Auto ühendamine Internetiga telefoni kaudu (Wi-Fi)

Wi-Fi kaudu Interneti-ühenduse loomiseks jagage telefoni ja juurdepääsu mitmesugustele võrguteenustele autos.
Veenduge, et teie telefon toetaks jagamist ja see funktsioon oleks aktiveeritud. iPhone'is nimetatakse seda funktsiooni jagamiseks. Android-telefonides võidakse kasutada erinevat nimetust (nt sageli kasutatakse sõna "kuumkoht"). iPhone'is peab jagamise menüüleht olema avatud kuni Interneti-ühenduse loomiseni.
Vajutage ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SideWi-Fi.
Sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut Wi-Fi.
Kui kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.
Võrguga ühenduse loomiseks puudutage võrgu nime.
Sisestage võrguparool.
Auto loob võrguga ühenduse.

Teatud telefonid katkestavad sidumise, kui telefon autost eraldatakse (autost lahkumisel ja kuni järgmise kasutamiseni). Seetõttu tuleb sidumine uuesti aktiveerida, kui seda kasutada soovite.

Kui telefon on autoga ühendatud, salvestatakse seadistus tulevaseks kasutamiseks. Selleks et kuvada salvestatud võrkude loendit või salvestatud võrke käsitsi kustutada, avage SeadedSideWi-FiSalvestatud võrgud.

 Märkus

Telefoni- ja võrguteenuse pakkuja peab toetama Interneti-ühenduse jagamist ja tellimus peab sisaldama andmesidet.
P5–1507–WiFi logo small

Wi-Fi-ühenduse tehnilisi ja turvanõudeid on kirjeldatud eraldi jaotises.