City Safety™

City Safety1 võib kasutada märgutulesid, helisid ja piduri-impulsse, et juhtida juhi tähelepanu ootamatult ilmunud jalakäiatele, rattasõitjatele, suurtele loomadele ja sõidukitele.
P5-1507-CitySafety Princip
Radariüksuse asukoht.

City Safety võib aidata vältida kokkupõrget või vähendada kiirust kokkupõrkel.

City Safety aitab juhti kokkupõrkeohu korral jalakäija, suure looma, jalgratturi või teise sõidukiga.

City Safety funktsioon aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juht ei pane seda tähele ja toimuda võib kokkupõrge.

Funktsioon aitab juhti ja pidurdab auto ähvardava kokkupõrkeohu korral, kui juht ise ei reageeri õigel ajal pidurdades ja/või kõrvale keerates.

City Safety rakendub lühikese äkkpidurdusena ja peatab auto tavapidurdamisele sarnaneval moel vahetult eesoleva sõiduki taga.

City Safety aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata.

Tarbetu sekkumise vältimiseks on City Safety rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks. Automaatne pidurdus toimub ainult pärast kokkupõrkehoiatust või sellega samal ajal.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.