Cross Traffic Alert*1

Cross Traffic Alert (CTA) on juhiabi süsteem, mis täiendab funktsiooni BLIS2, et aidata juhil tuvastada tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid.

Automaatse pidurduse alamfunktsioon võib aidata autot peatada siis, kui kokkupõrkeoht tekib märkamatuks jäänud sõiduki tõttu.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
Näites kohtadest, kus Cross Traffic Alert võib aidata juhil tuvastada tagurdamisel takistusi.

Funktsioon on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

Funktsioon on aktiivne vaid juhul, kui auto on tagurpidi veeremises või kui on valitud tagurpidikäik.

Juhul kui funktsioon tajub, et midagi on külje pealt lähenemas, siis antakse sellest märku järgmisel viisil.
  • helisignaal - heli kostub kas vasak- või parempoolsest kõlarist, olenevalt sellest, kummalt poolt objekt läheneb.
  • Ekraanile ilmub helendav Parkimisabi süsteem-graafika ikoon.
  • Parkimise abi kaamera pealtvaatesse ilmub ikoon.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol
Ekraanile ilmub Parkimisabi süsteem-graafika Cross Traffic Alert valgustatud ikoon.

Kui juht ei jälgi funktsiooni hoiatust ja kokkupõrget pole võimalik vältida, lülitub auto peatamiseks sisse automaatpidurduse funktsioon ja juhiekraanil kuvatakse selgitav tekst, miks auto pidurdas.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.
  3. 2 Blind Spot Information