Privaatsus

10 Tulemused

Informatsiooniline teade – sõidukiandmete analüüs

Informatsiooniline teade – teenuste ostmine

Selleks et Volvo Car Corporation („Volvo", „meie") saaks teile pakkuda kõiki teenuste ostmisega seotud funktsioone, on meil vaja töödelda teatavaid andmeid.

Infoteade – Volvo ID

Selleks et Volvo Car Corporation saaks teile pakkuda kõiki teenuse Volvo ID funktsioone, on meil vaja töödelda teatavaid andmeid.

Klientide privaatsuse reeglid

Uuendatud 11/25/2019

Klientide privaatsuse reeglid

17w38 - Support site - Legal icon

Reguleerimisala ja eesmärk

Need reeglid kehtivad kliendi isikuandmete töötlemisele kõikides ettevõtetes, mis kuuluvad kontserni Volvo Car Group (edaspidi: Volvo Cars või sobivas käändes „meie“). Nende reeglite eesmärk on tutvustada meie praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele (edaspidi nimetatud „kliendid“ või „teie“) järgmisi üldpõhimõtteid:

 • millistel asjaoludel me teie isikuandmeid kogume ja töötleme;
 • millist tüüpi isikuandmeid me kogume;
 • miks me teie isikuandmeid kogume;
 • kuidas me teie isikuandmeid käitleme;
 • kuidas jaguneb isikuandmete töötlemisega seotud vastutus ettevõttes Volvo Cars erinevate juriidiliste isikute vahel ja
 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

Neis klientide privaatsuse reeglites ei kirjeldata isikuandmete töötlemist sõltumatute kohalike esindajate poolt. Teabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta neis ettevõtetes pöörduge asjaomase ettevõtte poole. Kontaktandmed leiate siit: Kontaktandmed õigusküsimustes.

Reegleid uuendatakse pidevalt, et kajastada ettevõtte Volvo Cars meetmeid seoses teie isikuandmetega.

Vastutav töötleja

Volvo Car Corporation (Rootsi ettevõte ettevõtte registreerimisnumbriga 556074-3089) on teie isikuandmete vastutav töötleja uute ja praeguste automudelite alase uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil ja samuti teatavate ülemaailmsete teenuste pakkumiseks klientidele. Peale selle on Volvo Car Corporation isikuandmete vastutav töötleja nende töötlemisel seoses autode kvaliteedi jälgimisega ja võimalike ohutusega seotud tagasikutsumiste korraldamiseks ja regulatiivnõuete täitmiseks.

Ettevõtte Volvo Cars iga riigi müügiettevõtted vastutavad turunduse, müügi ja kliendisuhete eest ning oma turule omaste teenuste pakkumise eest. Teie riigis asuv müügiettevõte on nendel eesmärkidel toimuvate isikuandmete töötlemise korral vastutav töötleja. Riigi müügiettevõtteta turgudel on importijal tavaliselt samad ülesanded kui riigi müügiettevõttel. Seega on importija neil juhtudel vastutav töötleja. Volvo Cars nõuab lepingutes oma müügiesinduste ja remonditöökodadega andmekaitsenõuete täitmist. Pange tähele, et Volvo Cars ja selle volitatud müügiesindused või remondiettevõtted on eraldi juriidilised isikud ning et me üldjuhul ei vastuta selle eest, kui need müügiesindused ja remonditöökojad kohaldatavaid õigusakte ei järgi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie müügiesindus või remonditöökoda teie isikuandmeid kasutab, pöörduge otse müügiesinduse või remonditöökoja poole.

Kontaktandmed leiate siit: Kontaktandmed õigusküsimustes.

Andmetöötluse põhimõtted

Teie isiklike andmete töötlemine moodustab olulise osa meie poolt teile pakutavatest toodetest ja teenustest. Hindame väga teie usaldust, mida näitate meile isiklike andmete edastamisega ning peame teie privaatsust oluliseks osaks teenustest, mida pakume. Teie isikuandmete kaitsmiseks klientidele suurema väärtuse ja ohutuma sõidukogemuse pakkumisel järgime viit järgmist üldpõhimõtet.

Valikuvabadus

Teie isikuandmed kuuluvad teile. Püüame mitte ise eeldada teie eelistusi privaatsuse suhtes ning kavandada oma teenused selliselt, et saaksite valida, kas soovite meile oma isikuandmeid esitada.

Huvide tasakaal

Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ning see huvi kaalub üles teie privaatsuse kaitsmise vajaduse, võime juhul, kui see on seadusega lubatud, töödelda teatud isikuandmeid teie nõusolekut küsimata. Teatud juhul võime teie isikuandmeid töödelda ka ilma teie nõusolekuta, kui seda nõuab kohalduv seadus. Lisateavet vt allpool lõigust „Nõusolek“.

Proportsionaalsus

Volvo Cars töötleb kliendi isikuandmeid ainult siis, kui see on adekvaatne, asjakohane ja vajalik selle eesmärgi jaoks, mille jaoks andmeid on kogutud. Meie eesmärk on muuta teie isikuandmed anonüümseks, kui sama funktsiooni või teenust on võimalik saavutada ka anonüümseks muudetud andmetega. Kui ühendame teie isikuandmetega anonüümseid või mitteisiklikke andmeid, loetakse neid isikuandmeteks, kuni need on omavahel seotud.

Selgus ja arusaadavus ning turvalisus

Volvo Cars soovib väljendada selgelt ja arusaadavalt, milliseid isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel. Meie jaoks on teie isikuandmete kaitsmine ülitähtis, sest ettevõtte Volvo Cars üheks põhiväärtuseks on kaitsta seda, mis on teie jaoks tähtis. Volvo Cars esitab teile soovi korral lisateavet teie isikuandmete meiepoolse töötlemise ja kaitsmise kohta.

Kooskõlas seadustega

Ettevõtte Volvo Cars põhimõte on täita kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse alaseid seadusi ja muid õigusnorme igas riigis, kus tegutseme. Vajaduse korral kohandame oma isikuandmete töötlemise korda, mida neis reeglites on kirjeldatud, et tagada vastavus õigusaktidega.

Isikuandmeid, mida Volvo Cars teie ja teie sõiduki kohta kogub, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • teile toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie õiguse kindlaksmääramiseks teatava ostu tegemiseks ja teenuse saamiseks, samuti teile kõrgematasemeliste pakkumiste tegemiseks ja kogemuste pakkumiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodete ja teenuste uuendamisest või neis muudatuste tegemisest, sealhulgas muudatustest meie tingimustes ja reeglites;
 • teie teavitamiseks uutest toodetest, teenustest ja üritustest;
 • sõidukile toe ja teenuste pakkumiseks (garantiiteenus, tagasikutsumisteave jms);
 • tootearenduse eesmärkidel, näiteks sõiduki tööomaduste, kvaliteedi ja ohutuse parandamiseks;
 • meie pakkumiste ja kliendisuhtluse hindamiseks ja täiustamiseks;
 • õigusaktide või ametiasutuste seaduslike taotluste täitmiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ja teile huvipakkuvate toodete ja teenuste kindlaksmääramiseks;
 • turu-uuringute tegemiseks; ja
 • analüüside ja kliendiprofiilide koostamiseks (sealhulgas veebis ja sotsiaalmeedias) meie ja meie valitud hankijate poolt.

Kasulikud mõisted

Volvo Cars kasutab neis reeglites allpool loetletud mõisteid:

 • „vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;
 • „volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
 • „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
 • „töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
 • „tundlikud isikuandmed“ – isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Andmete kogumine

Võite esitada meile enda või oma sõiduki kohta andmeid ettevõtte Volvo Cars teenuste kasutamisel sõidukis või väljaspool sõidukit või muude kontaktide kaudu ettevõttega Volvo Cars, näiteks meie veebisaitide või kliendikeskuste kaudu (seoses sellega pange tähele, et kvaliteedi tagamise eesmärgil võidakse teie loal telefonikõnesid salvestada). Võime saada neid andmeid ka oma volitatud müügiesindustelt ja remonditöökodadelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. Need andmed võivad olla:

 • teie kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • demograafilised andmed (vanus, perekonnaseis, leibkonna koosseis jms);
 • sõiduki andmed (tehasetähis (VIN-kood), mudel, ostukuupäev, teeninduste ajalugu jms);
 • teie tegevusega loodavad asukohaandmed (abi navigeerimisel, otsingu päringud, asukoha jagamine jms); ja
 • teie andmed meie toodete ostude ja kasutamise kohta (kliendi eelistused ja seadistused, ostude ajalugu, Volvo ID jms).

Teie sõiduk kogub ka automaatselt sõiduki ja selle ümbruse kohta andmeid, mis on eelkõige tehnilised ega ole teie isikuga otseselt seotud. Need andmed („sõiduki poolt registreeritavad andmed“) on üldjuhul seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ja võivad olla selle kaudu teiega seostatavad. Sõiduki poolt registreeritavad andmed võivad olla:

 • ohutusalased andmed (kas turvapadjad või rihmapingutid on vallandunud, kas uksed ja aknad on lukus või avatud jms).
 • süsteemi funktsioonide olek (mootor, seguklapp, rool ja pidurid jms);
 • sõiduandmed (sõiduki kiirus, piduri- ja gaasipedaali kasutamine, rooli liikumine jms);
 • asukoha andmed (sõiduki asukoht õnnetuse korral jms); ja
 • ümbruse andmed (temperatuur väljaspool sõidukit, pildid jms).

Teatavate sõiduki poolt registreeritavate andmete kohta on teavet esitatud ka kasutusjuhendis.

Tundlike isikuandmete kogumisel ja töötlemisel vajaduse korral oleme eriti ettevaatlikud ja rakendame lisameetmeid, nagu kohaldatavate õigusaktidega nõutav. Kahtluse korral märgime siinkohal, et kohaldatavate õigusaktide kohaselt võib olla nõutav käsitada tundlike isikuandmetena ka muud liiki andmeid.

Teatamine

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, esitame teile seoses teie isikuandmete kogumise või registreerimisega (i) konkreetset teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide kohta, (ii) kes on vastutav töötleja, (iii) kes on kolmandad isikud, kellele andmeid võidakse avaldada, ja (iv) muud teavet, mis võib olla vajalik teie õiguste kaitsmise tagamiseks. Eeltoodud teave võidakse teile esitada näiteks sõiduki ostmisel, sõiduki info-meelelahutussüsteemis, ettevõtte Volvo Cars väljatöötatud mobiilirakendustes, veebisaidil https://www.volvocars.com või muude teie ja ettevõtte Volvo Cars vaheliste lepingute sõlmimisel.

Nõusolek

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, küsime teilt enne teie isikuandmete kogumist või registreerimist nõusolekut. Teie nõusolekut küsitakse selgelt ja konkreetselt ning seda põhjendatakse piisavalt, et saaksite otsuse teha. Me ei pea teie nõusolekut kunagi enesestmõistetavaks. Selle asemel tagame, et saaksite anda oma nõusoleku selgelt ja arusaadavalt. Saate oma vabatahtliku nõusoleku alati tühistada, näiteks lõpetades teatava teenuse või võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa teenust võib-olla terviklikult või osaliselt kasutada.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine ilma nõusolekuta

Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumine ja kasutamine võib osutuda vajalikuks (i) tehnikutele sõidukite vigade diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks sõidukite teeninduse ja hoolduse käigus, (ii) ettevõtte Volvo Cars tootearenduse huvides, näiteks sõidukite kvaliteedi ja ohutusfunktsioonide täiustamiseks, (iii) ettevõtte Volvo Cars garantiikohustuste haldamiseks ja (iv) seaduslike nõuete täitmiseks. Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumisel või kasutamisel neil eesmärkidel ja ettevõtte Volvo Cars muid sarnaseid õiguspäraseid huve silmas pidades me üldjuhul teie nõusolekut ei küsi, välja arvatud, kui seda peetakse konkreetsel juhul vajalikuks või see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav.

Kolmandate isikute taotlused

Võite saada ligipääsu sõidukiga seotud rakendustele ja muudele teenustele, mida pakub kolmas isik ja milleks võib olla näiteks vaja edastada sellele kolmandale isikule asukohaandmeid ja muid sõidukis registreeritud andmeid. Volvo Cars ei vastuta isikuandmete kogumise või kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes ning soovitab teil enne nende rakenduste või teenuste kasutamist nende kohaldatavad tingimused (ja võimalikud nendega seotud andmekaitsereeglid) hoolikalt läbi vaadata. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teatav kolmas osapool teie isikuandmeid kasutab, pöörduge otse selle kolmanda osapoole poole.

Andmete rahvusvaheline edastamine

Volvo Cars võib edastada teie isikuandmeid andmesaajatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kellele võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused. See hõlmab riike, millel ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse piisaval tasemel. Sel juhul tagab Volvo Cars õiguslikud alused nende edastamiseks kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Teile edastatakse teave õigusliku aluse ja rakendatud turvameetmete kohta ning samuti selle kohta, kuidas saate endale turvameetmete kirjelduse koopia.

Andmete kasutamine

Enamiku töötlemistoimingute puhul saate oma isikuandmete meiepoolse kasutamise lõpetada, kui uuendate oma eelistusi, lõpetate konkreetse teenuse või tühistate oma nõusoleku töötlemiseks, võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“, või järgides muid meilt saadud juhiseid. Kuid te ei saa üldjuhul keelduda teie isikuandmete töötlemisest järgmistel juhtudel, välja arvatud, kui see on kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud:

 • seoses teatavate teie sõiduki poolt registreeritavate ohutust, kvaliteeti ja toote täiustamist puudutavate andmete kogumise ja edasise töötlemisega;
 • kui me teeme seda teile tähtsate teadete saatmiseks, näiteks muudatuste kohta meie tingimustes ja reeglites või toodete tagasikutsumiste kohta;
 • kui me teeme seda oma seaduslike kohustuste täitmiseks.

Säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates reeglites märgitud või teile muul viisil teatatud eesmärkidel. See tähendab, et kui olete oma isikuandmete töötlemiseks meile nõusoleku andnud, säilitame teie andmeid seni, kuni kliendisuhe kestab (ja kui see on asjakohane, kuni garantiiperioodi lõppemiseni) või kuni te nõusoleku tühistate. Kui olete oma nõusoleku tühistanud, võime siiski säilitada teatavaid isikuandmeid vajaliku perioodi jooksul, et täita oma seaduslikke kohustusi ja kaitsta end õiguslikes vaidlustes. Kui me ei ole teilt saanud nõusolekut andmete töötlemiseks, säilitatakse isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses.

Andmete kvaliteet

Teie isikuandmete töötlemisel püüame tagada, et need on õiged ja ajakohased. Püüame valed või mittetäielikud isikuandmed kustutada või parandada. Lisateavet teie õiguse kohta tagada teie meie poolt säilitatavate isikuandmete täpsus vt allpool lõigus „Teave ja ligipääs“.

Teave ja ligipääs

Nagu eespool lõigus „Teatamine“ mainitud, esitame teile teie isikuandmete kogumisel või registreerimisel konkreetset teavet teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Teil on õigus taotleda (i) teie kohta meil säilitatavate isikuandmete koopiat, (ii) teie arvates ebatäpsete isikuandmete parandamist või eemaldamist ning (iii) teie isikuandmete kustutamist ja teatud juhtudel piirata teie isikuandmete töötlemist. Peale selle on teil õigus keelata oma isikuandmete töötlemine ja saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiga loetavas vormis ning lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale.

Taotlused tuleb saata selle dokumendi lõpus märgitud juriidilisele isikule. Teie taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja nõuetekohaselt. Kui kohaldatava õigusakti kohaselt tuleb teie taotlus(t)e täitmiseks maksta haldustasu, võib Volvo Cars võtta seda tasu. Peale selle võib olla teil ligipääs teatavate teie poolt otse esitatud ja ettevõtte Volvo Cars poolt säilitatavate isikuandmete läbivaatamiseks ning nende andmete parandamiseks või uuendamiseks, kui logite sisse ettevõtte Volvo Cars kliendiportaali kontole või muule teenusele, mida teie kohalikul turul pakutakse. Lisateabe saamiseks oma õiguste kohta võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on esitatud selle dokumendi lõpus.

Turvalisus

Volvo Cars on võtnud sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avaldamise või ligipääsu ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

Avaldame kolmandatele isikutele

Volvo Cars võib jagada teie isikuandmeid:

 • ettevõtte Volvo Cars allüksuste vahel;
 • ettevõtte Volvo Cars volitatud edasimüüjate ja remonditöökodadega teile toote- ja teenusepakkumiste ja muude teadete saatmiseks; teiste äripartneritega teile toote- ja teenusepakkumiste ja muude teadete saatmiseks või uurimis- ja arendustegevuse eesmärkidel;
 • seoses kontserni Volvo Cars ettevõtte või selle varade müügi või võõrandamisega;
 • seadustega ettenähtud juhtudel, näiteks seoses ametiasutuse päringuga, vaidlusega või muu õigusliku menetluse või taotlusega;
 • kui me peame avaldamist heas usus vajalikuks meie õiguste kaitsmiseks, näiteks meie tingimuste võimaliku rikkumise uurimiseks või pettuste avastamiseks, ennetamiseks või avalikustamiseks või muudes turvaküsimustes;
 • teiste äripartnerite või kolmandate isikutega, kui kasutate nende teenuseid ja olete andnud neile õiguse ettevõttelt Volvo Cars andmete taotlemiseks (nt Volvo In-car Delivery kasutamiseks);
 • meie toodete ja teenuste pakkujatega, kes tegutsevad meie nimel seoses eelkirjeldatud kasutamisega, nt juhtmevaba teenuse pakkujad, ettevõtted, mis hostivad ja haldavad meie veebisaiti, saadavad sõnumeid, teevad andmeanalüüsi, töötlevad krediitkaardiandmeid või kes pakuvad süsteeme, mis on vajalikud krediitkaardiandmete ja finantsteabe töötlemiseks, säilitamiseks või haldamiseks; ja
 • hädaabiteenuste osutajatega, nagu õiguskaitseorganid, maanteeabi teenuse osutajad ja kiirabi nende osutavate teenuste pakkumiseks (nt hädaolukorra abi Volvo On Call);

