Õhuringluse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.
P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

P5/P6-1846–Climate–Button recirculation
Vajutage Ringlus.
Õhuringlus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Õhuringlusseadet ei saa käivitada, kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur on käivitatud.