Artikli versioon 2021.117.0

Volvo auto privaatsusteatis

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles privaatsusteatises selgitatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) töötleb auto poolt genereeritavaid andmeid, kui kliendid kasutavad Volvo sõidukit ja nendega seotud võrguühendusega teenuseid, mida pakub Volvo Cars.

Selles dokumendis selgitatakse ainult Volvo uusimate automudelite funktsioonidega seotud isikuandmete töötlemist, kuid mitte neid funktsioone endid – selleks lugege asjakohase mudeli kasutusjuhendit. Pange tähele, et kui selle teatise ja kasutusjuhendi vahel on isikuandmete töötlemise osas lahknevusi, on ülimuslik see teatis. Peale selle, kuna juhendis on kõiki funktsioone selgitatud, käsitletakse selles ka muude kui allpool käsitletud funktsioonide tarbeks vajalike andmete töötlemist – kuna kas nende funktsioonide puhul kasutatakse kohalikku töötlemist (andmed autost ei välju) ja seda ei loeta seega ettevõtte Volvo Cars poolseks isikuandmete töötlemiseks, või kuna nende puhul töötlevad isikuandmeid kolmandad osapooled või eraldi vastutavad töötlejad (näiteks info-meelelahutussüsteemi Android Automotive puhul Google).

Samuti, kuna andmete töötlemine sõltub teenustest, millega auto on varustatud, ja teenustest, mida soovite aktiveerida, käsitletakse selles dokumendis töötlemist võimalikult laias tähenduses. Kui teil on vanem automudel või kui uus mudel ei ole teatava funktsiooniga varustatud, siis selle funktsiooniga seotud andmetöötlust muidugi ei toimu.

Seda privaatsusteatist ei kohaldata:

 • erisõidukitele (nt politseiautod);
 • selliste isikuandmete töötlemisele, mis autost ei välju (kohalik töötlemine);
 • isikuandmete töötlemisele, mis toimub teie suhtlemisel mõne meie jaemüügiettevõttega (näiteks auto ostmisel);
 • tarkvara ja kolmandate osapoolte rakenduste/teenuste teiepoolsele kasutamisele autos (nagu Google Automotive ja võimalikud auto info-meelelahutussüsteemi rakendused);
 • ettevõtte Volvo Cars mobiilirakenduste, nagu Volvo On Call/Volvo Cars, teie poolt kasutamine;
 • kolmandate osapoolte lisaväärtust andvate teenuste teiepoolsele kasutamisele auto andmete põhjal (näiteks ainult sõitmisel tasutav kindlustus);
 • internetiteenuse pakkumisele teie autos ettevõttest Volvo Cars sõltumatu mobiilivõrgu operaatori poolt.

Allpool leiate:

1. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest

Klienditeenindusega seotud isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud „Volvo Cars" või „meie" sobivas käändes. Mõnel juhul on töötlejad isikuandmete töötlemise eest kaasvastutavad, nagu on sellekohastes jaotistes märgitud. Kõigil juhtudel on kaasvastutavad töötlejad siiski kokku leppinud, et teavet esitab teile Volvo Cars ning et te saate kasutada oma õigusi (vt allpool 3. jaotist).

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja mida nendega tehakse

2.1. Isikuandmete töötlemine teie sõidu ajal

2.1.1. Sõidukiandmete analüüs

Töötleme (allpool loetletud) isikuandmeid statistiliste andmete saamiseks meie sõidukite ja nende kasutamise kohta. Kasutame seda teavet meie toodete uurimis- ja arendustegevuse eesmärkidel, eelkõige sõidukite ja nende ohutusfunktsioonide kvaliteedi parandamiseks ja jälgimiseks. See on vajalik ka ettevõtte Volvo Cars garantiikohustuste haldamiseks ja meie seaduslike kohustuste täitmiseks seoses heitmetasemete jälgimisega.