Kontserni Volvo Cars ettevõte, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja, avaldab teie isikuandmeid kolmandale isikule üldreeglina ainult teie nõusolekul. Kui see on õigusaktidega lubatud, võime järgmistel juhtudel jagada teie isikuandmeid ka teie nõusolekuta (välja arvatud, kui peame teie nõusolekut konkreetsel juhul vajalikuks või on see seadusega nõutav):

 • kui avaldamine on seadusega nõutav; ja
 • kui nende avaldamine on vajalik ettevõtte Volvo Cars õiguspärase huvi tõttu (näiteks meie seaduslike õiguste kaitsmiseks, nagu eespool kirjeldatud).

Andmete töötlemine meie nimel

Piirame ligipääsu teie isikuandmetele kontserni Volvo Cars töötajate ja hankijatega, kellel on vaja seda teavet kasutada seda meie nimel töötlemiseks ja kes peavad lepingu kohaselt teie isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama. Meie eesmärk on valida selliseid töötlemisteenuseid, mille puhul teie isikuandmete puutumatus kolmandate isikute poolt on kõige paremini kaitstud. Mõningaid neist töötlemistegevustest võidakse sooritada väljaspool Euroopa Majandusühendust konkreetsetel õiguslikel alustel riigi seaduste kohaselt.

Turundus

Me ei müü teie isikuandmeid ega kauple nendega kolmandate isikutega, välja arvatud teie nõusolekul. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega nende turundamise eesmärgil, välja avatud, kui oleme saanud nende selliseks avaldamiseks teie nõusoleku. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite lõpetada kolmandatelt isikutelt turundusmaterjali saamise, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga. Võime esitada teile teavet uute toodete, teenuste, ürituste või muude sarnaste turundustegevuste kohta. Kui soovite konkreetse e-postiga saadetava uudiskirja või muude sarnaste teadete saamisest loobuda, järgige selles teates esitatud juhiseid. Võite kasutada teatud tüüpi teadete saamisest loobumiseks või oma varem valitud eelistuste muutmiseks ka oma kontot kontserni Volvo Cars kliendiportaalis või muus sarnases kohalikul turul pakutavas teenuses.

Veebisaidid ja küpsised

Kontserni Volvo Cars veebisaite külastades ei pea te üldiselt avaldama oma isikut ega enda kohta teavet esitama. Kuid teatavate teenuste osutamiseks või pakkumiste esitamiseks on meil sageli vaja registreerida teatavaid isikuandmeid, näiteks teie nime ja e-posti aadressi. Võime koguda (küpsiste abil) enne nende registreerimist anonüümseid andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaite kasutate. See teave aitab meil meie veebisaite või turundustegevust täiustada. Iga ettevõtte Volvo Cars veebisait, mis on klientidele avatud, sisaldab teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta. Mõningates riikides on kehtestatud ka kord veebis küpsiste vastuvõtmiseks või neist keeldumiseks. Lisateabe saamiseks küpsiste meie poolt kasutamise kohta lugege teie riigi kohalikku teavet küpsiste kohta aadressil https://www.volvocars.com (valige kõigepealt oma riik või piirkond leidke lehe alaosast link „Küpsised“ ja klõpsake seda).

Rakendused

Kui laadite alla meie rakenduse või registreerute selle kasutajaks, peate võib-olla edastama meile selliseid isikuandmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu registreerimisteave. Lisaks võime rakenduse kasutamisel koguda automaatselt teatud teavet (sh teie mobiilseadmega seotud tehnilist teavet) ning teavet selle kohta, kuidas te rakendust kasutate. Ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud, võime konkreetsest kasutatavast rakendusest olenevalt koguda ka teie seadmesse talletatud teavet, sh kontaktandmeid, asukohateavet ja muud digitaalsisu. Üksikasjalikku teavet kogutava teabe liikide kohta leiate infoteatest ja/või vastava rakenduse spetsiaalsest teatest.

Kolmandate isikute teenused ja rakendused

Mõnedel allalaaditavatel, eelinstallitud või tellitavatel kolmandate isikute rakendustel on eraldi tingimused ja privaatsusreeglid, mis kohalduvad olenemata meie privaatsusreeglitest. Volvo Cars ei vastuta isikuandmete kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes. Soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist lugeda hoolikalt iga kolmanda isiku teenuse või rakenduse kasutustingimusi ja privaatsuse reegleid. Samuti soovitame pärast kolmanda isiku rakenduse allalaadimist vaadata selle privaatsuse valikuid ja juhtelemente.

Lapsed

Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Me ei küsi teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid ega kogu neid, samuti ei turunda me neile oma tooteid ega teenuseid. Kui laps on edastanud meile isikklikke andmeid, võib tema vanem või eestkostja meiega ühendust võtta ja kustutame selle teabe meie kirjetest. Kui usute, et meil võib olla alla 13-aastase lapse edastatud teavet, võtke meiega palun ühendust. Kui saame teada, et oleme tahtmatult kogunud alla 13-aastase lapse (või vastava jurisdiktsiooni samaväärsest vanusepiirangust noorema lapse) isiklikke andmeid, kustutame selle teabe nii kiiresti kui võimalik.

Jälgimine

Seadusest tulenevate nõuete tõttu peame jälgima oma süsteemi toimimist, sh meie toodetud sõidukeid. See tähendab, et kogume neilt sõidukitelt näidisandmeid.

Kaebuse esitamine järelevalveasutusele

Kui arvate, et me rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsealaseid õigusakte, on teil õigus esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele.

Kontaktandmed

Andmete omaniku õiguste kasutamiseks, nt teabe saamiseks selle kohta, kuidas Volvo Cars töötleb isikuandmeid, või juurdepääsu saamiseks teie isikuandmetele, mida Volvo Cars seoses teiega töötleb, kasutage meie VEEBIVORMI (valige kõigepealt oma riik või piirkond, seejärel avage veebivorm ja täitke see ära), mis tagab selle, et teie taotlusega tegeletakse. Pange tähele, et Volvo Carsil ei ole teavet töötlemise kohta sõltumatute kohalike esindajate poolt. Teabe saamiseks teie isikuandmete töötlemise kohta meie sõltumatute kohalike esindajate poolt või kui soovite hallata oma otseturundusega seotud seadistusi või muude sellega seotud taotluste korral vt kontaktandmeid Kontaktandmed õigusküsimustes.

Andmekaitsespetsialist

Volvo Cars on määranud andmekaitsespetsialisti, kellega saate ühendust alltoodud meili- või postiaadressil.

Meiliaadress: globdpo[at]volvocars[.]com.

Postiaadress: Volvo Car Corporation, saaja: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Rootsi.


Artikkel on järgneva kohta:


Kas sellest oli abi?

Infoteade – Connected Safety

Selleks et Volvo Car Corporation („Volvo“ või sobivas käändes „meie“) saaks teile pakkuda kõiki teenuse Connected Safety funktsioone, on meil vaja töödelda teatavaid andmeid.

Kontaktandmed õigusküsimustes

Kui teil on andmekaitse, privaatsuse või muude õiguslike küsimuste kohta küsimusi, kasutage allolevaid vastavaid kontaktandmeid.

Juriidilised dokumendid ja andmehaldus

Meie kontsernis Volvo Car Group soovime pakkuda teile teenuseid, mis muudavad Volvo auto kasutamise võimalikult turvaliseks, mugavaks ja nauditavaks.

Informatsiooniline teade – üldine andmeanalüüs toodete ja teenustega seotud teadus- ja arendustegevuseks

Infoteade – kõnesõnumid

Selleks et Volvo Car Corporation („Volvo“, „meie“) saaks teile pakkuda kõiki kõne tekstsõnumiks teisendamise teenuseid, on meil vaja töödelda teatavaid andmeid.

Infoteade – Volvo On Call

Selleks et Volvo Car Corporation („Volvo“, „meie“) saaks teile pakkuda kõiki teenuse Volvo On Call funktsioone, on meil vaja töödelda teatavaid andmeid, sealhulgas isikuandmeid.