Auto Interneti-ühenduse jagamine Wi-Fi pääsupunkti kaudu

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab seda jagada, et võimaldada seda kasutada ka muudes seadmetes1.
P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot
Võrguoperaator (SIM-kaart) peab toetama Interneti-ühenduse jagamist.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideAuto Wi-Fi pääsupunkt.
Puudutage valikut Võrgu nimi ja andke võrguühendusele nimi.
Puudutage valikut Parool ja valige parool, mis tuleb sisestada ühendatavates seadmetes.
Puudutage valikut Sagedusriba ja määrake andmete edastamise sagedus. Sagedusriba valik ei ole kõigis riikides saadaval.
Sisse- või väljalülitamiseks tähistage või tühjendage funktsiooni Auto Wi-Fi pääsupunkt märkeruut.
Kui Wi-Fi on ühendusviisina kasutuses olnud, kinnitage ühenduse muutmiseks valikut.
Nüüd saavad välisseadmed auto võrguga (Wi-Fi -pääsupunkt) ühenduse luua.

 Märkus

Wi-Fi-pääsupunkti aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulusid võrguoperaatori poolt.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Ühendusolekut märgib keskekraani olekuribal olev sümbol.

Hetkel ühendatud seadmete kuvamiseks vajutage Ühendatud seadmed.

  1. 1 Ei kehti, kui auto on Internetiga ühendatud Wi-Fi kaudu.