Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

 Hoiatus

Hübriidaku laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud 230 V vahelduvvoolupesasid. Kui pesa ja kaitsmeahela võimsus ei ole teada, paluge litsentsiga elektrikul võimsus kindlaks teha. Kui laadimisel ületatakse kaitsmeahela võimsust, siis võib kaitsmeahel põlema süttida või kahjustuda.

 Hoiatus

 • Laadimiskaabli ülepingekaitse aitab kaitsta auto laadimissüsteemi, kuid see ei saa garanteerida, et ülekoormust kunagi ei toimu.
 • Ärge kunagi kasutage silmnähtavalt kulunud või kahjustatud pistikupesa. Vastasel korral võib tagajärjeks olla tulekahi või tõsised kehavigastused.
 • Ärge kasutage laadimiskaabliga koos pikendusjuhet.
 • Hübriidakut tohib hooldada või asendada üksnes vastava väljaõppega pädev Volvo hooldustehnik.
 • Ärge kasutage soovitatust erinevat laadimiskaablit.
 • Laadimiskaabli ja seinakontakti vahel ei tohi kasutada välist taimerit.
 • Laadimiskaabli ja pistikupesa vahel ei tohi kasutada ühte ega mitut adapterit.

 Oluline

Maalühiskaitse ei kaitse 230 V vahelduvvoolupesa/elektriühendusi.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Juhtseadme LED1-tuli.
P5-Icon red circle 1LED-tuli

Kui juhtseadme sisseehitatud maalühiskaitses tekib rike, süttib punane LED-tuli – vt 230 V pesa (vahelduvvool).

P6-2017- XC40H Control unit current

 Oluline

 • Kontrollige pistikupesa võimsust.
 • Kogukoormuse ületamisel tuleb muud samasse kaitsevõrku ühendatud elektroonikaseadmed lahti ühendada.
 • Ärge ühendage laadimiskaablit, kui pistikupesa on kahjustatud.
 1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)