Kasutatavad andmekategooriad:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN);
 • sõiduki riistvara ja tarkvaraversioonide identifikaatorid;
 • diagnostika rikkekoodid (DTC);

Volvo Cars kogub ka järgmisi andmeid sõiduki kõrgepingeaku kohta (kui on kohaldatav):

 • kõrgepingeaku ID, mahutavus ja seisukord;
 • sõiduki turuandmed;
 • laadimisjaama andmed (nt saadavus, võimsuse tüüp, posti ID jne);
 • diagnostilised andmed laadimise ajal (nt kestus, laetus, voolu kõikumised jne).

Eeltoodud andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt a).

Sõiduki valmistajatehase tähist (VIN), sõiduki riistvara ja tarkvaraversioonide identifikaatoreid ja diagnostilisi rikkekoode (DTC) säilitatakse 2 aastat ja teavet sõiduki kõrgepingeaku kohta säilitatakse aku kasutusea lõpuni.

Hübriid- ja elektrisõidukite puhul kasutavad Volvo Cars ja Polestar Performance AB (Rootsi ettevõte peakontoriga Göteborgis, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Rootsi, edaspidi nimetatud „Polestar") oma vastavate sõidukite analüüsiandmeid ühiselt. Volvo Cars ja Polestar vahetavad eespool loetletud analüüsiandmetena omavahel puht tehnilisi andmeid, mille hulka ei kuulu tegelikud kliendiandmed. Ettevõtete Volvo Cars ja Polestar platvormide kaudu kogutavaid analüüsiandmeid vahetatakse nende kahe ettevõtte vahel sõiduki kvaliteedi, elektriliste ja hübriidfunktsioonide jõudluse ja ohutusfunktsioonide täiustamise ja jälgimise eesmärgil.

Tegutsedes kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses, vastutavad Volvo Cars ja Polestar ühiselt nende analüüsiandmete töötlemise eest. Volvo Cars ja Polestar on leppinud kokku, et Volvo Cars vastutab teabe esitamise eest oma klientidele ning et Volvo kliendid kasutavad oma isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevaid vastavaid õigusi ettevõtte Volvo Cars suhtes. Selle kohta saate lugeda allpool 3. jaotisest (Millised on teie õigused seoses meiepoolse andmetöötlusega).

2.1.2. Tarkvaravärskendused võrgu kaudu

Sõiduki tarkvara hooldamiseks ja otse vajalike tarkvaravärskenduste pakkumiseks töötleme järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN);
 • sõiduki tarkvaraversioon;
 • diagnostika rikkekoodid; ja
 • sõiduki valmistamiskuupäev.

Töötleme eespool nimetatud andmeid. kui olete andnud selleks nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt a). Kui keeldute võrgu kaudu tehtavatest tarkvaravärskendustest, ei saa te kasutada meie uuendatud teenuseid või saa neid täielikult kasutada. Värskendamata jätmisel suureneb küberturvalisuse juhtumite risk, nagu kõigi teiste nutiseadmete puhul. Pange tähele, et võite lasta installida värskendused ka meie teeninduses.

Me peame arvestust autole kogu selle kasutusea jooksul tehtavate tarkvaravärskenduste üle.

2.1.3. Connected Safety

Meie sõidukid on varustatud täiendava ohutusfunktsiooniga Connected Safety, mis teavitab teid teel esinevatest liiklusoludest. See teave põhineb teie auto teabevahetusel teiste sõidukitega, milles on samuti Connected Safety aktiveeritud (Volvo sõiduautod ja veokid). Seda teavet kasutatakse juhile muutuvatest sõidutingimustest varakult teatamiseks, kuvades sellekohaseid hoiatusi, et ta saaks oma sõidustiili vastavalt kohandada. Isikuandmeid sisaldavat teavet, eelkõige juhi isikut tuvastada võimaldavat teavet, sõidukite vahel ei vahetata. Kui aga teie enda sõiduki ohutuled sisse lülituvad või teie sõiduk avastab teie rehvide vähenenud haardumise teega, võidakse saata seda teavet teie sõiduki asukohale lähenevatele sõidukitele.

Teenus Connected Safety saadab teile hoiatusi teel ees olevate ohtude kohta (nt libe tee, ohutuledega hoiatused) ja kogub andmed ka teie autost oma panuse andmiseks sellesse teenusesse:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • teave internetiühenduse kohta (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • libeda tee hoiatuse aktiveerimine
 • ohutulede aktiveerimine
 • iga hoiatuse ajatempel
 • hoiatuse asukoht
 • 3D teekaart.

Töötleme eespool nimetatud andmeid teile teenuse osutamise käigus (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b). Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Peale selle töödeldakse eelnimetatud andmeid anonüümselt ja edastatakse Volvo Trucksile (teenuse Connected Safety osutamiseks) ja liiklusasutustele (maanteeliikluse ohtude ärahoidmiseks ja vähendamiseks).

Säilitame andmeid 1 nädala, enne kui need kustutame või anonüümseks muudame.

2.1.4. Reaalajas liiklusteave

Reaalajas liiklusteabe teenus saab liiklusteavet kolmandast osapoolest teenusepakkujalt.

Kogume autost järgmisi andmeid:

 • Sõiduki asukoht ja kiirus – neid jagatakse kolmandast osapoolest teenusepakkujaga ummikute arvutamiseks ja teie ja teiste juhtide teavitamiseks ummikute ohust; need andmed on kolmandast osapoolest teenusepakkujale anonüümsed.
 • Sõiduki valmistajatehase tähis (VIN) – Volvo Cars kontrollib selle abil, kas teie sõidukile on see teenus tellitud.

Anduritega varustatud automudelid, mille andurid tuvastavad liiklusmärke sõidu ajal reaalajas ainult kohalikuks töötlemiseks (autos).

Töötleme eespool nimetatud andmeid teile teenuse osutamise käigus (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b). Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Volvo Cars säilitab neid andmeid, kuni tellimus on aktiivne. Pärast tellimuse lõpetamist säilitatakse VIN-koodi, kiirust ja asukohta maksimaalselt 90 päeva, kui kohaliku kohaldatava seadusega ei ole kauem ette nähtud.

2.1.5. Häälsõnumid

Häälsõnumid on funktsioon automudelitel, millel puudub Android Automotive – neil uuematel autodel ei ole ettevõtte Volvo Cars häälsõnumite teenust, vaid on võimalik aktiveerida Google Assistant. Häälsõnumid on osa üldisemast häälkäskluste süsteemist, millega saate juhtida oma info-meelelahutussüsteemi funktsioone ja mis võimaldab teile koostada ja saata hääljuhistega SMS-sõnumeid. Häälsõnumiteks kasutatakse kolmandast osapoolest teenuseosutajat, seetõttu ei ole see töötlemine autos võimalik. Dialoogi alustamiseks häälkäske kasutades peate kõigepealt selle funktsiooni aktiveerima. Hääljuhtimine jääb aktiivseks, kuni selle välja lülitate või kuni te ei ole süsteemi kolmele viibale vastanud.

Hääljuhtimissüsteemi kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • salvestatud häälandmed või -käsklused
 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN) – VIN-koodi abil kontrollitakse, kas teie sõidukile on see teenus tellitud
 • telefoninumber
 • Tekstsõnum – kolmandast isikust teenusepakkuja koostatud tekstsõnum salvestatakse pilves ja saadetakse tagasi ja salvestatakse teie sõidukis. Tekstsõnumi võib saata SMS-ina.

Teie andmete töötlemine on vajalik hääljuhtimissüsteemi ja sellega seotud teenuste pakkumiseks ja seega teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b). Kui te oma andmeid ei esita, ei ole hääljuhtimissüsteemi võimalik kasutada.

Salvestatud häälandmeid jagatakse kolmandast osapoolest teenusepakkujaga teile teenuse osutamiseks. Saadavat tekstsõnumit jagatakse meie kolmandast osapoolest teenusepakkujaga ja see saadetakse teie sõidukisse. Kolmandast osapoolest teenusepakkuja on nende andmete eraldi vastutav töötleja.

