Artikli versioon 2022.45.0

Privaatsusteatis – kliendiküsitlused

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) töötleb teie isikuandmeid teie osalemisel mõnes meie kliendiküsitluses (edaspidi nimetatud "kliendiküsitlus").

Allpool leiate:

1. Kes me oleme

Isikuandmete töötlemise eest seoses kliendiküsitlustega kaasvastutavad ettevõtted on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, ja Info-Auto AS, registrijärgne asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn, Harjumaa, 11314, Eesti, ettevõtte registreerimisnumber 10078598, edaspidi nimetatud „Volvo Cars" või „meie" sobivas käändes.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kui vastate meie tarbijaküsitlusele, siis töötleme järgmisi teid puudutavaid andmekategooriaid:

 • Identifitseerimisandmed, nagu nimi, e-posti aadress, telefoninumber, pöördumine, vanus, sugu, postiindeks ja linn. Me töötleme neid andmeid tarbijaküsitluse saatmiseks ja tarbijate käitumise hindamiseks segmenteerimise teel. Andmete töötlemine toimub lähtuvalt meie õigustatud huvist, et saaksime täiustada ärilisi eesmärke ja kliendikogemust, mida teie küsitluse vastus puudutab (Isikuandmete kaitse üldmääruse Art.6(1)(f)).
 • Teie sõiduki andmed, nagu sõiduki tüüp, sõiduki tehasetähis (VIN-kood) ja registreerimisnumber. Töötleme neid andmeid lähtuvalt meie õigustatud huvist kohapeal meetmete võtmise ja garantiikohustuste täitmise hindamiseks (Art. 6 (1)(f) GDPR).
 • Lepingu tüüp, tellimuse number, sõiduki seos (lepingu/müügi tüüp, algus- ja lõppkuupäev). Töötleme neid andmeid kliendiküsitluse saatmiseks ja tarbijate käitumise hindamiseks segmenteerimise teel, et saaksime täiustada oma üldist majandustegevust ja klientide kogemusi. Andmete töötlemine toimub lähtuvalt meie õigustatud huvist, et saaksime täiustada ärilisi eesmärke ja kliendikogemust, mida teie küsitluse vastus puudutab (Isikuandmete kaitse üldmääruse Art.6(1)(f)).
 • Avamiste/klõpsude arvud. Töötleme neid andmeid statistiliseks analüüsiks ja vahemike mõõtmiseks ning meie klientide huvidest arusaamiseks. Selleks analüüsiks sisaldavad kutsega e-kirjad nn. veebimajakaid või jälgimispiksleid, mis kuvatakse ühepiksliliste pildifailidena, mis sisalduvad ka meie veebisaidil, kus me küsime teie nõusolekut nende kasutamiseks. Andmete töötlemine toimub lähtuvalt meie õigustatud huvist, et mõista küsitluse üldist korraldamist ja küsitlusele vastamist (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6(1)(f)).

3. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Teie tagasisideks küsitlusele antud vastuseid säilitatakse viis (5) aastat alates vastuse saatmisest ja pärast seda muudetakse need anonüümseteks.

Teie vastuste turvaliseks säilitamiseks on tagasiside andmise kutsega kaasas teie individuaalne küsimustik, millele ei ole juurdepääsu kellelgi teisel. Küsitluse veebisaidil ja meie andmete säilitamise ruumides on turvameetmed meie kontrolli all olevate andmete kaitsmiseks kaotamise, väärkasutamise ja muutmise vastu.

Teie esitatud isikuandmetele on juurdepääs ainult teatavatel töötajatel. Neil on juurdepääs ainult juhtumi käsitlemise, andmeanalüüsi ja kvaliteedi kontrolli eesmärkidel.

4. Kellega me teie isikuandmeid jagame

Avaldame teie isikuandmeid järgmist liiki kolmandatele osapooltele, kellel on vaja neid teada:

 • Meie tegevust üldiselt toetavad töötlejad, näiteks IT lahenduste pakkujad;
 • Meie kliendiküsitluste pakkumist toetavatel töötlejatel on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise kooskõlas kohaldatava töötlemislepinguga.
  • Medallia, Inc (EL, USA) – kliendikogemuse haldamine.

Teie isikuandmeid avaldatakse teie valitud jaemüügiettevõttele (kui see on kohaldatav) ja VCC-ga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele. VCC-ga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, edastame teie isikuandmeid Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud lepingu tüüptingimuste põhjal.

5. Teie õigused seoses meiepoolse andmetöötlusega

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on teil konkreetsed seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida teie kohta töötleme. Neid selgitatakse lühidalt allpool ja saate neid kasutada, täites allpool esitatud sellekohase vormi.

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku edaspidise suhtes igal ajal tagasi võtta.
 2. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele: Võite küsida meilt teavet isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitame. Teie soovi korral anname teile teie isikuandmete koopia. Kui soovite oma isikuandmetest rohkem koopiaid, võime võtta teilt mõõdukat tasu olenevalt halduskuludest. Teil on õigus saada teavet meie kaitsemeetmete kohta teie isikuandmete ülekandmisel riiki, mis asub väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda, kui soovite meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja saadame teie isikuandmeid väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.
 3. Õigus parandada: Võite meilt taotleda teie ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist. Püüame igati säilitada meie valduses või kontrolli all olevate teie jooksvalt kasutatavate isikuandmete täpsust, täielikkust, ajakohasust ja asjakohasust, lähtudes meile saadaval olevast uusimast teabest.
 4. Õigus piirata: Võite taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  1. vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, täpsuse kontrollimiseks vajaliku perioodi võrra;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete oma isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist;
  3. me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, kuid vajate neid seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või
  4. keelate töötlemise ajaks, mil me kontrollime, kas meie põhjendatud alus on teie omast tähtsam.
 5. Õigus ülekantavusele: Teil on õigus saada oma meile esitatud isikuandmeid ning kui see on tehniliselt võimalik, taotleda teie isikuandmete (mida olete meile esitanud) edastamist teisele organisatsioonile, kui:
  1. töötleme teie isikuandmeid automaatselt;
  2. töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või meil on vaja teie isikuandmeid töödelda lepingu vormistamiseks või täitmiseks, mille osapooleks te olete;
  3. olete oma isikuandmed meile esitanud; ja
  4. teie õigus ülekantavusele ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
  Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinaga loetavas vormis. Teie õigus saada oma isikuandmeid ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teie õigus taotleda teie isikuandmete edastamist meilt teisele organisatsioonile kehtib sel juhul, kui see edastamine on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus kustutada: Teil on õigus taotleda teie nende isikuandmete kustutamist, mida teie kohta töötleme. Peame selle taotluse teie isikuandmete töötlemisel rahuldama, välja arvatud, kui töötlemine on vajalik:
  1. väljendus- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
  2. seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist teie suhtes kohaldatavate liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel;
  3. arhiveerimiseks avaliku huvi tõttu või teadusliku või ajaloo uurimise eesmärgil või statistilisel eesmärgil; või
  4. seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 7. Õigus keelata: Võite igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise oma konkreetse olukorra tõttu, kui see töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid meie või kolmanda osapoole õigustatud huvidel. Sel juhul me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud, kui saame tõestada, et meil on selleks põhjendatud alus ning ülekaalukas huvi töötlemiseks või seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Kui keelate töötlemise, täpsustage, kas soovite ka oma isikuandmete kustutamist, sest vastasel korral me ainult piirame seda. Teil on ka õigus esitada igal ajal olenemata põhjusest vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimiseks, kui see on otseturundusega seotud), kui see töötlemine põhines meie õigustatud huvil. Kui turundus põhines teie nõusolekul, võite nõusoleku tagasi võtta (vt eespool).
 8. Õigus esitada kaebust: Võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või muule ELi andmekaitseasutusele. Kuid soovitame pöörduda kõigepealt oma probleemi lahendamiseks meie poole – kontaktandmed on esitatud allpool.

Meiega seostuvate õiguste kasutamiseks täitke see vorm, mis aitab meil teie taotlusega nõuetekohaselt tegeleda. Veebivorm sisaldab andmeid, mida vajame teie isiku kontrollimiseks ja taotluse läbivaatamiseks. Telefoni või e-posti teel esitatavate taotluste korral peate esitama meile piisavalt teavet, mis võimaldab meil veenduda, et olete isik, kelle isikuandmeid oleme kogunud, ja kirjeldama meile oma taotlust piisavalt üksikasjalikult, et saaksime seda õigesti hinnata ja sellele vastata. Kui me ei saa juurdepääsu ja kustutamise taotluste korral esitatud teabe põhjal teie isikut kontrollida, võime küsida lisateavet.

Võite kasutada neid õigusi kõigi selles teatises mainitud kaasvastutavate töötlejate suhtes.

6. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamiseks kasutage veebivormi, mida on mainitud eespool toodud klientide privaatsuse reeglites. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta ühendust otse ettevõttega Info-Auto AS, mis on selle privaatsusteatise kohaselt andmete kaasvastutav töötleja, kasutades järgmisi kontaktandmeid: https://www.volvocars.com/et-ee/kontakt.

Saate võtta ühendust ka Volvo Car Corporationi andmekaitsespetsialistiga, järgmiselt:

Ettevõte: Volvo Car Corporation

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Rootsi

E-post: globdpo@volvocars.com

7. Muudatused meie privaatsusteatises

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist igal ajal uuendada ja muuta. Seetõttu soovitame teil see privaatsusteatis aeg-ajalt uuesti läbi vaadata. See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval. Töötleme teie isikuandmeid kooskõlas privaatsusteatisega, mille alusel need on kogutud, välja arvatud, kui meil on teie nõusolek teistsuguseks töötlemiseks.