Külgpeeglite nurga reguleerimine

Parema tahavaate tagamiseks tuleb külgpeegleid juhi eelistuste järgi reguleerida. Peale selle on saadaval mitu automaatseadet, mille saab seostada elektrilise istme nuppude mälufunktsiooniga*.

Külgpeeglite juhtnuppude kasutamine

P5 1507 Power door mirrors control
Küljepeeglite juhtnupud.

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse juhtnupust juhiukse juhtpaneelil. Süüteasend peab olema vähemalt I.

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajutage L -nuppu, parempoolse reguleerimiseks R -nuppu. Nupus olev tuli süttib.
Reguleerige asendit keskel asuva seadistuskangiga.
Vajutage L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

Tahavaatepeeglite elektriline kokku lükatud asendisse liigutamine*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata.

Vajutage korraga alla nupud L ja R.
Laske nupud ligikaudu ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükake peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.

Neutraalasendi taastamine

Välismõjude tagajärjel kohalt nihkunud peeglid tuleb elektriliselt neutraalasendisse tagasi viia, et nende sissetõmbamine/väljalükkamine* toimuks õigesti.

Tõmmake küljepeeglid sisse, vajutades korraga nuppe L ja R.
Lükake need uuesti välja, vajutades korraga nuppe L ja R.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Nurga reguleerimine parkimise ajal1

Uksepeeglit saab alla keerata, et juht näeks näiteks parkimise ajal teeserva.

Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Pange tähele, et nuppu peab võib-olla vajutama kaks korda; see oleneb sellest, kas nupp oli juba enne valitud. Küljepeegli allasuunamisel nupp vilgub. Kui tagurpidikäik on vabastatud, hakkab küljepeegel automaatselt liikuma u 3 sekundi pärast ja läheb algasendisse tagasi u 8 sekundi pärast.

Nurga automaatne reguleerimine parkimise ajal1

Selle sättega liigutatakse küljepeeglit automaatselt alla, kui valitud on tagurpidikäik. Sissetõmmatud asend on eelseadistatud ja seda ei saa reguleerida.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.
Aktiveerimiseks/keelamiseks ning määramaks, milline peegel peaks nurga all olema, valige Küljepeegli kallutamine tagurdamisel, Väljas, Juht, Reisija või Mõlemad

Küljepeegli saab viia tagasi algasendisse, vajutades kaks korda nuppu L või R.

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal*

Auto lukustamisel / lukust avamisel kaugjuhtimispuldi abil saab küljepeeglid automaatselt kokku/lahti tõmmata. Kui aga peeglid on käsitsi kokku tõmmatud, tuleb need ka käsitsi lahti tõmmata.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.
Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Klapi peeglid lukustamisel kokku.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult kombinatsioonis koos mälunuppudega* elektriliste istmetega.