2.2. Töötlemine õnnetusjuhtumi korral

Vahejuhtumi või (ärahoitud) õnnetusjuhtumi korral töödeldakse isikuandmeid teatava aja jooksul järgmistel eesmärkidel:

2.2.1. Aktiivne ohutusandmete salvesti (ASDR)

Aktiivse ohutusandmete salvesti (ASDR) põhieesmärk on salvestada liiklusõnnetuste või kokkupõrkelaadsete olukordadega seotud andmed. Meie uurimis- ja arendusosakond töötleb seda teavet, et aidata meil paremini aru saada liiklusõnnetuste, vigastuste ja kahjustuste tekkimise asjaoludest.

Kui võimaldate seda teenust, kogub ja töötleb Volvo Cars järgmisi andmeid edasise arendustegevuse eesmärkidel ja aktiivsete ohutusega seotud kaebuste lahendamiseks:

 • sõiduki VIN-kood (VIN-kood);
 • tekkinud ohutusjuhtumi tüüp ja selle esinemine;
 • esikaamera kujutised 4 sekundit enne ja pärast kokkupõrkelaadseid olukordi;
 • sõiduki asukoht juhtumi ajal.

See funktsioon registreerib andmeid ainult ebatavalise kokkupõrkeolukorra tekkimisel. See ei registreeri andmeid normaalsete sõidutingimuste korral.

Kogume eelnimetatud andmeid teie nõusoleku alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt a) ja säilitame neid 10 aastat, enne kui need kustutame või anonüümseks muudame.

2.2.2. Juhtumiandmete salvesti (EDR)

Sõiduk salvestab kokkupõrke või ärahoitud kokkupõrke korral ohutusega seotud andmeid juhtumiandmete salvestisse (EDR) – mida nimetatakse auto „mustaks kastiks". Ohutusega seotud andmed on näiteks järgmised:

 • kuidas teie sõiduki eri süsteemid toimisid;
 • kas juhi ja kaassõitjate turvavööd olid kinnitatud;
 • kui palju (ja kas) juht vajutas gaasi ja/või piduripedaali; ja
 • milline oli sõidukiirus.

Registreeritav ajavahemik on tavaliselt kuni 30 sekundit. Registreerimine toimub ainult ebatavalise kokkupõrkeolukorra tekkimisel. Tavapärastes sõidutingimustes andmeid ei registreerita. Peale selle ei näita registreeritud andmed, kes sõidukit juhtis või kus oli (ärahoitud) kokkupõrke geograafiline asukoht.

Registreeritud andmed on ettevõttele Volvo Cars vajalikud ka selle seaduslike kohustuste täitmiseks õigusaktide või ametiasutuste nõudmiste põhjal (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt c). Sel juhul tuleb isikuandmeid esitada seadusest tulenevalt.

2.2.3. Hädaolukorra kõne (eCall)

Hädaolukorra kõne (eCall) on kohustuslik teenus, millega on varustatud kõik Euroopa Majanduspiirkonnas müüdavad kaasaegsed autod. eCall tähendab, et raske õnnetuse korral, mille avastab sõidukis ühe või mitme anduri aktiveerumine, tehakse automaatselt hädaabikõne; see tähendab, et eCall tehakse autost automaatselt, isegi kui kõik autos olijad on teadvuseta, ning kõnekeskusele edastatakse automaatselt kõik järgmised andmed. Selle funktsiooni saab ka käsitsi vallandada, vajutades SOS-nuppu ja hoides seda all vähemalt 2 sekundit; võtke arvesse, et seda on soovitatav teha ainult hädaolukorras ning selle kuritarvitamine on kohaldatavate õigusaktide kohaselt karistatav.

Hädaabikõne tegemisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN);
 • sõiduki käituri või mootori andmed;
 • sõidukimudeli tehnilised andmed;
 • juhtumi aeg;
 • juhtumi asukoht;
 • sõiduki sõidusuund.

Volvo sõidukites suunatakse teenus eCall kolmandast osapoolest teenusepakkujale (kolmanda osapoole eCall-teenus ehk TPS eCall); see teenusepakkuja on regiooniti erinev ja lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta. Võite igal ajal suunata selle kõne riigi hädaabinumbrile 112, muutes selle oma auto seadetes.

Neid andmeid kogutakse ainult eCalli kõne korral ja neile on ligipääs ainult ettevõttel Volvo Cars ja teenust osutaval kolmandal osapoolel (või hädaabiteenusel endal, kui see on valitud). Nad võivad siiski edastada need andmed vajaduse korral hädaolukorra eriteenustele (näiteks kiirabile).

Me töötleme neid andmeid juhi ja teiste autos viibijate elutähtsate huvide kaitsmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt d) ja seaduslike kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt c).

Isikuandmeid säilitatakse 90 päeva ja nende töötlemine piirdub eespool märgitud hädaolukordadega.

2.2.4. Maanteeabi

Meie maanteeabi teenus aitab teid rehvi purunemise, rikke või liiklusõnnetuse korral. Kui vajutate autos musta nuppu On Call või kasutate rakenduse Volvo Cars (endise nimega rakendus Volvo on Call) ühenduse võtmise funktsiooni, helistab auto maanteeabi talitusele. See teenus on tellitav. Maanteeabi saadab sõiduki juhile vajalikku abi, kui juht seda vajab, näiteks saadab puksiirauto.

Maanteeabi teenust pakutakse partnerluses kindlustusfirmadega, mis riigiti erinevad – lisateabe saamiseks võite võtta meiega ühendust. Neil kindlustusfirmadel töötab kõnekeskus, mis võtab teie kõne vastu.

Teile selle teenuse osutamiseks töötleme järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN);
 • sõiduki käituri või mootori andmed;
 • sõidukimudeli tehnilised andmed;
 • kõne aeg;
 • asukoht kõne ajal;
 • sõiduki sõidusuund.

Andmeid kogutakse automaatselt, kuid ainult maanteeabi taotluse korral. Neile on juurdepääs ainult ettevõttel Volvo Cars ja kolmandast isikust teenusepakkujal, kuid viimane edastab osa neist andmetest eriteenustele, mida taotlete (näiteks pukseerimisteenused).

Töötleme neid andmeid teile maanteeabi teenuse osutamise käigus (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b). Töötleme neid andmeid 8 aasta jooksul, välja arvatud geolokatsiooni andmed, mis kustutatakse 90 päeva pärast.

2.3. Hoolduse ja remondiga seotud andmete töötlemine

2.3.1. Hoolduse kavandamine

Hoolduse kavandamise funktsioon on valikuline teenus, mis aitab hoida teie autot heas korras ja täita sõiduki garantiitingimusi, tuletades teile meelde vajadust broneerida teeninduse külastamisi. Hoolduse kavandamine võib näiteks anda märku vahetada teatavaid filtreid kehtestatud tähtajast varem või hiljem, kui nende tegelik kulumine seda nõuab. Hoolduse kavandamise käigus kogutakse ja analüüsitakse pidevalt sõiduki teatavaid diagnostikaga seotud andmeid, et avastada varakult sõiduki probleemide märke ja aidata teil siis enne teeninduse külastamist hooldusprogrammi koostada. Hoolduse kavandamise funktsioon aitab ka meil varuosade tootmist ja tarnimist kavandada, millel on tähtis osa meie kestlikkuse eesmärkide täitmisel ja meie püüdlustes osutada teile esmaklassilist teeninduse ja remondi kogemust, optimeerides selle sisu, logistikat ja töökodade kasutamist.

Teile hoolduse kavandamise teenuse osutamiseks kogume järgmisi andmeid:

 • sõiduki andmed – sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), riistvara muudatused ja tarkvaraversioonid;
 • komponentide seisukord ja andmed (mootor, seguklapp, roolisüsteem, kõrgepingeakud ja pidurid jt);
 • sõiduandmed (läbisõit, mootori töötundide arv, sõidutingimused, nt linnas või kiirteedel sõitmine jt).

Töötleme eespool nimetatud andmeid teile teenuse osutamise käigus (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b). Võite selle teenuse igal ajal sisse ja välja lülitada.

Andmeid jagatakse meie müügiettevõttega teie riigis tarnete ja broneeringute haldamiseks ja eripakkumiste kohandamiseks teile (pange tähele, et saate eripakkumisi vaid sel juhul, kui olete selleks eraldi nõusoleku andnud). Hoolduse planeerimise teenus ei tee otse broneeringuid, seega neid andmeid teenindustega ei jagata.

