Andmeedastus auto ja teeninduse vahel Wi-Fi kaudu

Volvo teenindusel on spetsiaalne Wi-Fi-võrk andmete edastamiseks auto ja teeninduse vahel. Teeninduse külastamine on lihtsam ja tõhusam, kui diagnostikateabe ja -tarkvara edastamine toimub teeninduse võrgu kaudu.

Teeninduses võib tehnik soovida ühendada teie auto teeninduse Wi-Fi-võrku, et tuvastada vigu ja laadida alla tarkvara. Selleks loob auto ühenduse vaid teeninduse võrguga. Autot pole võimalik ühendada muu Wi-Fi-võrguga (nt kodus) samamoodi nagu teeninduse võrguga.

Ühendus kaugjuhtimispuldiga

Ühendusega tegeleb tavaliselt teeninduse tehnik, kes kasutab kaugjuhtimispuldi nuppe. Seetõttu on oluline, et võtaksite nuppudega võtme teenindusse minnes kaasa. Auto ühendamiseks teeninduse võrguga Wi-Fi kaudu vajutage kolm korda kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu.

Kui auto on ühendatud Wi-Fi-võrku, kuvatakse keskekraanil tähis P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

 Hoiatus

Kui auto on ühendatud teeninduse võrkude ja süsteemidega, ei tohi sellega sõita.