Funktsiooni Pilot Assist*1 valimine ja aktiveerimine

Pilot Assist tuleb esmalt valida ja seejärel aktiveerida, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.
P5-1917-Activate and start Pilot Assist

Pilot Assist käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).
Vajutage nuppu ◀ (1) või ▶ (3), et kerida funktsiooni Pilot Assist P5-1917-Pilot Assist symbol (4) sümboli juurde.
Sümbol on hall – Pilot Assist on ooterežiimis.
Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 (2).
Sümbol on valge – Pilot Assist on käivitatud ja praegune kiirus on salvestatud maksimaalse kiirusena.

Funktsiooni Pilot Assist uuesti aktiveerimine viimasele salvestatud kiirusele

Kui valitud on Pilot Assist – aktiveerimiseks vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.
Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 võib kiirus järsku oluliselt suureneda.

 Märkus

Funktsioon Pilot Assist töötab ainult siis, kui juhi käed on roolil.

Lisanäidikud juhiekraanil

P5-1646 - Pilot Assist symbol, Distance + steering assistance

Pilot Assist reguleerib ainult pikivahet ees sõitva sõidukiga, kui vahemaa sümbol kuvab rooli sümboli kohal sõiduki (1).

Pilot Assist roolimisabi on aktiivne ainult siis, kui rooli sümbol (2) on muutunud HALLIST ROHELISEKS.

P5-1507-Adapative Cruise Control, higher speed stored/selected

Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Suurem kiirus on salvestatud kiirus ja väiksem kiirus on eessõitva sõiduki (sihtmärgi) kiirus.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.