Säilitame auto kõrgepingeakuga seotud andmeid ja VIN-koodi 10 aastat, et jälgida aku seisukorda. Muid andmeid säilitatakse 3 aastat.

2.3.2. Connected Service Booking

Võime saata broneerimistaotluse otse sõidukist teie teenindusse teie sõiduki teeninduse või remondi aja kokkuleppimiseks. Selle teenuse kasutamiseks peate looma Volvo ID ja registreerima selle oma sõidukile ning ühendama oma sõiduki internetti. Võite lugeda siit lisateavet teie andmete töötlemise kohta, kui loote Volvo ID siin.

Connected Service Booking teenus sarnaneb rakenduses Volvo Cars saadaval olevale digitaalsele teeninduse broneerimise teenusele. Volvo Cars, Volvo müügiettevõte või importija teie riigis ja teenindust pakkuv jaemüügiettevõte korraldavad seda teenust koos ja me oleme seega nende andmete töötlemisel kaasvastutavad töötlejad. Oleme kokku leppinud, et teavet esitab teile Volvo Cars ning et saate kasutada oma õigusi ettevõtte Volvo Cars suhtes (vt allpool 3. jaotist – Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega).

Broneeringu taotluse saatmisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • teid identifitseerivad andmed (Volvo ID, e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi);
 • soovitud teenusega seotud andmed (teenuse tüüp, kuupäev ja kellaaeg, teie sisestatud teade teenindusele sõnumi väljal);
 • valitud teenindusega seotud andmed (nt nimetus, aadress);
 • olenevalt soovitud teenusest, sõiduki tunnusnumber, tarkvara versioon, diagnostilised rikkekoodid, hooldusvajadus, viimasest hooldusest möödunud aeg, vedelikutasemed, läbisõidumõõdiku näit ja teie enda kirjeldus broneeringu eesmärgi kohta (kui on)

mida jagatakse müügiettevõttega teie riigis ja valitud jaemüüjaga (mis võib olla hooldus-/remonditöökoda, kerevärvimistöökoda, autode taastamise ettevõte ja autode logistikateenuste ettevõte).

Neid andmeid kasutatakse teenuse broneerimiseks, teenuse osutamise korraldamiseks, teiega ühenduse võtmiseks seoses broneeritud teenusega või otseselt teenuse kasutamise tulemusena, näiteks kinnituste ja teadete saatmiseks. Neid andmeid töödeldakse teie soovitud broneeringu täitmiseks (s.t meie õiguslik alus selleks töötlemiseks on teie meiega sõlmitud leping (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b).

Säilitame teie andmeid 15 kuud, kuid võtke arvesse, et teenust osutav jaemüügiettevõte, kes on Volvo teeninduspartner, peab järgima teatavaid säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusi ning võib olla ka kohustatud isikuandmeid ametiasutustele avaldama (isikuandmete kaitse üldmäärus (art. 6 lõike 1 punkt c)). See teave on esitatud teeninduspartneri privaatsusreeglites.

2.3.3. Diagnostikaandmete lugemine teeninduses

Kui teie sõiduki hooldus või remont toimub mõnes meie volitatud teeninduskeskuses või teeninduspartneri ettevõttes, ühendatakse teie sõiduk selleks müügijärgse sõidukiandmete diagnostika süsteemi (VIDA) ja me saame probleemi kohta järgmisi andmeid:

 • diagnoosid;
 • rikkekoodid;
 • sõiduki andmed (VIN-kood, tarkvaraversioon) ja sõiduki seisukord.

Need on puht tehnilised andmed ja me töötleme neid meie autode kvaliteedi järelkontrolliks ja meie toodete tootja kohustuste haldamiseks, tootearenduseks ja ohutuse järelkontrolli eesmärkidel (vajaduse korral). Neid andmeid säilitatakse sõiduki kasutusea jooksul.

Töötleme neid andmeid meie eespool mainitud õiguspäraste huvide tõttu (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt f) ja vajaduse korral ka seaduslike ja muude ametlike nõuete täitmiseks, näiteks ohutusega seotud tagasikutsumisteks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt c).

