Artikli versioon 2023.171.0

Privaatsusteatis – turundusteade

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) töötleb teie isikuandmeid meie allpool kirjeldatud turundustegevustes.

Allpool leiate:

1. Kes me oleme

Kui saate Volvolt meie toodete, pakkumiste ja teenuste kohta turundusalaseid teateid ja vastate neile, vastutavad Volvo Car Corporation ja Volvax Baltic OÜ ühiselt teie isikuandmete töötlemise eest seoses nende turundusteadetega.

Isikuandmete töötlemise eest ühiselt vastutavad isikud on Volvo Car Corporation, mille peakontor on aadressil Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Rootsi, äriühingu registreerimisnumber 556074-3089, ja Volvax Baltic OÜ, Pärnu mnt. 232/5, 11314 Tallinn, Eesti, äriühingu registreerimisnumber 12609812, edaspidi nimetatud „Volvo Cars“ või „meie“ sobivas käändes.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Isikud, kes on andnud meile loa turundusteadete saamiseks, saavad neid teateid mitme kanali (näiteks posti, telefoni, e-posti, rakenduse Volvo Cars, sotsiaalmeedia kanalite) kaudu.

Turundusteadete saatmisel töötame koos digireklaami partneritega turundussisu loomiseks ja kuvamiseks sotsiaalvõrgustikes ja veebi reklaamivõrgustikes, edaspidi nimetatud "reklaamipartnerid”. Need pakkujad kasutavad meilt ja muude tehnoloogiate, näiteks küpsiste kaudu saadud isikuandmeid asjakohaste ja kohandatud reklaamide kuvamiseks. Lisateavet selle kohta leiate allpool.

Meie turundustegevused hõlmavad järgmist liiki isikuandmete töötlemist:

EESMÄRKANDMETE KATEGOORIADÕIGUSLIK ALUS
Teie valikute registreerimiseks ja haldamiseks.Teie valikute registreerimiseks (teie valiku kuupäev ja kellaaeg ja algne süsteem).Meie seaduslik kohustus registreerida ja tõestada, kas olete nõustunud saama turundusteateid, ning registreerida, millal ja millest olete loobunud.
Turundusteadete saatmine, mida olete soovinud või mis võiksid teid huvitada. Kontaktandmed, sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress.Teie nõusolek meilt turundusteadete saamiseks või kui olete meilt toote või teenuse ostnud, meie õigustatud huvi teile turundusteateid saata.

Teile asjakohaste turundusteadete saatmine.

Et saada paremini aru teie konkreetsetest huvidest ja eelistustest, et saaksime turundusteateid teile kohandada.

Kontaktandmed, sealhulgas nimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress.

Veebi identifikaatorid, sealhulgas IP-aadress.

Ostuajalugu, eelistatav müügiesindus, sõiduki teave (nt mudel, mudeli aasta, VIN-kood, telemaatika andmed, läbisõit jms), hooldusajalugu, klienditeenindusega suhtlemine, lepingu andmed, näiteks lepingu tüüp ja kestus, ühenduvuse tellimuse olek (varem Volvo on Calli tellimus), e-kirjade avamise/klõpsamise määrad, meie rakenduse ja meie veebisaidi kasutamise aktiivsus (sel määral kui seda saab teiega seostada. Näiteks kui olete rakenduse kasutamisel oma Volvo ID-ga sisse loginud ja kui järgite veebis sirvimisel teile e-kirjaga saadetud linki ning kui soovite teie telefoninumbri või e-posti aadressiga seotud teenust, näiteks teenuse broneerimisel või proovisõiduks registreerimisel).

Meie õigustatud huvi asjakohaste reklaamide koostamisel. Kui see on kohaldatav, teie nõusolek reklaamiküpsiste saamiseks.

Teile ettevõtte Volvo Cars asjakohaste ja kohandatud reklaamide saatmiseks, kui külastate meie reklaamipartnerite veebisaite, kolmandate osapoolte veebisaitidel ja sotsiaalmeedia kanalites ja otsestes teadetes (seda nimetatakse taasturunduseks).

Et saaksime leida õigeid sihtrühmi ja nendega suhelda ja neile isikutele reklaame saata.

E-kirjade avamise/klõpsamise määrad, e-posti aadress, telefoninumber, reklaamiküpsiste andmed.

Teie nõusolek reklaamiküpsistele meie veebisaidil.

Teie nõusolek meilt turundusteadete saamiseks või kui olete meilt toote või teenuse ostnud, meie õigustatud huvi teile turundusteateid kuvade ja saata.

Peame neil juhtudel meie reklaamipartnereid nagu Meta ja Google meiega ühiselt vastutavateks (kaasvastutavad töötlejad).

Meie turundusteadete tulemuslikkuse statistiline analüüs.

Suhtlused kliendiga, kliendi tagasiside ja kaebused telefoni teel meie kõnekeskusele.

E-kirjade avamise ja klõpsamise määrad, meie e-kirjadega suhtlemise kuupäev ja kellaaeg ja milliseid linke saaja klõpsas. E-kirjad ja meie veebisait sisaldavad jälgimispiksleid, mis mõõdavad avamiste ja klõpsamiste sagedust.

