Artikli versioon 2021.121.0

Privaatsusteatis – andmesubjekti õigused ja taotlus

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) töötleb teie isikuandmeid, kui esitate mingis vormis (e-posti, telefoni, veebivormi või kirja teel) andmesubjekti õigustest tuleneva taotluse (edaspidi „taotlus").

Allpool leiate:

1. Kes me oleme

Taotlusega seotud isikuandmete töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud "Volvo Cars" või "meie" sobivas käändes.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Seoses taotlusega töödeldakse järgmist liiki isikuandmeid:

 1. Töötleme teie isikuandmeid teie isiku kontrollimiseks taotluse esitamisel. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi tagada lubatud ja täpsete taotluste vormistamine. Kontrollimiseks töödeldavad andmed sõltuvad taotlusega seotud andmete liigist. Andmete puhul, mis on seotud:
  1. teie kui kliendiga, töötleme teie e-posti ja/või postiaadressi;
  2. teie autoga, töötleme kõnealus(t)e sõiduki(te) VIN-koodi;
  3. digiteenuste andmetega, töötleme Volvo ID-d (e-posti aadress või telefoninumber), mida kasutasite nende teenuste registreerimiseks.
 2. Kui teie isik on kontrollitud, töötleme teie taotluse haldamiseks ja rahuldamiseks teie täielikku nime, postiaadressi/-aadresse, telefoninumbrit/-numbreid, e-posti aadressi/-aadresse ja VIN-koodi/-koode. Olenevalt andmesubjekti õigusest, millega taotlus on seotud, tuleb selle taotluse läbivaatamiseks leida ja koguda kõnealuseid andmeid, neid muuta või kustutada ning koguda kogu teave kaaskirjas loetletud tegevuste kohta seoses menetluse tulemuste esitamisega teile läbivaatamiseks. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie seadusliku kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõige 1 punkt c).
 3. Peale selle töötleme teie juhtumiga seotud andmeid, nagu taotluse liik, asjaomane turg ja juhtumi käsitlemise kestus, mis on vajalikud taotlusega seotud statistiliste andmete koostamiseks ja meie taotluste käsitlemise protsessi täiustamiseks. Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi optimeerida meie taotluse protsesse ja protseduure (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõige 1 punkt f).
 4. Töötleme teie juhtumiga seotud andmeid, nagu taotluse liik, asjaomane turg, juhtumi käsitlemise kestus ja muud juhtumiga seotud andmed, meie õigustatud huvi alusel dokumenteerida meie tavasid siseste ja väliste auditeerimiste vajadusteks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõige 1 punkt f).

3. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Säilitame teie taotlusega seotud andmeid kolm (3) aastat. Kui andmed on seotud käimasoleva kaebuse läbivaatamise või kohtumenetlusega, säilitatakse neid andmeid selle menetluse lõpuni.

4. Kellega me teie isikuandmeid jagame

Avaldame teie isikuandmeid järgmist liiki kolmandatele osapooltele, kellel on vaja neid teada:

 • Meie tegevust üldiselt toetavad töötlejad, näiteks IT lahenduste pakkujad;
 • Meie taotluse esitamist toetavatel andmetöötlejatel on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise kooskõlas kohaldatava andmetöötlemislepinguga.
 • Muud kolmandad osapooled:
  • Volvo Car kontserni ettevõtted (Euroopa Majandusühenduses) – taotluse rahuldamiseks, kui teie isikuandmeid säilitab muu juriidiline isik kui Volvo Car Corporation.

5. Teie õigused seoses meiepoolse andmetöötlusega

Teil kui andmesubjektil on konkreetsed isikuandmete kaitse üldmäärusega ettenähtud õigused seoses isikuandmete teie kohta, mida töötleme. Neid selgitatakse lühidalt allpool ja saate neid kasutada, täites allpool esitatud sellekohase vormi.

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku edaspidise suhtes igal ajal tagasi võtta.
 2. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele: Võite küsida meilt teavet isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitame. Teie soovi korral anname teile teie isikuandmete koopia. Kui soovite oma isikuandmetest rohkem koopiaid, võime võtta teilt mõõdukat tasu olenevalt halduskuludest. Teil on õigus saada teavet meie kaitsemeetmete kohta teie isikuandmete ülekandmisel riiki, mis asub väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda, kui soovite meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja saadame teie isikuandmeid väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.
 3. Õigus parandada: Võite meilt taotleda teie ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist. Püüame igati säilitada meie valduses või kontrolli all olevate teie jooksvalt kasutatavate isikuandmete täpsust, täielikkust, ajakohasust ja asjakohasust, lähtudes meile saadaval olevast uusimast teabest.
 4. Õigus piirata: Võite taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  1. vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, täpsuse kontrollimiseks vajaliku perioodi võrra;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete oma isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist;
  3. me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, kuid vajate neid seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või
  4. keelate töötlemise ajaks, mil me kontrollime, kas meie põhjendatud alus on teie omast tähtsam.
 5. Õigus ülekantavusele: Teil on õigus saada oma meile esitatud isikuandmeid ning kui see on tehniliselt võimalik, taotleda teie isikuandmete (mida olete meile esitanud) edastamist teisele organisatsioonile, kui:
  1. töötleme teie isikuandmeid automaatselt;
  2. töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või meil on vaja teie isikuandmeid töödelda lepingu vormistamiseks või täitmiseks, mille osapooleks te olete;
  3. olete oma isikuandmed meile esitanud; ja
  4. teie õigus ülekantavusele ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
  • Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinaga loetavas vormis. Teie õigus saada oma isikuandmeid ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teie õigus taotleda teie isikuandmete edastamist meilt teisele organisatsioonile kehtib sel juhul, kui see edastamine on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus kustutada: Teil on õigus taotleda teie nende isikuandmete kustutamist, mida teie kohta töötleme. Peame selle taotluse teie isikuandmete töötlemisel rahuldama, välja arvatud, kui töötlemine on vajalik:
  1. väljendus- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
  2. seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist teie suhtes kohaldatavate liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel;
  3. arhiveerimiseks avaliku huvi tõttu või teadusliku või ajaloo uurimise eesmärgil või statistilisel eesmärgil; või
  4. seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 7. Õigus keelata: Võite igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise oma konkreetse olukorra tõttu, kui see töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid meie või kolmanda osapoole õigustatud huvidel. Sel juhul me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud, kui saame tõestada, et meil on selleks põhjendatud alus ning ülekaalukas huvi töötlemiseks või seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Kui keelate töötlemise, täpsustage, kas soovite ka oma isikuandmete kustutamist, sest vastasel korral me ainult piirame seda. Teil on ka õigus esitada igal ajal olenemata põhjusest vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimiseks, kui see on otseturundusega seotud), kui see töötlemine põhines meie õigustatud huvil. Kui turundus põhines teie nõusolekul, võite nõusoleku tagasi võtta (vt eespool).
 8. Õigus esitada kaebust: Võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või muule ELi andmekaitseasutusele. Kuid soovitame pöörduda kõigepealt oma probleemi lahendamiseks meie poole – kontaktandmed on esitatud allpool.

6. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamiseks täitke sellekohane veebivorm, mis on esitatud eespool klientide privaatsuse reeglite osas. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta meiega ühendust, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Andmekaitsespetsialist

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Attn: Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Rootsi.

E-posti aadress: globdpo@volvocars.com

7. Muudatused meie privaatsusteatises

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist igal ajal uuendada ja muuta. Oluliste muudatuste tegemisel selles teatises ja eelkõige, kui teie nõusolek põhineb sellel teatisel, teavitame teid muudatustest. See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval.