Keskekraani kuvade vahel liikumine

Keskekraanil on viis põhikuva: avakuva, ülakuva, kliimakuva, rakenduste kuva ja funktsiooni kuva. Ekraan lülitub automaatselt sisse, kui avatakse juhiuks.

Avakuva

Avakuva ilmub ekraani käivitamisel. See koosneb neljast alamkuvast: Navigatsioon, Meedium, Telefon ja täiendav alamkuva.

Rakenduse või funktsiooni kuval valitud rakendus või auto funktsioon käivitab avavaates vastava alamvaate. Nt FM-raadio avaneb vaates Meedium.

Täiendaval alamvaatel on näha viimati kasutatud rakendus või funktsioon, mis ei ole seotud ühegi ülejäänud kolme alaga.

Alamkuvad näitavad iga eri rakenduse lühiteavet.

 Märkus

Auto käivitamisel kuvatakse avakuva erinevatel alamkuvadel teavet rakenduste oleku kohta.

 Märkus

Vajutage avakuva tavarežiimis avalehenuppu. Ekraanil kuvatakse animatsioon, mis tutvustab, kuidas eri kuvasid avada.

Olekuriba

Auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu- ja ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seonduv teave, kellaaeg ning pooleli oleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.

Ülakuva

P5-1717-ALL-Settings pane incl contextual
Ülakuva on alla lohistatud.

Sakk asub ekraani ülaosas olekuriba keskel. Ülakuva avamiseks vajutage vahekaarti või lohistage ekraanil ülevalt alla.

Ülakuvalt pääseb alati juurde järgmistele jaotistele:
  • Seaded
  • Kasutusjuhend
  • Profiil
  • Auto salvestatud sõnumid.
Ülakuvalt pääseb teatud juhtudel juurde järgmistele jaotistele:
  • Kontekstuaalne säte (nt Navigatsiooni seadistused). Muutke sätteid otse ülakuval, kui rakendus (nt navigeerimine) töötab.
  • Kontekstuaalne kasutusjuhend (nt Navigatsiooni juhend). Saate otse ülakuval juurdepääsu digitaalse kasutusjuhendi artiklitele, mis on seotud ekraanil kuvatava sisuga.

Ülakuvalt lahkumiseks vajutage ülakuvast väljaspool asuval osal, avalehe nupul või vajutage ülakuva allosas ning lohistage ülespoole. Seejärel on alumine kuva jälle nähtaval.

 Märkus

Ülakuva ei ole saadaval käivitamise/sulgemise ajal ning siis, kui ekraanil kuvatakse teade. Samuti pole see saadaval, kui kuvatakse kliimavaade.

Kliimavaade

Kliimariba on alati ekraani allosas nähtaval. Siin saab otse muuta kõige tavalisemaid kliimasätteid, nagu temperatuuri ja istmesoojendust*.

P5-1507-Icon-settings-climate

Vajutage kliimavaate avamiseks ning täiendavate kliimasätete nägemiseks kliimariba keskel olevat sümbolit.

P5-1507-Icon-close

Kliimavaate sulgemiseks ja eelmisele kuvale naasmiseks vajutage sümbolit.

Rakenduste kuva

P5-1717-Application pane
Rakenduste kuva koos auto eri rakendustega.

Tõmmake sõrmega ekraanil paremalt vasakule1, et siseneda avakuvalt rakenduste kuvale. Siin kuvatakse sllalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Teatud rakenduste korral kuvatakse lühiteave otse rakenduste vaates, nt lugemata tekstsõnumite hulk rakenduses Teated.

Rakenduse avamiseks vajutage seda. Seejärel avaneb rakendus vaates, kuhu see kuulub, nt Meedium.

Rakenduste arvust olenevalt saate rakendusevaates alla kerida. Tehke seda, tõmmates/lohistades sõrmega alla ja üles.

Avakuvale naasmiseks tõmmake ekraanil sõrmega vasakult paremale1 või vajutage avakuvanuppu.

Funktsioonide kuva

P5-17w46-Car functions pane
Eri autofunktsioonide nuppudega funktsioonide kuva.

Tõmmake sõrmega ekraanil vasakult paremale1, et siseneda avakuvalt funktsioonide kuvale. Siin saate aktiveerida või deaktiveerida erinevaid autofunktsioone, nt BLIS*, Lane Keeping Aid* ja Parkimisabi*.

Olenevalt funktsioonide arvust saab ka kuvas allapoole kerida. Tehke seda, tõmmates/lohistades sõrmega alla ja üles.

Kui rakenduste kuval tuleb rakenduse avamiseks sellel vajutada, siis funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks tuleb vastava funktsiooni nuppu vajutada. Mõned funktsioonid (päästikud) avavad vajutamisel uue akna.

Avakuvale naasmiseks tõmmake ekraanil sõrmega paremalt vasakule1 või vajutage avakuvanuppu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas.