Kütuse tankimine

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita.

Auto tankimine bensiinijaamas

P5-1617-S90-capless fuel filler pipe
Enne tankimist tuleb tankeotsik sisestada läbi täitetoru mõlema pilu.
Tankimisjuhised
Lülitage mootor välja ja avage kütuse tankeklapp.

 Märkus

Kui kütuse täiteava klapp on avatud, peab kütuse lisamine toimuma umbes 15 minuti jooksul. Pärast seda suletakse klapp, mis avati nupuvajutusega korgi, ja kütust ei saa enam lisada, kuna pumba otsak suletakse.

Kui klapp suletakse enne tankimise lõpetamist, vajutage nuppu uuesti ja oodake seni, kuni juhiekraanil kuvatakse sõnum Kütusepaak Tankimiseks valmis.

P5-1846-All-Decal inside fuel lid

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorile1. Vaadake teavet heakskiidetud kütuste ja identifikaatori kohta vastavatest jaotisest „Bensiin”.

Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb pumba otsak mõlemast klapist mööda lükata.
Ärge täitke paaki üle, vaid tankige niikaua kuni püstol esimest korda välja lülitub.
Kütusepaak on täis.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all vahtplokis olevat lehtrit.

Avage tankeluuk.
Sisestage lehter kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb lehtri otsak mõlemast klapist mööda lükata.

Kehtib kütusega lisasoojendiga autodele*

Ärge kunagi kasutage tankla alas põlevkütust kasutavat kütteseadet.

P5-1617-S90-fuel lid sticker
Kütusepaagi luugil olevad kleebised.
  1. 1 Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning see esitatakse hiljemalt 12. oktoobril 2018. aastal ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.
  2. * Lisavarustus/tarvik.