Istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendi salvestamine

Elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* asendit saab mälunuppudesse salvestada.

Salvestage elektrilise istme*, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani* jaoks mälunuppudega kaks eri asendit. Nupud asuvad ühe või mõlema esiukse siseküljel*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
  1. P5-Icon red circle 1Sätete salvestamise nupp M.
  2. P5-Icon red circle 2Mälunupp.
  3. P5-Icon red circle 3Mälunupp.

Asendi salvestamine

Seadke iste, küljepeeglid ja esiklaasinäidik sobivasse asendisse.
Vajutage ja hoidke all nuppu M. Nupu valgusnäidik süttib.
Vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul 1 või 2 nuppu.
Kui asend on valitud mälunupuga salvestatud, kostab helisignaal ja nupu M märgutuli kustub.

Kui ühtki mälunuppu kolme sekundi jooksul ei vajutata, siis nupp M kustub ja salvestamist ei toimu.

Enne uue mälu seadistamist tuleb istme, küljepeeglite ja esiklaasi ekraani asendit muuta.

 Märkus

Salvestatud asendite toimimikseks tuleb kõik juhi profiilid seadistada Kaitse profiili olekus.
  1. * Lisavarustus/tarvik.