Pilot Assist*1

Pilot Assist võib aidata tänu roolimisabile hoida juhil autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Pilot Assist töötab järgmiselt

Funktsioon Pilot Assist on peamiselt mõeldud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel teedel, kus see muudab sõitmise mugavamaks ja tagab meeldivama sõidukogemuse.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, overview detection of vehicle ahead and side markings
Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni.
  1. P5-Icon red circle 1Kaamera- ja radariüksus
  2. P5-Icon red circle 2Kauguse lugemine
  3. P5-Icon red circle 3Äärejoonte lugemisseadmed

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat ja radarit. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Kui manööverdamistoe* funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada ka auto kiirust.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurida ära tunda, nt pole sõidureamärgistus kaamera ja radari jaoks nähtavad, lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja ja taastab töö, kui sõidureamärgistus uuesti loetavaks muutub (liikumiskiiruse ja pikivahe hoidmine siiski jätkub). Inaktiveerimisel rool vibreerib veidi, et juhti muutusest teavitada.

 Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist roolimisabi lülitatakse automaatselt välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.
P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• ROHELINE rooliratas tähistab aktiivset roolimisabi

• HALL rooliratas (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist üritab kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev auto pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Pilot Assist järgib samal sõidureal eespool olevat sõidukit juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

 Oluline

Juhiabisüsteemi sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist teeb juhiga koostööd ja seetõttu ei tohi juht oodata funktsiooni Pilot Assist roolimisabi rakendumist, vaid peab alati olema valmis ise rooli keerama, eriti kurvides.

  • Kui auto jõuab mahasõiduteeni või sõidurada lahkneb, peab juht auto roolima soovitud sõidurajale, et Pilot Assist tunneks ära soovitud suuna.

Pilot Assist üritab autot hoida sõiduraja keskel

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see hoida autot sõiduraja tähistuste vahel ja seetõttu on soovitatav lasta autol leida hea asend, et sõiduelamus oleks võimalikult sujuv. Juht saab kontrollida, kas auto on turvaliselt sõidurajal ja saab vajaduse korral rooliga asendit muuta.

  • Kui Pilot Assist ei paiguta autot sõidurajal sobival viisil, on soovitatav Pilot Assist välja lülitada või aktiveerida kohanduv püsikiirusehoidja*.

Käed roolil

Funktsiooni Pilot Assist toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Kui Pilot Assist tuvastab, et ei hoia roolist kinni, suunatakse juhti väikese pausi järel tähise ja teatega autot aktiivselt juhtima.

Kui juhi käsi ei tuvastata endiselt roolil paari sekundi möödudes, korratakse teadet autot aktiivselt juhtida, millega kaasneb helisignaal.

Kui Pilot Assist ei tuvasta juhi käsi roolil pärast paari sekundi möödumist, muutub hoiatussignaal intensiivseks ja juhtimisfunktsioon inaktiveeritakse. Seejärel tuleb Pilot Assist taaskäivitada roolil paikneva nupuga P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.