Navigation

Licensaftale for kortnavigation*

Opdateret 7/23/2018

En licensEULA = End User License Agreement er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE HERE DATABASE

MEDDELELSE TIL BRUGEREN

DETTE ER EN LICENSAFTALE – OG IKKE EN SALGSAFTALE – MELLEM DIG OG HERE EUROPE B.V. (“HERE”) VEDRØRENDE DIN KOPI AF HERE NAVIGABLE MAP DATABASE, HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG FORKLARENDE TRYKT MATERIALE UDGIVET AF HERE (SAMLET KALDT ”DATABASEN”). VED AT BRUGE DATABASEN, ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (”AFTALEN”). SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATABASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.

EJENDOMSRET

Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af HERE og dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, forbliver hos HERE og/eller leverandøren, indtil du har betalt det hele beløb, der skal betales til HERE og/eller leverandøren i henhold til nærværende Aftale eller lignende aftale(r) om levering af databasen til dig.

LICENSUDSTEDELSE

HERE udsteder dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge Databasen til personligt brug, eller hvis relevant, til brug i din virksomheds interne drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at udstede underlicenser.

BEGRÆNSNINGER I BRUGEN

Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet. Med undtagelse af det i de præceptive love (dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250 om retlig beskyttelse af edb-programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke uddrage eller genanvende væsentlige dele af Databasens indhold ej heller duplikere, kopiere, modificere, justere, oversætte, demontere, dekompilere, foretage reverse engineering af nogen del af Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet, som defineret i (nationale love, der er baseret på) det europæiske direktiv om retlig beskyttelse af edb-programmer, skal du give HERE rimelig lejlighed til at frembringe nævnte informationer på rimelige betingelser, herunder også omkostninger, som skal fastsættes af HERE.

Databasen indeholder oplysninger som gives under licens til HERE fra tredjeparter og er underlagt de leverandørvilkår og meddelelser om ophavsret, som er fastlagt i den følgende URL:

here.com/supplierterms

OVERDRAGELSE AF LICENS

Du har ikke ret til at overdrage Databasen til tredjepart, undtagen hvis den er installeret på det system, for hvilket den var oprettet, eller hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer alle vilkår og betingelser i denne Aftale og skriftligt bekræfter dette over for HERE. Sæt med flere disketter må kun overdrages eller sælges som de af HERE leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.

BEGRÆNSET GARANTI

Med forbehold for nedenstående advarsler garanterer HERE, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med HERE’s kriterier for nøjagtighed og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil HERE gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere eller udskifte din uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke fører til, at Databasen yder i overensstemmelse med de heri anførte garantier, har du valget mellem enten at modtage en rimelig refundering af den pris, du har betalt for Databasen, eller at ophæve nærværende Aftale. Dette udgør HERE’s samlede ansvar og dit eneste retsmiddel mod HERE. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i nærværende afsnit, garanterer eller lover HERE ikke noget med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed, pålidelighed eller på anden vis. HERE garanterer ikke, at Databasen er eller vil være fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller rådgivning givet af HERE, leverandøren eller nogen anden person skal anses for nogen garanti eller nogen som helst udvidelse af rammerne af den ovenfor beskrevne begrænsede garanti. Den begrænsede garanti, der er anført i Aftalen, har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.

Hvis du ikke købte Databasen direkte fra HERE, har du måske lovfæstede rettigheder mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af HERE afgivne rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. HERE’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne rettigheder kan du gøre gældende foruden de heri givne garantirettigheder.

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for følgeskader, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager HERE sig intet ansvar for følgeskader eller indirekte skader, herunder også og uden begrænsning tab af indtægt, data eller brug, som du eller nogen tredjepart måtte lide som følge af din brug af Databasen, hvad enten det er søgsmål inden for kontrakt eller uden for kontrakt eller baseret på en garanti, selv om HERE er blevet oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er HERE’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.

DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET BEGRÆNSEDE ANSVAR, DER ER BESKREVET I NÆRVÆRENDE AFTALE PÅVIRKER IKKE OG ER UDEN PRÆJUDICE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ ANDEN MÅDE END VED EN FORRETNINGSTRANSAKTION.

ADVARSLER

Databasen kan indeholde unøjagtige eller ufuldstændige informationer på grund af tidens gang, ændrede forhold, anvendte kilder og karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte resultater. Databasen indeholder eller reflekterer ikke informationer om bl.a. rejsetid og omfatter ikke nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger, gade-/vejhældning eller -niveau, brohøjde, vægtbegrænsninger eller andre begrænsninger, vejforhold, særlige begivenheder afhængigt af navigationssystemet som du ejer.

GÆLDENDE LOV

Denne aftale skal rette sig efter lovene i den retskreds, du bor i på den dato, Databasen bliver købt. Hvis du på det tidspunkt opholder dig uden for Den Europæiske Union eller Schweiz, gælder loven i den retskreds inden for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor du købte Databasen. I alle andre tilfælde, eller hvis retskredsen på det sted, du købte Databasen, ikke kan defineres, skal lovene i Holland finde anvendelse. De kompetente domstole på dit bopælssted på det tidspunkt, du købte Databasen, skal afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden præjudice for HERE’s ret til at rejse krav på dit nuværende bopælssted.


Hjalp dette?