo nově zakoupené u autorizovaných partnerů pro prodej nových vozů Volvo v ČR (dále jen “Automobil”). Nabídka neplatí pro automobily s jiným druhem pohonu (např. čistě elektrický – BEV).

Nabídka je určena pouze pro Automobily objednané v ČR v období od 16. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Rozhodující je den objednání, datum dodání Automobilu zákazníkovi není podstatné.

2. Období, za které bude nahrazena spotřebovaná elektrická energie

VCCR nahradí cenu elektrické energie spotřebované Automobilem během prvních 12 měsíců užívání (dále jen “Rok s náhradou elektřiny”). Rok s náhradou elektřiny začne běžet od počátku užívání Automobilu, nejdříve však od termínu, kdy bude v aplikaci Volvo on Call spuštěno sledování spotřeby elektrické energie (“Rozhodný den”); tento termín bude upřesněn dle dostupnosti updatu aplikace Volvo on Call, update bude proveden zcela automaticky, pokud má uživatel aplikace Volvo on Call aktualizace automaticky nastavené a povolené (doporučené nastavení), v opačném případě je nutné provést update manuálně; předpokládaný termín provedení updatu aplikace Volvo on Call je v období od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020.

3. Výpočet náhrady spotřebované elektrické energie

Aplikace Volvo on Call sleduje objem spotřebované elektrické energie v kWh. Množství celkově spotřebované energie v kWh zjištěné v aplikaci Volvo on Call u konkrétního Automobilu v průběhu Roku s náhradou elektřiny bude vynásobeno cenou ve výši 4,34 Kč za 1 kWh (průměrná cena elektrické energie ke dni vyhlášení této Nabídky), výsledná částka představuje náhradu spotřebované energie Automobilu.

V aplikaci Volvo on Call Automobilu musí být aktivována Kniha jízd (Driver Journal), elektrická energie spotřebovaná při deaktivované Knize jízd nemůže být započtena do celkové elektrické energie pro výpočet náhrady.

4. Osoba, které bude nahrazena spotřebovaná elektrická energie

Osoba, která využije této Nabídky, nemusí být současně vlastníkem Automobilu, postačuje, když bude Automobil užívat (dále jen “Řidič(ka)”).

Pro získání náhrady spotřebované energie se Řidič(ka) musí po převzetí Automobilu přihlásit do aplikace Volvo on Call a tuto aplikaci musí aktualizovat k Rozhodnému dni, či pozdějšímu, aby obsahovala funkcionalitu měření spotřebované elektrické energie, pro získání náhrady musí také souhlasit s předáním údajů o spotřebované energii VCCR. Nabídka platí pouze pro Řidiče/Řidičku, který(která) bude Automobil užívat alespoň po dobu 12 měsíců, do aplikace Volvo on Call se proto v daném Automobilu po dobu Roku s náhradou elektřiny nesmí přihlásit jiná osoba.

V případě, že Řidič(ka) začne Automobil užívat a přihlásí se do aplikace Volvo on Call před Rozhodným dnem, může se Řidič(ka) z aplikace Volvo on Call odhlásit po uplynutí 12 měsíců od přihlášení, v takovém případě však získá náhradu spotřebované elektrické energie pouze za období od Rozhodného dne do odhlášení z aplikace.

5. Vyplacení náhrady spotřebované elektrické energie

VCCR uhradí Řidiči(Řidičce) náhradu spotřebované elektrické energie po uplynutí Roku s náhradou elektřiny, a to v českých korunách, způsobem, který Řidiči(Řidičce) předem sdělí VCCR. Za předpokladu že Řidič(ka) má aktuální verzi aplikace Volvo on Call, obdrží po uplynutí Roku s náhradou elektřiny, nejdříve v průběhu září 2021, prostřednictvím této aplikace notifikaci. Nejpozději do 60 dnů od obdržení této notifikace musí Řidič(ka) o náhradu spotřebované elektrické energie požádat VCCR, a to prostřednictvím aplikace Volvo on Call a současně potvrdit v aplikaci své údaje potřebné pro provedení platby, včetně čísla účtu.

Případné daňové povinnosti související s daným příjmem je povinen splnit Řidič(ka), VCCR za toto splnění nenese odpovědnost.

6. Výjimky

Nabídka se nevztahuje na demo, náhradní a firemní Automobily dealerů VCCR, ani na Automobily určené ke krátkodobému pronájmu.

VCCR si vyhrazuje právo nevyplatit náhradu spotřebované energie v případě zjevného zneužití této Nabídky.

7. Závěrečná ustanovení

VCCR vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že spotřebovaná elektrická energie bude nahrazena všem, kteří splní tyto podmínky, VCCR si však vyhrazuje možnost, že náhrada elektrické energie nebude v některých případech dostupná, VCCR v takovém případě v maximální míře přípustné platnými právními předpisy nenese odpovědnost za tuto nedostupnost. VCCR si také vyhrazuje, že v maximální míře přípustné platnými právními předpisy nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou Řidiči(Řidičce) v souvislosti s využíváním této Nabídky.

VCCR si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit tuto Nabídku, či změnit podmínky Nabídky bez předchozího upozornění, v takovém případě VCCR v maximální míře přípustné platnými právními předpisy nenese odpovědnost za takovéto zrušení, či změnu a za jejich následky.

Využití nabídky “Náhrada elektřiny za až jeden rok provozu” může Řidič(ka) kdykoli ukončit písemným oznámením na adresu VCCR uvedenou výše, či e-mailem na adrese czinfo@volvocars.com.

V Průhonicích, dne 13. 1. 2020