Süsteemikeele muutmine

Keelesätted on määratud keskekraani menüüs Seaded.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest nii on raske keelt uuesti tagasi muuta.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SüsteemSüsteemi keeled ja ühikud.

Valige Süsteemi keel.

Hääljuhtimist toetavad keeled on märgitud hääljuhtimise sümboliga.

Juhiekraani, keskekraani ja esiklaasinäidiku keelt muudetakse.