Nõuandeid Pilot Assist* kasutamiseks

Pilot Assist on mugavusfunktsioon, mis võib pakkuda roolimisabi ja aidata säilitada kaugust eesolevast sõidukist. Pilot Assist aitab autot juhtida ja vajalik võib olla sõitmine paar kilomeetrit aktiveeritud funktsiooniga Pilot Assist, enne kui end sellega täiesti mugavalt tunnete.

Funktsiooni Pilot Assist tundmaõppimine

Funktsiooni Pilot Assist esimestel kasutuskordadel soovitame sõita maanteel rahulikes liiklusoludes. Pilot Assist töötab kõige paremini selgete reamärgistustega kuivadel maanteedel ja sujuvas liiklusvoos.

Andke endale funktsiooni tundmaõppimiseks piisavalt aega. Mõne aja pärast harjute funktsiooniga Pilot Assist ära ja saate teada, millistes olukordades see teid aitab. Sõitmise ajal peate alati tähelepanu hoidma liiklusel ja käed roolil. Ohutu sõitmise eest vastutate alati teie, isegi funktsiooni Pilot Assist kasutamisel.

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist suhtleb teie kui juhiga. Seetõttu peate alati valmis olema ise rooli keerama, eriti just kurvides. Ärge oodake, kuni auto hakkab roolimisabi pakkuma. Keerake ise rooli vastavalt vajadusele.

Kui lähenete teelt mahasõidu kohale või ristmikule, sõitke sõiduraja suunas, millele soovite siseneda – see ütleb funktsioonile Pilot Assist, kuhu suundute.

Pilot Assist üritab teie autot hoida sõiduraja keskel

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see teie autot hoida nähtavate reamärgistuste keskel. Sujuvama sõiduelamuse tagamiseks soovitame lasta autol ise leida hea sõiduasendi. Sõiduasendit saate alati ise korrigeerida, keerates rooli. Teie ülesanne on hoida auto turvaliselt õigel sõidurajal.

Kui arvate, et Pilot Assist paigutab auto teele viisil, mis ei vasta liiklusolukorrale või viisile, kuidas soovite autot juhtida, saate funktsiooni Pilot Assist välja lülitada või lülitada sisse kohanduva püsikiirusehoidja1, kasutades roolil olevaid nuppe. Saate aktiivselt funktsioonilt Pilot Assist lülituda kohanduvale püsikiirusehoidjale, vajutades roolil vasakut noolenuppu. Kui soovite funktsiooni Pilot Assist uuesti aktiveerida, vajutage roolil paremale noolenupule.

Kuidas ma tean, kas Pilot Assist aitab roolida?

Kui rooli sümbol juhiekraanil on roheline, aitab Pilot Assist teil roolida. Kui rooli sümbol on hall, ei paku auto roolimisabi. Seda, kas Pilot Assist aitab roolida, tunnete selgelt ka roolilt. Võite autot alati ise roolida viisil, mis erineb funktsiooni Pilot Assist soovitustest. Sellisel juhul tunnete aktiivse roolimisabi korral rooli keerates kerget takistust.

P5-1846-Pilot assist grey and green steering wheel
P5-Icon gray box 2Kui rooli sümbol juhiekraanil on roheline, aitab Pilot Assist teil roolida.

Roolimisabi võib igal ajal sisse ja välja lülituda

Tähtis on teada, et roolimisabi võib igal ajal eelneva hoiatuseta sisse ja välja lülituda. Põhjuseks võib olla näiteks see, et reamärgistused pole süsteemi jaoks piisavalt selged.

Keskenduge sõitmisele ja hoidke käed roolil.

Samuti peab sõites alati olema ergas ja tähelepanelik, kuna Pilot Assist ei suuda kõiki olukordi tuvastada ja funktsioon võib eelneva hoiatuseta sisse ja välja lülituda. Kui süsteem tuvastab, et te ei hoia käsi roolil, kostab helisignaal ja juhiekraanil kuvatakse hoiatussõnum. Kui te hoiatusele ei reageeri, lülitub Pilot Assist välja.

Funktsiooni Pilot Assist kasutustingimused

Järgnev on vajalik, et juhiabisüsteem saaks auto juhtimisel aidata ja lubada roolimisabi.

  • Pilot Assist tuleb roolil oleva nupuga aktiveerida.
  • Juht peab olema turvavöö kinnitanud ja juhiuks peab olema suletud.
  • Sõidurea märgistused peavad olema selged ja auto peab suutma neid tuvastada. Kui auto ei suuda märgistusi tuvastada, võib roolimisabi ilma hoiatuseta desaktiveeruda/aktiveeruda.
  • Kiirus ei tohi olla suurem kui 140 km/h (87 mph).
  • Juht peab käed hoidma roolil.

 Hoiatus

Juht vastutab sõiduohutuse eest. Enne selle funktsiooni kasutamist soovitatakse juhil lugeda kõiki kasutusjuhendi jaotiseid selle funktsiooni kohta.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 (Adaptive Cruise Control - ACC)