2.3.4. Heitmete aruandlus

Kui külastate volitatud Volvo teenindust või teeninduspartnerit, kogub see teie auto heitmete andmeid, mis saadetakse meile esitamiseks määruse (EL) 2021/392 kohaselt. Neid andmeid kogutakse teie auto iga teeninduse ajal, välja arvatud, kui olete teenindusettevõttel keelanud seda teha.

Kogutavad andmed on:

 • heitmete andmed: peamiselt kütusekulu kokku (kasutusea jooksul), läbisõit kokku (kasutusea jooksul), kokku elektrivõrgust akule võetud energia (kasutusaja jooksul) – koos määruse (EL) 2017/1151 XXII lisas ettenähtud mitmesuguste üksikasjalikumate andmetega;
 • sõiduki andmed (VIN).

Säilitame heitmete andmeid kuni nende andmete esitamiseni.

2.3.5. Programmivigadest teatamine

See funktsioon aitab ettevõttel Volvo Cars koostada programmivigade aruandeid. Andmeid kogutakse, kui külastate volitatud Volvo teenindust või teeninduspartnerit. Selle aruande põhjal saame need programmivead parandada ja hoida oma tarkvara korras. Volvo Cars töötleb seda aruannet ettevõttesiseselt, et saada aru programmivigade mõjust.

Selle funktsiooni võimaldamisel kogub ja töötleb Volvo Cars järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • käivitusdiagnostika
 • sõiduki konfiguratsioon
 • peaploki kohalik konfiguratsioon
 • Android Automotive'i diagnostika
 • sõiduki võrgu diagnostika
 • tarkvaraversioonid
 • arendajatele mõeldud aruanded ja logifailid

2.4. Kolmandate osapoolte rakendused

Uute automudelite info-meelelahutussüsteem töötab operatsioonisüsteemiga Google Android Automotive. Selles osas on Google teie isikuandmete töötlemisel sõltumatu vastutav töötleja.

Kolmandate osapoolte rakendusi, mida autos PlayStore'st alla laadite, pakuvad samuti sõltumatud vastutavad töötlejad, samamoodi kui nutitelefonides. Lisateavet saate sõltumatute teenusepakkujate oma tingimustest ja nende privaatsusteatistest.

2.5. Õiguskaitseorganite taotlused

Saame aeg-ajalt õiguskaitseorganitelt (politsei, toll jt) taotlusi eri tüüpi andmete esitamiseks seoses meie autodega. Üldreeglina avaldame isikuandmeid vaid sel juhul, kui oleme selleks seadusega kohustatud (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt c). Me esitame siiski tehnilisi andmeid, mis ei ole seotud ühegi isikuga (nt VIN-koodiga seotud autoosa seerianumber, VIN-koodi hooldusajalugu jms).

Kui saame õiguskaitseorganilt taotluse isikuandmete kohta, kuid me ei ole seadusega kohustatud neid andmeid esitama, hindame soovitud andmete vajalikkust ja proportsionaalsust ja võime otsustada soovitud andmed osaliselt või täielikult esitada (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt f).

Säilitame saadud taotlused ja antud vastused ilma tegelike esitatud andmeteta (kui see on kohaldatav), kuid see ei ole käsitatav isikuandmete täiendava töötlemisena.

3. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil kui andmesubjektil on konkreetsed isikuandmete kaitse üldmäärusega ettenähtud õigused seoses isikuandmete teie kohta, mida töötleme. Neid selgitatakse lühidalt allpool ja saate neid kasutada, täites allpool esitatud sellekohase vormi.

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku edaspidise suhtes igal ajal tagasi võtta.
 2. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele: Võite küsida meilt teavet isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitame. Teie soovi korral anname teile teie isikuandmete koopia. Kui soovite oma isikuandmetest rohkem koopiaid, võime võtta teilt mõõdukat tasu olenevalt halduskuludest. Teil on õigus saada teavet meie kaitsemeetmete kohta teie isikuandmete ülekandmisel riiki, mis asub väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda, kui soovite meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja saadame teie isikuandmeid väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.
 3. Õigus parandada: Võite meilt taotleda teie ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist. Püüame igati säilitada meie valduses või kontrolli all olevate teie jooksvalt kasutatavate isikuandmete täpsust, täielikkust, ajakohasust ja asjakohasust, lähtudes meile saadaval olevast uusimast teabest.
 4. Õigus piirata: Võite taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  1. vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, täpsuse kontrollimiseks vajaliku perioodi võrra;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete oma isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist;
  3. me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, kuid vajate neid seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või
  4. keelate töötlemise ajaks, mil me kontrollime, kas meie põhjendatud alus on teie omast tähtsam.
 5. Õigus ülekantavusele: Teil on õigus saada oma meile esitatud isikuandmeid ning kui see on tehniliselt võimalik, taotleda teie isikuandmete (mida olete meile esitanud) edastamist teisele organisatsioonile, kui:
  1. töötleme teie isikuandmeid automaatselt;
  2. töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või meil on vaja teie isikuandmeid töödelda lepingu vormistamiseks või täitmiseks, mille osapooleks te olete;
  3. olete oma isikuandmed meile esitanud; ja
  4. teie õigus ülekantavusele ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinaga loetavas vormis.
  • Teie õigus saada oma isikuandmeid ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teie õigus taotleda teie isikuandmete edastamist meilt teisele organisatsioonile kehtib sel juhul, kui see edastamine on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus kustutada: Teil on õigus taotleda teie nende isikuandmete kustutamist, mida teie kohta töötleme. Peame selle taotluse teie isikuandmete töötlemisel rahuldama, välja arvatud, kui töötlemine on vajalik:
  1. väljendus- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
  2. seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist teie suhtes kohaldatavate liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel;
  3. arhiveerimiseks avaliku huvi tõttu või teadusliku või ajaloo uurimise eesmärgil või statistilisel eesmärgil; või
  4. seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 7. Õigus keelata: Võite igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise oma konkreetse olukorra tõttu, kui see töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid meie või kolmanda osapoole õigustatud huvidel. Sel juhul me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud, kui saame tõestada, et meil on selleks põhjendatud alus ning ülekaalukas huvi töötlemiseks või seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Kui keelate töötlemise, täpsustage, kas soovite ka oma isikuandmete kustutamist, sest vastasel korral me ainult piirame seda. Teil on ka õigus esitada igal ajal olenemata põhjusest vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimiseks, kui see on otseturundusega seotud), kui see töötlemine põhines meie õigustatud huvil. Kui turundus põhines teie nõusolekul, võite nõusoleku tagasi võtta (vt eespool).
 8. Õigus esitada kaebust: Võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või muule ELi andmekaitseasutusele. Kuid soovitame pöörduda kõigepealt oma probleemi lahendamiseks meie poole – kontaktandmed on esitatud allpool.

Meiega seostuvate õiguste kasutamiseks täitke see vorm, mis aitab meil teie taotlusega nõuetekohaselt tegeleda. Veebivorm sisaldab andmeid, mida vajame teie isiku kontrollimiseks ja taotluse läbivaatamiseks. Telefoni või e-posti teel esitatavate taotluste korral peate esitama meile piisavalt teavet, mis võimaldab meil veenduda, et olete isik, kelle isikuandmeid oleme kogunud, ja kirjeldama meile oma taotlust piisavalt üksikasjalikult, et saaksime seda õigesti hinnata ja sellele vastata. Kui me ei saa juurdepääsu ja kustutamise taotluste korral esitatud teabe põhjal teie isikut kontrollida, võime küsida lisateavet. Võite kasutada neid õigusi kõigi selles teatises mainitud kaasvastutavate töötlejate suhtes.

4. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamise kohta vt eespool 3. jaotist. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta meiega ühendust, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Ettevõte: Volvo Car Corporation

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Rootsi

E-post: globdpo@volvocars.com

Veebisait: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Selle teatise muudatused

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist vajaduse korral uuendada. Oluliste muudatuste tegemisel selles teatises ja eelkõige, kui teie nõusolek põhineb sellel teatisel, teavitame teid muudatustest. See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval.