Artikli versioon 2024.115.0

Sõiduki privaatsusteatis

Kehtib alates:

Avaldatud:

Käesolevas privaatsusteatises selgitatakse, kuidas Volvo Cars (nagu sõnastatud allpool) töötleb sõidukite ja Volvo Cars pakutavate võrguteenustega seotud andmeid.

Sõiduki funktsioonide ja omaduste kohta selgituste saamiseks tutvuge palun vastava mudeli kasutusjuhendiga. Pange tähele, et kui selle teatise ja kasutusjuhendi vahel on isikuandmete töötlemisega seotud erinevusi, on ülimuslik see teatis.

Kuna andmete töötlemine sõltub sõiduki olemasolevatest funktsioonidest ja omadustest ning teenustest, mida soovite aktiveerida, käsitletakse selles dokumendis töötlemist võimalikult laias tähenduses. Kui teil on vanem sõiduk või kui uus mudel ei ole teatava funktsiooniga varustatud, siis selle funktsiooni või omadusega seotud andmetöötlust ei toimu.

Seda privaatsusteatist ei kohaldata:

 • erisõidukitele (nt politseiautod)
 • selliste isikuandmete töötlemisele, mis autost ei välju (kohalik töötlemine)
 • isikuandmete töötlemisele, mis toimub teie suhtlemisel mõne meie jaemüügiettevõttega (näiteks auto ostmisel);
 • Kolmandate isikute pakutava tarkvara, rakenduste ja teenuste kasutamine. (Täiendava teabe saamiseks vaadake palun individuaalse teenusepakkuja tingimusi ning nende privaatsuspõhimõtteid/-teatisi)
 • Interneti-/ühenduvusteenuse pakkumisele teie autos ettevõttest Volvo Cars sõltumatu mobiilivõrgu operaatori poolt.

Palun pidage meeles, et täieliku pildi saamiseks tuleb koos selle teabega lugeda Volvo Cars teisi privaatsusteatisi. Oleme need teie jaoks allpool loetlenud. Nendega saate hõlpsasti tutvuda toodud linkide abil.

Allpool leiate:

1. Kes me oleme

Klienditeenindusega seotud isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud „Volvo Cars" või „meie" sobivas käändes. Kui meiega koos töötlevad isikuandmeid teised isikud, nn kaasvastutavad töötlejad, siis on see eraldi märgitud.

2. Milliseid isikuandmeid me kasutame ja miks

2.1 Infotainment teenuse eesmärgil kasutatavad andmed

2.1.1 Sõidupäevik

Kõik teie sõidud registreeritakse automaatselt sõidupäevikus. See võib olla kasulik, kui soovite näiteks oma läbisõidu kulusid hallata. Sõidupäeviku peate aktiveerima, muidu andmeid ei koguta.

Kui lülitate sõidupäeviku sisse, kogume teie identifikaatoreid, nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, teie sõiduki tehasetähis (VIN-kood) ja sõiduki asukoht ning muu sõiduga seotud teave, nagu teie marsruudid, aeg, vahekaugus, kütuse- ja/või elektrikulu ja läbisõit. Teie sõiduki mudelist sõltuvalt kogutakse andmeid kas ainult sõidu algus- ja lõppasukoha või kogu teekonna kohta.

Töötleme neid andmeid teie nõusoleku alusel.

Sõidupäeviku andmeid säilitatakse reeglina kuni 400 päeva, olenevalt teie auto mudelist. Võite sõidupäeviku igal ajal välja lülitada ja sel juhul andmete kogumine peatub. Sellega ei kustu varem kogutud andmed.

2.1.2 Tarkvaravärskendused võrgu kaudu

Tarkvaravärskendused võrgu kaudu võimaldavad teie sõidukil värskendada ja hooldada uusimat tarkvara töökoda külastamata. Uusima tarkvara kasutamine tagab meie uuendatud teenuste täieliku kasutamise. Uusima tarkvara kasutamisega täiustate ka oma kaitset küberturvalisuse juhtumite eest.

Sõiduki tarkvara hooldamiseks ja vajalike tarkvaravärskenduste pakkumiseks töötleme järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki tarkvaraversioon
 • diagnostika rikkekoodid
 • sõiduki valmistamiskuupäev
 • sõiduki spetsifikatsioon
 • installimise olek ja aruanded

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek.

Me peame arvestust kogu sõiduki kasutusea jooksul tehtavate tarkvaravärskenduste üle.

Võite privaatsusseadetes igal ajal automaatsete tarkvaravärskendustega nõustuda või neist keelduda. Kui nõustute, laaditakse tarkvaravärskendused automaatselt alla ja teid teavitatakse, kui värskendus on installimiseks valmis. Kui te ei nõustu, teavitatakse teid, kui uus värskendus on saadaval ja selle saab alla laadida. Kui te ei soovi võrgu kaudu toimuvaid tarkvaravärskendusi kasutada, võite lasta värskendused töökojas installida meie süsteemide vajalike ühenduste kaudu.

2.1.3 Connected Safety

Meie sõidukitel on meie poolt pakutav Connected Safety teenus, mis teavitab teid kehtivatest liiklusohtudest sõiduki juhtimise ajal. See teave põhineb teistelt sõidukitelt või võimaluse korral avalikest allikatest saadud teabel. Seda teavet kasutatakse, et anda teile varakult märku muutunud teeoludest või potentsiaalsest liiklusohust, kuvades vastavad hoiatused, mis lubavad teil oma sõidustiili olukorrale vastavalt kohandada. Kui teie sõiduk tuvastab potentsiaalse liiklusohu, näiteks rehvide ja teekatte vahelise hõõrdumise vähenemise või kui aktiveeritakse ohutuled, siis saab vastava teabe ka Volvo Cars. Enne teabe saatmist teie sõiduki asukohale lähenevatele sõidukitele see koondatakse ja muudetakse anonüümseks.

Andmed, mida me Connected Safety teenuse toetamiseks kogume ja töötleme:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • selline sündmus nagu libeda tee hoiatuse aktiveerimine, ohutulede aktiveerimine jms.
 • iga hoiatuse ajatempel
 • Asukoht

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine. Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Lisaks töödeldakse ülalnimetatud andmeid anonüümselt ja edastatakse liiklusteenistusele ja ettevõtetele, et vältida ja vähendada liiklusest tulenevaid ohte, kuid samuti teede liiklusohutuse parandamiseks, hoolduskulude vähendamiseks ja jätkusuutliku liikluskeskkonna toetamiseks. Volvo Cars ja Polestar Performance AB (Rootsi ettevõte, mille peakontori asukoht on Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Rootsi, edaspidi nimetatud “Polestar”) on antud otstarbel kaasvastutavad töötlejad. Tegutsedes kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses, vastutavad Volvo Cars ja Polestar ühiselt selle töötlemise eest. Volvo Cars ja Polestar on leppinud kokku, et Volvo Cars vastutab teabe esitamise eest oma klientidele ning et Volvo kliendid kasutavad oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid vastavaid õigusi ettevõtte Volvo Cars suhtes.

Säilitame seda teavet 1 nädala.

2.1.4 Digitaalne võti

Digitaalne võti võib täielikult asendada tavapärase autovõtme ning see lubab teil oma sõidukit mugavalt nutitelefoni või nutikella abil lukustada, lukust avada või käivitada. Peale selle saab teie võtit mitmesuguste digitaalsete kanalite kaudu teiste kasutajatega jagada.

Digitaalse võtme jaoks on vaja üksnes võrguühendust esmakordse seadistamise, võtmete jagamise või jagamise tühistamise ajal. Pärast seadistamist on võtme töötamiseks vajalik Bluetooth, lähiväljaside (NFC) ja ultralairiba (UWB) tehnoloogia. Seadistamise ajal lisatakse teie võti teie nutiseadme rahakoti rakendusse. Oma rahakoti rakendusest saate oma võtme jagamiseks kasutada sõnumside, e-posti või Airdrop® rakendusi. Võtmete jagamise saate lihtsalt tühistada kas rahakoti rakenduses või sõiduki infotainment-süsteemis.

Digitaalse võtme kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki andmed
 • sõiduki olek
 • Volvo ID
 • Võtme ID
 • Hüüdnimi

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame teie andmeid kuni lepingu kehtivuse lõpuni.

2.1.5 Reaalajas liiklusteave

Reaalajas liiklusteabe teenus saab liiklusteavet kolmandast osapoolest teenusepakkujalt.

Töötleme järgmisi teie autost saadud andmeid:

 • Sõiduki asukoht ja kiirus – neid jagatakse kolmandast osapoolest teenusepakkujaga ummikute arvutamiseks ja teie ja teiste juhtide teavitamiseks ummikute ohust; need andmed on kolmandast osapoolest teenusepakkujale anonüümsed.
 • Sõiduki valmistajatehase tähis (VIN) – Volvo Cars kontrollib selle abil, kas teie sõidukile on see teenus tellitud.

Anduritega varustatud automudelid, mille andurid tuvastavad liiklusmärke sõidu ajal reaalajas ainult kohalikuks töötlemiseks (autos).

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine. Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Volvo Cars säilitab neid andmeid, kuni tellimus on aktiivne. Pärast tellimuse lõpetamist säilitatakse VIN-koodi, kiirust ja asukohta maksimaalselt 90 päeva, kui kohaliku kohaldatava seadusega ei ole kauem ette nähtud.

2.1.6 Arukas kiirusekontrollisüsteem (ISA)

Arukas kiirusekontrollisüsteem (ISA) on mõnedes jurisdiktsioonides kohustuslik funktsioon, mis kasutab liiklusmärkide teavet, et aidata autodel järgida kiirusepiiranguid. Antud tee kiirusepiirangu tuvastamiseks kasutab ISA liiklusmärkide teabe hankimiseks auto navigatsioonisüsteemi. Navigatsioonisüsteem omakorda vajab korrektsete andmete edastamiseks auto asukohateavet.

Lisaks on Volvo Cars seadusjärgselt kohustatud esitama koondandmed sõiduki kasutamise kohta, näiteks:

 • kui pikk oli aeg või vahemaa, mille läbimisel kõrgtehnoloogilised sõidukisüsteemid olid aktiveeritud või deaktiveeritud
 • kui pikk oli aeg või vahemaa, mille läbimisel te ära tuntud kiirusepiirangut järgisite või seda ületasite 
 • kõrgtehnoloogiliste sõidukisüsteemide aktiveerimise ja desaktiveerimise vahel kulunud aeg

ISA ja aruandluse toetamiseks töödeldakse järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki kiirus
 • sõiduki andmed (mudel, valmistamise aasta)
 • teave, mille on genereerinud sõiduk, selle andurid ja süsteemid (kõrgtehnoloogiliste sõidukisüsteemide hoiatused, tõrked, diagnostika, olek ja käitumine)
 • teave, mis on seotud sõiduki kasutamise ja tööga (seaded, kõrgtehnoloogiliste sõidukisüsteemide kasutamine)
 • Asukoht

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie seadusjärgsete kohustuste täitmine.

Säilitame teavet seni, kuni selle koondamise ja asjakohastele asutustele saatmiseni.

2.1.7 Häälsõnumid

Häälsõnumid on osa üldisemast häälkäskluste süsteemist, millega saate juhtida oma info-meelelahutussüsteemi funktsioone ja mis võimaldab teile koostada ja saata hääljuhistega SMS-sõnumeid. Dialoogi alustamiseks häälkäske kasutades peate kõigepealt selle funktsiooni aktiveerima. Hääljuhtimine jääb aktiivseks, kuni selle välja lülitate või kuni te ei ole süsteemi kolmele viibale vastanud.

Häälsõnumite kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • salvestatud häälandmed või -käsklused
 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN) – VIN-koodi abil kontrollitakse, kas teie sõidukile on see teenus tellitud
 • telefoninumber
 • Tekstsõnum – kolmandast isikust teenusepakkuja koostatud tekstsõnum salvestatakse pilves ja saadetakse tagasi ja salvestatakse teie sõidukis. Tekstsõnumi võib saata SMS-ina.

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame teavet kuni sõnum on saadetud.

2.1.8 Õhu kvaliteedi indeks

See funktsioon näitab teavet õhu kvaliteedi kohta, näiteks reostuse ja õietolmu taset.

Algselt kuvatakse auto salongi õhu kvaliteeti puuduta teave.

Kui valite auto asukoha jagamise, esitatakse andmed ka sõidukist väljaspool oleva õhu kvaliteedi kohta.

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Andmed kustutatakse pärast nende autos esitamist.

2.1.9 Kaardiedastussüsteem

Mõned meie sõidukid saavad küsida kaardiandmeid meie kaardiedastussüsteemist. See teenus täiendab sõiduki Pilot Assisti ja adaptiivse püsikiirusehoidja funktsioone, varustades neid teie hetkeasukoha värskete kaardiandmetega.

Kaardiedastussüsteemi võimaldamiseks töödeldakse järgmisi andmeid:

 • Asukoht – selleks et sõiduk saaks taotleda õigeid kaardiandmeid, töödeldakse ligikaudset asukohta (mitte rohkem kui 0,8 km² täpsusega).

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame neid andmeid kuni kaardiandmete allalaadimiseni.

2.2 Kasutatavad ohutusega seotud andmed

2.2.1 Aktiivne ohutusandmete salvesti (ASDR)

Aktiivse ohutusandmete salvesti (ASDR) põhieesmärk on salvestada liiklusõnnetuste või kokkupõrkelaadsete olukordadega seotud andmed. Meie uurimis- ja arendusosakond töötleb seda teavet, et aidata meil paremini aru saada liiklusõnnetuste, vigastuste ja kahjustuste tekkimise asjaoludest.

Kui annate nõusoleku, kogub ja töötleb Volvo Cars järgmisi andmeid edasise arendustegevuse eesmärkidel ja aktiivsete ohutusega seotud kaebuste lahendamiseks:

 • sõiduki VIN-kood (VIN-kood)
 • tekkinud ohutusjuhtumi tüüp ja selle esinemine
 • esikaamera kujutised 4 sekundit enne ja pärast kokkupõrkelaadseid olukordi
 • sõiduki asukoht juhtumi ajal

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek ning säilitame andmeid 10 aastat enne nende kustutamist või anonüümseks muutmist.

2.2.2 Juhtumiandmete salvesti (EDR)

Sõiduk salvestab kokkupõrke või ära hoitud kokkupõrke korral ohutusega seotud andmeid juhtumiandmete salvestisse (EDR) – mida nimetatakse auto „mustaks kastiks". Ohutusega seotud andmed on järgmised:

 • kuidas teie sõiduki eri süsteemid toimisid
 • kas juhi ja kaassõitjate turvavööd olid kinnitatud
 • kui palju (ja kas) juht vajutas gaasi ja/või piduripedaali
 • milline oli sõidukiirus

Registreeritav ajavahemik on tavaliselt kuni 30 sekundit. Registreerimine toimub ainult ebatavalise kokkupõrkeolukorra tekkimisel.

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie seadusjärgsete kohustuste täitmine.

Säilitame teabe seni, kuni see uue sündmuse andmetega üle kirjutatakse.

2.2.3 Hädaolukorra kõne (eCall)

Hädaolukorra kõne (eCall) käivitab automaatselt hädaabikõne ja edastab andmed teatavat tüüpi avariide korral, mis tuvastati sõiduki ühe või mitme anduri aktiveerimisega. See tähendab, et auto teeb eCall kõne automaatselt, isegi kui kõik autos viibija on teadvuseta ning allpool toodud andmed edastatakse automaatselt kõnekeskusse. eCall kõnet saab käivitada ka käsitsi, vajutades ja hoides SOS nuppu all vähemalt 2 sekundit.

eCall kõne tegemisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki käituri või mootori andmed
 • sõidukimudeli tehnilised andmed
 • juhtumi aeg
 • juhtumi asukoht
 • sõiduki sõidusuund
 • sõiduki olek

Vaikimisi ja võimaluse korral suunatakse eCall kolmandast isikust teenusepakkujale (seda nimetatakse kolmanda osapoole teenuse eCall ehk TPS eCall); teenusepakkuja varieerub regiooniti ning teie piirkonnas kasutatavate teenusepakkujate kohta täiendava teabe saamiseks saate pöörduda meie poole. Võite igal ajal valida kõne suunamise riiklikule hädaabinumbrile, muutes valitud seadeid.

Neid andmeid kogutakse ainult eCalli kõne korral ja neile on ligipääs ainult ettevõttel Volvo Cars ja teenust osutaval kolmandal osapoolel (või hädaabiteenusel endal, kui see on valitud). Nad võivad siiski edastada need andmed vajaduse korral hädaolukorra eriteenustele (näiteks kiirabile).

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie seadusjärgsete kohustuste täitmine.

Säilitame andmeid 200 päeva ning töötlemine piirdub ülalmainitud hädaolukordadega.

2.2.4 Kõnekeskuse teenused

Kõnekeskuse teenused võimaldavad teil meie kõnekeskusega ühendust võtta, kui vajutate autos "on call"/abi nuppu, teete kõne rakendusest või helistate otse kõnekeskusele. Kõnekeskuse teenuste osana pakutavad teenused on kirjeldatud allpool:

Maanteeabi (RSA)

RSA pakub teile tuge, kui teie sõidukil esineb tehniline tõrge, näiteks purunenud rehv või mootori rike. Mõnel juhul saab kõnekeskuse töötaja anda teile kõne käigus juhiseid, kuidas probleemi lahendada. Muudel juhtudel saab vea parandada teel olles (kohapealne remont) või kui see pole võimalik, tuleb teie sõiduk remontimiseks töökotta vedada. Töötaja hindad kõne ajal, millised on edasised vajalikud sammud. Kui sõiduk tuleb teelt kõrvale viia (kohapealne remont või pukseerimine), saab kolmas osapool pakkuda abiteenuseid, näiteks pukseerimine või remonditöökoda, kus sellisel juhul vastavaid andmeid töödeldakse.

Varastatud sõiduki jälgimine (SVT)

SVT võimaldab teil varguse korral auto asukohta leida. Sõiduki vargusest võib teada anda: 

 • sõiduk ise. See juhtub, kui sõiduk tuvastab alarmi käivitumise, mis põhjustab "varguse teavituse" saatmist Volvo Cars rakenduses sõidukiga seotud juhtidele ning kõnekeskusele.
 • sõiduki omanik, kes helistab kõnekeskusesse.
 • kohalik õiguskaitseasutus (politsei). Ka sellisel juhul tehakse kõne otse kõnekeskusse.

SVT protsessi algatamiseks tuleb täita ametlik avaldus politseis ning esitada juhtumi number kõnekeskusse.

Sõiduki kaugteel immobiliseerimine/mobiliseerimine (RVI/RVM)

RVI/RVM saab kasutada sõiduki immobilisaatori lubamiseks või keelamiseks. Kui immobilisaator on lubatud, ei saa sõidukit käivitada seni, kuni see keelatakse. Seejärel saab sõiduki kaugteel mobiliseerida. Selle teenuse algatab kõnekeskuse töötaja.

Teile ülaltoodud teenuste pakkumiseks kogume automaatselt järgmisi andmeid, kui kõnekeskusega ühenduse võtmiseks kasutatakse sõidukis olevat "on call"/abi nuppu või Volvo Car rakendust:

 • Numbrimärk
 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki spetsifikatsioon
 • sõiduki olek
 • taotluse aeg ja koht
 • asukoht kõne ajal
 • sõiduki sõidusuund

Taotluse olemusest ja ulatusest lähtuvalt võib juhtuda, et peame töötlema ükskõik milliste eeltoodud kõnekeskuse teenuste puhul täiendavaid andmeid, mis on vajalikud soovitud abi andmiseks, näiteks:

 • kontaktandmed (kodune aadress, e-posti aadress, telefoninumber)
 • kindlustuse andmed (poliisi ja nõude number)
 • tehinguga seotud andmed
 • kahju põhjus ja teave remonti teostava töökoja kohta

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame neid andmeid 200 päeva.

2.2.5 Sissemurdmise tuvastamise süsteem

Sissemurdmise tuvastamise süsteem (IDS) on mõeldud selleks, et tuvastada anomaaliaid ja rikkumisi, mis võivad kujutada ohtu peamisele infotainment-süsteemile. Selleks jälgime tarkvara ja rakenduste käitumist, et vältida neile lubatud toimingute rikkumisi. IDS jälgib süsteemi reaalajas ning Volvo Cars saab süsteemist saadetud rikkumisi puudutavad andmed.

Töötleme järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • ajatempel (sündmuse esinemise täpne aeg)
 • teave selle kohta, milline allikas millise rikkumise algatas
 • tehnilised andmed (tarkvaraversioonid, süsteemi ja õnnetuse aruanded, load ja sertifikaadid)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie seadusjärgsete kohustuste täitmine.

Säilitame seda teavet 90 päeva. Selle perioodi lõppedes me kas kustutame andmed või kui säilitamine on vajalik, muudame need anonüümseks.

2.2.6 Aku ohutuse tagamine

Peame tagama, et meie hübriid- või täiselektrilise jõuülekandega autod on ohutud, et kaitsta meie juhte, nende peresid ja üldsust ohu ja välditavate ebamugavuste eest. Selle tagamiseks kogume ja kasutame aku teavet, et võimalikud probleemid varakult tuvastada ning teha kindlaks võimalikud uued tõrke tüübid. Kui peame seda vajalikuks, võtame ka teiega ühendust ja teavitame teid võimalikest probleemidest.

Andmed, mida kogume ja kasutame:

 • sõidukiga seotud teave (mudel, valmistamise aasta, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), riistvara ja tarkvara andmed)
 • sõiduki jõuseadme ja akuga seotud teave (riistvara ja tarkvara andmed, akuelemendi pinged, laetuse tase, laadimise teave, konfiguratsioonid, kalibreerimine, temperatuur, alarmid, hoiatused, tõrked, diagnostika, ajatemplid, üldine seisund ja olek)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie eelmainitud õigustatud huvi ning meie seadusjärgsete kohustuste täitmine, näiteks ohutusega seotud tagasikutsumised.

Ülalnimetatud andmed säilitame kogu sõiduki kasutusea jooksul.

2.3 Hoolduse ja remondiga seoses kasutatavad andmed

2.3.1 Hoolduse kavandamine

Hoolduse planeerimine aitab teil hoida oma sõiduk heas korras ja sõiduki seisundit jälgida.

Saadame teile teenusega seotud teated, kui see on teie riigis kohaldatav.

Kui teie autol on internetiühendus, siis põhineb hoolduse planeerimine ettevõttele Volvo Cars, jaemüügiettevõtetele ja töökodadele püsivalt diagnostikaandmete saatmisel. Diagnostikaandmete kaugteel edastamine võimaldab teie töökojal järgmiseks külastuseks paremini ette valmistuda. Lisaks jagatakse andmeid meie müügiettevõttega riigis ja jaemüügiettevõtetega, et hallata broneeringuid ja vajaduse korral varuosi tellida.

Hoolduse planeerimine aitab meil ka ajastada varuosade tootmist ja tarnimist, mis on sisu, logistika ja töökoha kasutamise optimeerimisel meie jätkusuutlikkuse eesmärkide üks oluline komponent.

Teile hoolduse kavandamiseks kogume järgmisi andmeid:

 • sõidukiga seotud teave (mudel, valmistamise aasta, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), riistvara ja tarkvara andmed)
 • sõiduki, selle andurite ja süsteemide genereeritud teave (läbisõidumõõdik, hoolduse märguanded, alarmid, hoiatused, tuled, tõrked, diagnostika, temperatuur, ajatemplid, pardasüsteemide ja funktsioonide seisund, olek ja käitumine)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine. Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Säilitame teavet 3 aastat, välja arvatud sõiduki kõrgepingeakut puudutav teave, mida säilitatakse 10 aastat.

2.3.2 Diagnostikaandmete lugemine teeninduses

Kui teie sõiduki hooldus või remont toimub hoolduskeskuses, töökojas, või partneri juures, saame ja kasutame teavet rikkeotsinguks, meie tootjakohustuste haldamiseks, toote teadus- ja arendustegevuseks, näiteks meie sõidukite, nende ohutus- ja teiste funktsioonide kvaliteedi jälgimiseks ja tõstmiseks.

Andmed, mida kogume ja kasutame:

 • sõidukiga seotud teave (mudel, valmistamise aasta, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), riistvara ja tarkvara andmed)
 • Sõiduki, selle andurite ja süsteemide genereeritud teave (läbisõidumõõdik, hoolduse märguanded, alarmid, hoiatused, tuled, tõrked, diagnostika, ühenduvus ja võrgu teave, sertifikaadid ja autoriseerimise andmed, kalibreerimine, temperatuur, ilmastiku- ja teeolud, energia ja kütuse kulu, ajatemplid, pardasüsteemide ja funktsioonide seisund, olek ja käitumine)
 • Teave sõiduki kasutamise ja töö kohta (konfiguratsioon, seaded, seadmete ühendused, kasutusrežiim (laadimine, parkimine, sõitmine), laadimise teave, ajatemplid, kiirus, reisijate arv, põhiploki (auto ekraan) toimingud ja kasutamine, kaugteenuste kasutamine, auto funktsioonide kasutamine nagu gaasipedaal, pidurid, roolimine, turvavööd ja uksed)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi ning meie seadusjärgsete kohustuste täitmine, näiteks ohutusega seotud tagasikutsumised.

Ülalnimetatud andmed säilitame kogu sõiduki kasutusea jooksul.

2.3.3 Programmivigadest teatamine

Programmivigadest teatamine on tööriist, mille töökojad saavad aktiveerida, et saaksime tarkvaravigade kohta teavet koguda. Selle tööriistaga tuvastatakse ja uuritakse probleemide mõju ning see võimaldab meil lahendada tarkvaraga seotud probleeme ja hoida meie tarkvara korras. Programmivigadest teatamise aktiveerimisel kogume ja töötleme teie sõidukist järgmist teavet:

 • Sõidukiga seotud teave (läbisõit, kütusekulu, sõiduki konfiguratsioon ja andmed, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), IP-aadress ja tarkavra versioon)
 • Infoploki, ekraaniploki, telemaatika ja ühenduvuse antennimooduli genereeritud teave ja nendega seotud signaalid (GPS, DID (Andmete identifikaator), DTC (Diagnostiline tõrkekood), sõiduki võrgudiagnostika, Android Automotive´i diagnostika, käivitusdiagnostika ning arendajatele mõeldud aruanded ja logifailid)
 • Teave juhi ja sõiduki vahelise suhtluse kohta (kiirus, infotainmenti seaded, navigatsiooni sihtkohad, telefoniraamat, raadio seaded, kolmandate osapoolte rakenduste seaded, maanteeabi logi)
 • Juhiga seotud teave (e-posti kontod, telefoninumber, Volvo ID)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Säilitame teie andmeid, kuni teie sõidukiga seotud probleem on lahendatud, või 90 päeva, kui see on pikem periood.

2.3.4 Sõiduki andmete laiendatud analüüs

Teie sõidukiga esinenud probleemide, millest olete meile teatanud, täielikuks uurimiseks peame kasutama järgmisi teie sõiduki andmeid koos teatud kliendiandmetega, nagu nimi ja kontaktandmed:

 • juhtumiandmete salvesti ja teiste sõiduki ohutussüsteemiga seotud süsteemide salvestatud andmed (kiirus, GPS positsioon, roolimise nurk, pidurdusjõud, ohutussüsteemide rakendumine ja kasutamine jms)
 • ümbruse andmed (nagu temperatuur, libe tee), mille on registreerinud teised auto andurid või mis on saadud selle teabe pakkujatelt
 • sõiduki elektroonika juhtplokkide, telemaatika ja ühenduvuse antennimooduli ning teabe põhiplokist saadud andmed ning nendega seotud signaalid
 • sõiduki olek (läbisõit, kütusekulu, läbisõidumõõdiku ja muud armatuurlaual kuvatud andmed)
 • kogu juhi ja sõiduki vaheline suhtlus, näiteks erinevate seadete muutmine, konto nimed, nagu Volvo ID ja Google ID ning Bluetooth-ühendusega seadme kasutamise andmed
 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)

Andmeid kasutatakse sõiduki võimalike probleemide määratlemiseks, võimaliku garantiijuhtumi ning tooteohutuse küsimuste haldamiseks. Kui andmeid ei saa koguda, ei saa Volvo Cars probleeme uurida.

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Säilitame teie andmeid seni, kuni teie sõidukiga seotud probleem on lahendatud.

2.4 Teadus- ja arendustegevuse eesmärgil kasutatavad andmed

2.4.1 Liiklusõnnetustega seotud teadus- ja arendustegevus

Kui ühe meie sõidukiga toimub liiklusõnnetus, uurime selle asjaolusid, et parandada meie sõidukite ohutust ning üldist liikluskeskkonda. Kui see on abiks asjaolude uurimisel, saadame teile küsitluse õnnetuse kohta lisateabe saamiseks.

Uurimise korral töödeldakse järgimisi andmeid:

 • Kontaktandmed
 • sõidukiga seotud teave (mudel, valmistamise aasta, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), numbrimärk, riistvara ja tarkvara andmed)
 • Sõiduki, selle andurite ja süsteemide genereeritud teave (lähedalasuvad objektid, mootori andmed, hangunud signaali andmed, läbisõidumõõdik, ilmastiku- ja teeolud, temperatuur, hoolduse märguanded, alarmid, hoiatused, tuled, tõrked, diagnostika, ühenduvus ja võrgu teave, sertifikaadid ja autoriseerimise andmed, kalibreerimine, energia- ja kütusekulu, ajatemplid, sõiduki seisukord, pardasüsteemide ja funktsioonide olek ja käitumine)
 • Teave sõiduki kasutamise ja töö kohta (konfiguratsioon, seaded, seadmete ühendused, kasutusrežiim (laadimine, parkimine, sõitmine), laadimise teave, ajatemplid, kiirus, reisijate arv, põhiploki (auto ekraan) toimingud ja kasutamine, kaugteenuste kasutamine, auto funktsioonide kasutamine nagu gaasipedaal, pidurid, roolimine, turvavööd ja uksed ning turvapadja rakendumine)
 • Asukoha andmed
 • Kaamera andmed: Väljapoole suunatud kaamera kujutused salvestatakse 4 sekundi jooksul enne ja pärast õnnetust

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi.

Säilitame teie andmeid 10 aastat.

2.4.2 Sõidukiandmete analüüs

Töötleme (allpool loetletud) isikuandmeid statistiliste andmete saamiseks meie sõidukite ja nende kasutamise kohta. Kasutame seda teavet meie toodete uurimis- ja arendustegevuse eesmärkidel, eelkõige sõidukite ja nende ohutusfunktsioonide kvaliteedi parandamiseks ja jälgimiseks. See on vajalik ka ettevõtte Volvo Cars garantiikohustuste haldamiseks ja meie seaduslike kohustuste täitmiseks seoses heitmetasemete jälgimisega.

Kasutatavad andmekategooriad:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki riistvara ja tarkvaraversioonide identifikaatorid
 • diagnostika rikkekoodid (DTC)

Volvo Cars kogub ka järgmisi andmeid sõiduki kõrgepingeaku kohta (kui on kohaldatav):

 • kõrgepingeaku ID, mahutavus ja seisukord
 • sõiduki turuandmed
 • laadimisjaama andmed (nt saadavus, võimsuse tüüp, posti ID)
 • diagnostilised andmed laadimise ajal (nt kestus, laetus, voolu kõikumised)

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek.

Sõiduki valmistajatehase tähist (VIN), sõiduki riistvara ja tarkvaraversioonide identifikaatoreid ja diagnostilisi rikkekoode (DTC) säilitatakse 2 aastat ja teavet sõiduki kõrgepingeaku kohta säilitatakse aku kasutusea lõpuni.

Hübriid- ja elektrisõidukite puhul kasutavad Volvo Cars ja Polestar Performance AB (Rootsi ettevõte peakontoriga Göteborgis, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Göteborg, Rootsi, edaspidi nimetatud „Polestar") oma vastavate sõidukite analüüsiandmeid ühiselt. Volvo Cars ja Polestar vahetavad eespool loetletud analüüsiandmetena omavahel puht tehnilisi andmeid, mille hulka ei kuulu tegelikud kliendiandmed. Ettevõtete Volvo Cars ja Polestar platvormide kaudu kogutavaid analüüsiandmeid vahetatakse nende kahe ettevõtte vahel sõiduki kvaliteedi, elektriliste ja hübriidfunktsioonide jõudluse ja ohutusfunktsioonide täiustamise ja jälgimise eesmärgil.

Tegutsedes kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses, vastutavad Volvo Cars ja Polestar ühiselt nende analüüsiandmete töötlemise eest. Volvo Cars ja Polestar on leppinud kokku, et Volvo Cars vastutab teabe esitamise eest oma klientidele ning et Volvo kliendid kasutavad oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid vastavaid õigusi ettevõtte Volvo Cars suhtes.

2.4.3 Sõiduki analüüsiandmed ja täiustused

Kui annate oma nõusoleku sõiduki analüüsiandmete ja täiustuste võimaldamiseks, kogume ja kasutame (allpool loetletud) andmeid teabe saamiseks teie sõiduki ja selle kasutamise kohta. Kasutame seda teavet veaotsinguks ning toodete uurimis- ja arendustegevuse eesmärkidel, näiteks meie sõidukite, nende ohutusfunktsioonide ja muude funktsioonide kestlikkuse ja kvaliteedi jälgimiseks ja parandamiseks. Kui peame seda vajalikuks, võtame ka teiega ühendust ja teavitame teid võimalikest probleemidest või vigadest.

Andmed, mida kogume ja kasutame:

 • Sõidukiga seotud teave: mudel, valmistamise aasta, sõiduki tehasetähis (VIN-kood), riistvara ja tarkvara andmed.
 • Sõiduki, selle andurite ja süsteemide genereeritud teave: läbisõidumõõdik, hoolduse märguanded, alarmid, hoiatused, tuled, tõrked, diagnostika, ühenduvus ja võrgu teave, sertifikaadid ja autoriseerimise andmed, ohutuslogid, kalibreerimine, temperatuur, ilmastiku- ja teeolud, energia- ja kütusekulu, ajatemplid, pardasüsteemide ja funktsioonide olek, pardasüsteemide ja funktsioonide käitumine ning pardasüsteemide ja funktsioonide väljundid.
 • Teave sõiduki kasutamise ja töö kohta: konfiguratsioon, seaded, seadmete ühendused, ühendatud haagis, kasutusrežiim (laadimine, parkimine, sõitmine), laadimise teave, ajatemplid, kiirus, reisijate arv, infotainmenti ploki (auto ekraani) toimingud ja kasutamine, kaugteenuste kasutamine, auto funktsioonide kasutamine nagu gaasipedaal, pidurid, roolimine, turvavööd ja uksed.
 • Asukoha andmed: Asukohta kogutakse järgmistel juhtudel:
  • vahejuhtumid (avariilähedased juhtumid) ja avariid;
  • kui eCalli funktsioon on aktiveeritud; ja
  • ühenduvuse probleemide korral.
  Asukohta kogutakse pidevalt ka ohutusfunktsioonidest, isesõitmissüsteemist ja kõrgetasemelistest juhiabisüsteemidest.
 • Kaamera andmed: registreeritakse väljapoole suunatud kaamerapilte
  • seoses vahejuhtumite ja avariidega; ja
  • pidevalt ohutusfunktsioonidest, isesõitmissüsteemist ja kõrgetasemelistest juhiabisüsteemidest.

Eeltoodud andmete kogumise ja kasutamise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek.

Säilitame neid andmeid viis aastat, välja arvatud teave auto kõrgepingeaku kohta, mida säilitatakse aku kasutusea jooksul. Viie aasta täitumisel kustutame andmed või kui meil on vaja neid andmeid säilitada, muudame need täiesti anonüümseks.

2.5 Heitmete aruandlus

Kui teie sõidukil on sisepõlemismootor ja külastate volitatud Volvo töökoda või partnerettevõtet, koguvad nad teie sõidukist andmeid, mis saadetakse meile, et tagada seadusjärgne aruandlus. Selline andmete kogumine toimub teie sõiduki igakordse hoolduse käigus, kui te ei teavita hoolduse pakkujat andmete kogumisest keeldumisest.

Kogutavad andmed on:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • Heitkogustega seotud teave: kogu kütusekulu (kasutusea jooksul), kogu läbitud vahemaa (kasutusea jooksul), kogu aku tarbitud võrguenergia (kasutusea jooksul) – koos kohaldatavas seaduses nõutud täpsustustega

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on meie seadusjärgsete kohustuste täitmine.

Ülaltoodud teavet hoitakse kuni aruandluse esitamiseni.

2.6 Õiguskaitseorganite taotlused

Isikuandmeid on vaja jagada või võidakse jagada õiguskaitseasutustega (nt politsei, kohtud), seadusliku kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi tõttu esitada andmeid õigusrikkumise kahtluse korral või kui meil on vaja esitada hagi või õiguslikku nõuet või ennast nende vastu kaitsta.

Esitame õiguskaitseasutustele võimalikult vähe isikuandmeid. Võime väljastada näiteks järgmist liiki isikuandmeid: VIN-koodiga või IMIEI-numbriga seotud autoosa seerianumber.

3. Teie isikuandmete jagamine

Jagame andmeid mitmesuguste organisatsioonidega meie äri käigushoidmiseks, teie ja meie vahelise suhte säilitamiseks ning teile toodete ja teenuste pakkumiseks. Neid olukordi kirjeldame allpool.

Kui viitame neile organisatsioonidele kui meie "tarnijatele", "töötlejatele" või "alamtöötlejatele", kohaldatakse iga sellise organisatsiooni tegevusele lepingulisi piiranguid teie isikuandmete kasutamisel mistahes muuks otstarbeks kui meile või meie nimel ja juhiste kohaselt teenuste pakkumiseks. Igal juhul jagame üksnes neid isikuandmeid, sealhulgas telemaatikaandmeid, mida peame vastava eesmärgi saavutamiseks vajalikuks.

Teised Volvo Cars ja selle alamtöötlejate kontserni kuuluvad ettevõtted

 • Isikuandmeid edastatakse kontserni teistele ettevõtetele klienditoe, meie toodete ja teenuste ning ärikliendi IT süsteemi toe ja andmemajutuse pakkumiseks.

IT-teenuste pakkujad ja nende alamtöötlejad

 • Isikuandmed edastatakse IT-teenuste pakkujatele, kes tarnivad meile üldisi ärikliendi tugisüsteeme, näiteks tarkvara ja andmemajutuse pakkujad.

Õiguskaitseasutused (nt politsei, kohtud)

 • Isikuandmeid on vaja jagada või võidakse jagada õiguskaitseasutustega (nt politsei, kohtud), seadusliku kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi tõttu esitada andmeid õigusrikkumise kahtluse korral või kui meil on vaja esitada hagi või õiguslikku nõuet või ennast nende vastu kaitsta.

Teised teenusepakkujad (näiteks mobiilsideoperaatorid, ühenduvusteenuse pakkujad ja laadimise operaatorid)

 • Saame jagada sõidukist ja tellimise andmetest pärit teavet, et võimaldada teenuste osutamist, rikkeotsingut ja teenuse parendamist.

Teie poolt heaks kiidetud osapool

 • Võite näiteks paluda meil esitada sõiduki andmeid kolmandale osapoolele, näiteks kindlustusettevõttele, teile kindlustuspakkumise esitamiseks.

Kolmandast osapoolest sõidukiomanikud

 • Näiteks sõidukipargi haldajad või autorendiettevõtted võivad töödelda sõiduki poolt genereeritud andmeid ja teie sõiduandmeid, sealhulgas asukohaandmeid sõidukite kohta, mida nad omavad või haldavad.

Edasimüüjad, remontijad, töökojad

 • Isikuandmeid edastatakse teenuste osutamise, rikkeotsingu, hoolduse ja remondi eesmärgil.

4. Teie õigused ja kontrollmeetmed

Teil on konkreetsed seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida teie kohta töötleme. Õigused võivad teie jurisdiktsioonist ja töötlemise laadist lähtuvalt erineda.

Üldjuhul puudutavad teie õigused võimalust:

 • oma nõusolek tagasi võtta
 • teie andmete töötlemisele vastu olla
 • taotleda meie käes teie kohta olevate andmete koopiat (nn andmesubjekti juurdepääsuõigus)
 • taotleda andmete edastamist teisele üksusele (nn andmete ülekandmise õigus)
 • taotleda andmete korrigeerimist või piiramist
 • taotleda andmete kustutamist (nn õigus olla unustatud)

Nagu öeldud, ei ole need õigused absoluutsed ning mõnel juhul piirab nende kohaldamist andmekaitseseadus. Sellisel juhul selgitame teie taotluse saamise järel alati, miks me teie taotlust rahuldada ei saa.

Kui soovite esitada õigustaotlust, täitke meiega ühenduse võtmiseks see vorm. Palume teil kasutada seda vormi, kuna selles on toodud teave, mida vajame teie isikusamasuse tagamiseks ja teie taotluse tõhusaks töötlemiseks. Kuid kui eelistate vormi mitte kasutada, siis võite alati meiega ühenduse võtmiseks ning oma taotluse esitamiseks kasutada järgmises lõigus toodud kontaktandmeid.

Teil on lisaks õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele, kui olete mures selle pärast, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Kuid me oleme tänulikud, kui võtate küsimuste korral esmalt otse meiega ühendust, et saaksime need koos lahendada. Meie kontaktandmed leiate allpool.

5. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, võtke meiega ühendust aadressil dataprotection@volvocars.com, või Volvo Car Corporation andmekaitsespetsialistiga:

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Attn: Andmekaitsespetsialist, dep 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Rootsi.

E-post: globdpo@volvocars.com

6. Selle teatise uuendused

Tegeleme pidevalt oma toodete ja teenuste arendamisega ning seetõttu vaatame läbi ja uuendame ka seda privaatsusteatist. Sellest tulenevalt soovitame teil seda privaatsusteadet regulaarselt läbi vaadata. Selle privaatsusteatise alguses olev kuupäev näitab, millal seda viimati uuendati. Käsitleme teie isikuandmeid kooskõlas privaatsusteatisega mille alusel need on kogutud välja arvatud kui meil on teie nõusolek teistsuguseks käsitlemiseks.