Artikelversion 2020.185.0

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred – Digital servicebestilling

Træder i kraft den:

Udgivet den:

Dette dokument beskriver, hvordan Volvo Cars (som defineret herunder) behandler dine personoplysninger, når du bestiller din serviceaftale online eller gennem Volvo Cars-appen (i det følgende benævnt "Digital servicebestilling").

Nedenfor kan du finde information om:

 1. Hvem er vi;
 2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor;
 3. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personoplysninger med;
 5. Dine rettigheder i relation til den databehandling, vi udfører;
 6. Kontaktoplysninger;
 7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred.

1. Hvem er vi

Den enhed, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i relation til den digitale servicebestilling, er Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummeret 556074-3089 og adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, i det følgende kaldet "Volvo Cars", "vi", "vores" og "os", og vil som dataansvarlig behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

2. Hvilke personoplysninger vi behandler, og hvorfor

Brugen af digital servicebestilling gennem Volvo Cars-appen eller bestillingssiderne på volvocars.com indebærer behandling af følgende kategorier af personoplysninger:

 1. Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer – disse behandles og deles med den part, som udfører tjenesten, såsom service-/reparationsværksted, lakværksted, bilistandsættelsesspecialister og billogistiktjenester. Disse oplysninger vil blive anvendt til at kontakte dig vedrørende forhold relateret til den bestilte service eller som direkte konsekvens af din brug af tjenesten såsom at sende bekræftelser og meddelelser. Vi behandler disse oplysninger som nødvendigt for at udføre den bestilling, du anmoder om (med andre ord er vores retsgrundlag for denne behandling din kontrakt med os).
 2. Bilrelaterede oplysninger såsom bilidentitet, nummerplade, diagnosefejlkoder, advarsler, kilometerstand, væskestande, samt din egen beskrivelse af formålet med bestillingen (hvis relevant) vil blive behandlet og delt med den part, som udfører tjenesten, såsom service-/reparationsværksted, lakværksted, bilistandsættelsesspecialister og billogistiktjenester. Disse oplysninger vil blive anvendt til at vurdere, hvilken service der er brug for. Retsgrundlaget for denne behandling er din kontrakt med os for servicebestillingen.
 3. Bestillingsdetaljer (tid og placering for den aftale, der anmodes om, anvendt kontaktkanal, bestillingsstatus, bestillingsindhold) kan blive gemt i systemlogfiler med henblik på at løse fejl, som måtte opstå i systemet. Bestillingsdetaljerne vil også blive behandlet til analyse og evaluering af tjenesten. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse i at udføre disse aktiviteter.
 4. Når du bruger den digitale servicebestilling, anvender vi Google Analytics (i begrænset tilstand) for bedre at forstå brugeradfærden og forbedre brugervenligheden. Vi behandler således online-identifikatorer, inklusive cookie-identifikatorer, internetprotokoladresser og enhedsidentifikatorer; klientidentifikatorer. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse i at måle brugen og adfærden af vores app.

3. Hvor længe vi opbevarer dine data

Følgende opbevaringstider finder anvendelse på vores behandling af de oven for omtalte personoplysninger:

 1. Kontaktoplysninger vedrørende forhold relateret til denne tjeneste eller som direkte konsekvens af brugen af tjenesten: 2 år fra sidste gang, du brugte tjenesten. E-mailbekræftelser forbundet med tjenesten: 61 dage.
 2. Bilrelaterede oplysninger vedrørende denne tjeneste eller som direkte konsekvens af brugen af tjenesten: 2 år fra sidste gang, du brugte tjenesten.
 3. Bestillingsdetaljer i systemlogfiler: Til statistik og udvikling af tjenesten gemmes pseudonymiserede oplysninger i 5 år.
 4. Pseudonymiserede data fra Google Analytics, som anvendes til analyse og udvikling af tjenesten: 14 måneder.

4. Hvem vi deler dine persondata med

Vi vil dele dine personoplysninger med følgende kategorier af tredjeparter på et need-to-know-grundlag:

 • Vores behandlere, som understøtter vores generelle aktiviteter, som du kan finde i vores databeskyttelsespolitik;
 • Andre medlemmer af Volvo Car Group:
  • Volvo Car Retail Solutions (Sverige), levering af kalenderfunktionen
  • Volvo Car Denmark A/S (Danmark) – analyse og udvikling af tjenesten
 • Vores behandlere, som understøtter den digitale servicebestilling, og som er begrænset ved kontrakt i deres muligheder for at anvende dine personoplysninger til ethvert andet formål end til at levere tjenester til os i overensstemmelse med den enkelte indgåede aftale om databehandling, er:
  • Den valgte Volvo Car-forhandler for bestillingen – hovedleverandør af den bestilte aftale
  • Amazon Web Services Ireland Limited og dets underkontraherede registerførere (Den Europæiske Union) - Datahosting
  • Sendgrid, (USA, i henhold til EU-standardkontraktbestemmelserne)) – distribution af e-mails

5. Dine rettigheder i relation til den databehandling, vi udfører

Du har i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse bestemte juridiske rettigheder relateret til de personoplysninger, vi behandler om dig:

 1. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning.
 2. Ret til indsigt i dine personoplysninger: Du kan bede os om oplysninger vedrørende personoplysninger, som vi ligger inde med om dig. Vi vil give dig en kopi af dine personoplysninger efter anmodning. Hvis du anmoder om yderligere kopier af dine personoplysninger, kan vi beregne et rimeligt gebyr, som vi baserer på de administrative omkostninger. Du har ret til oplysningerne om sikringsforanstaltningerne for overførsel af dine personoplysninger til et land uden for EU og EØS, såfremt du beder om, at vi bekræfter, om vi behandler dine personoplysninger eller ej, og vi overfører dine personoplysninger til et land, der er uden for EU og EØS.
 3. Ret til berigtigelse: Hvis oplysningerne, der vedrører dig, ikke (eller ikke længere) er korrekte, kan du anmode om berigtigelse. Hvis dine oplysninger er ufuldstændige, kan du anmode om fuldstændiggørelse.
 4. Ret til begrænsning: Du kan fra os opnå en begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger, såfremt:
  1. du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger, i den periode vi har brug for til at verificere nøjagtigheden.
  2. behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af behandlingen, i stedet for sletning af dine personoplysninger.
  3. vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingsformålet, men du forlanger dem med henblik på oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
  4. du rejser indsigelse mod behandlingen, mens vi verificerer, hvorvidt vores legitime grunde har forrang for dine.
 5. Ret til portabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os (i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format), og hvor det er teknisk muligt, anmode om, at vi overfører dine personoplysninger (som du har givet os) til en anden organisation, såfremt:
  1. vi behandler dine personoplysninger automatiseret;
  2. vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på dit samtykke, eller vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for udførelsen eller gennemførelsen af en kontrakt, som du er part i;
  3. dine personoplysninger tilvejebringes af dig til os; og
  4. din ret til portabilitet ikke krænker andres rettigheder eller frihedsrettigheder.
 6. Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi skal imødekomme denne anmodning, hvis vi behandler dine personoplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  1. for at fortsætte med at levere en tjeneste til dig, såsom et aktivt abonnement;
  2. for at udøve retten til at udøve ytringsfrihed og informationsfrihed;
  3. for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt;
  4. til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, med henblik på videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål; eller
  5. til oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 7. Ret til indsigelse: Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grund af din særlige situation, forudsat at behandlingen ikke er baseret på dit samtykke, men vores eller en tredjeparts legitime interesse. I dette tilfælde skal vi ikke længere behandle dine personoplysninger, med mindre vi kan påvise, at der er bydende legitime grunde for og en tungtvejende interesse i behandlingen eller etableringen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav. Hvis du rejser indsigelse mod behandlingen, bedes du angive, hvorvidt du ønsker at få slettet dine personoplysninger. I modsat fald vil vi blot begrænse behandlingen. Du har også til enhver tid, uanset årsagen, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring (hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan markedsføring), hvis sådan behandling var baseret på vores legitime interesse. Såfremt markedsføringen var baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage (se ovenfor).
 8. Ret til at indgive klage: Du kan indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed eller hos en hvilken som helst anden tilsynsmyndighed i EU. Vi vil imidlertid sætte pris på, at du kontakter os først, så vi kan forsøge at løse dit problem.

Du kan udøve dine rettigheder i forhold til os ved at udfylde denne formular.

6. Kontaktoplysninger

For at udøve dine rettigheder bedes du gøre brug af den gældende webformular, der er nævnt ovenfor. Har du andre spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os med følgende kontaktoplysninger:

Volvo Car Corporation

Postadresse: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-mailadresse: globdpo@volvocars.com

7. Ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn til enhver tid at ændre vores praksis vedrørende beskyttelse af privatlivets fred, samt opdatere og foretage ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Af denne årsag opfordrer vi dig til løbende at henholde dig til denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred. Denne meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred er den, der er gyldig på den dato, der vises øverst på dokumentet. Vi vil behandle dine personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med meddelelsen om beskyttelse af privatlivets fred, under hvilke de blev indsamlet, medmindre vi har dit samtykke til at behandle dem på en anden måde.