Rakenduse Volvo Cars allalaadimised, aktiveerimised, sellega suhtlemised, desinstallimised, litsentsi olek, tellimustest loobumised, sotsiaalmeedia kanali(te) haaratus, nendega suhtlemised, klõpsamised, avamised, edasiliikumised, videote vaatamine IP-de, jälgimispikslite ja kolmandatest osapooltest ühendajate põhjal.

Meie õigustatud huvi mõõta meie turundustegevuste efektiivsust aktiivsuse põhjal veebis, kui kasutaja on nõustunud reklaamiküpsistega meie veebisaidil.

3. Kui kaua me teie andmeid säilitame

Töötleme teie isikuandmeid eeltoodud viisil, kuni te ei ole oma nõusolekut tagasi võtnud või loobunud meilt turundusteadete saamisest. Kui võtate nõusoleku tagasi või loobute teadete saamisest, piirdume teie isikuandmete töötlemisel keeldunute loetelu pidamisega, et tagada, et me ei saadaks teile tahtmatult turundusteateid edasi. Meie õiguslik alus selleks on meie seaduslik kohustus austada teie valikuid.

4. Kellega me teie isikuandmeid jagame

Avaldame teie isikuandmeid järgmist liiki kolmandatele osapooltele, kellel on vaja neid teada:

  • Meie tegevust üldiselt toetavad töötlejad, näiteks IT lahenduste pakkujad;
  • Meie otseturundust toetavatel töötlejatel on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise kooskõlas kohaldatava töötlemislepinguga.

Töötleme teie isikuandmeid ja ka jagame teie isikuandmeid järgmiste organisatsioonidega (kes töötlevad isikuandmeid meie nimel või teile Volvo kaubamärgiga toodete ja teenuste pakkumiseks):

  • meie emaettevõte Volvo Car Corporation (ja selle alltöövõtjad) meie veebisaidi käitamiseks ja andmete säilitamiseks;
  • IT tarnijad (ja nende alltöövõtjad), kes tarnivad meile üldisi majandustegevust toetavaid süsteeme, nt tarkvara ja andmete säilitamise pakkujad, nagu Salesforce (ja nende alltöövõtjad), keda kasutame oma CRM süsteemide ja andmete säilitamise tarbeks.

Oleme sõlminud andmetöötluslepingu iga andmetöötlejaga, kellel on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise või teile Volvo kaubamärgiga toodete ja teenuste pakkumise. Iga organisatsioon on kohustatud säilitama teavet konfidentsiaalselt ja töötlema isikuandmeid ainult kooskõlas sõlmitud andmetöötlemislepinguga.

Teie isikuandmeid võidakse kanda üle mõnda riiki väljaspool Balti riike / Rootsit. Sel juhul tagame rangete lepinguliste meetmete rakendamise, mis tagavad kooskõlas kohalike isikuandmete kaitse õigusaktidega selles kohas andmesubjektide õiguste piisava kaitse.

Võtke meiega ühendust (allpool 6. jaotises ettenähtud viisil), kui teil on küsimusi teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

5. Teie õigused seoses meiepoolse andmetöötlusega

Teil on andmesubjektina konkreetsed seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida teie kohta säilitame, sealhulgas õigus võtta tagasi oma nõusolek teie andmete töötlemiseks või see keelata, saada juurdepääs andmetele, mida teie kohta säilitame, taotleda oma andmete parandamist või piiramist, taotleda oma andmete ülekandmist teisele isikule, taotleda oma andmete kustutamist ja lõpuks esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Lisateabe saamiseks oma õiguste kohta kasutage alltoodud kontaktandmeid.

Võite kasutada oma õigusi seoses:

  • teie isikuandmete meie poolt kogumise ja kasutamisega ja
  • teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega seoses tegevustega koos meie reklaamipartneritega kaasvastutavate töötlejatena. (Mõnel juhul võime teie taotluse edastada meie reklaamipartneritele, kui nad vastutavad nende taotluste haldamise eest.)

Oma taotluse esitamiseks klõpsake siin (valige kõigepealt oma riik või piirkond ja avage siis veebivorm ja täitke see ära), see aitab meil teie taotlust nõuetekohaselt lahendada. Telefoni või e-posti teel esitatavate taotluste korral peate esitama meile piisavalt teavet, mis võimaldab meil piisavalt veenduda, et olete isik, kelle isikuandmeid oleme kogunud.

6. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamise kohta vt eespool 5. jaotist. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta meiega ühendust:

E-post: volvax@volvax.ee

Telefoninumber: +372 671 0025

Saate võtta ühendust ka Volvo Car Corporationi andmekaitsespetsialistiga, järgmiselt:

Ettevõte: Volvo Car Corporation

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Rootsi

E-posti aadress: globdpo@volvocars.com

7. Muudatused meie privaatsusteatises

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist igal ajal uuendada ja muuta. Oluliste muudatuste tegemisel selles teatises ja eelkõige, kui teie nõusolek põhineb sellel teatisel, teavitame teid muudatustest.

See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval.