Külgpeeglite nurga reguleerimine

Parema tahavaate tagamiseks tuleb külgpeegleid juhi eelistuste järgi reguleerida.

Peale selle on saadaval mitu automaatseadet, mille saab seostada elektrilise istme nuppude mälufunktsiooniga*.

Külgpeeglite juhtnuppude kasutamine

P5 1507 Power door mirrors control
Küljepeeglite juhtnupud.

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse juhtnupust juhiukse juhtpaneelil. Auto peab olema vähemalt mugavusrežiimis.

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajutage L -nuppu, parempoolse reguleerimiseks R -nuppu. Nupus olev tuli süttib.
Reguleerige asendit keskel asuva seadistuskangiga.
Vajutage L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

Tahavaatepeeglite elektriline kokku lükkamine*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata.

Vajutage korraga alla nupud L ja R.
Laske nupud ligikaudu ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükake peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt eelmise seadistusega välja lükatud asendis.

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal*

Küljepeeglid tõmmatakse automaatselt sisse/välja, kui auto võtme abil lukustatakse/lukust avatakse. Funktsiooni saab deaktiveerida keskekraanilt.

 Märkus

Kui peeglid tõmmatakse kokku käsitsi, kasutades nuppe L ja R ning auto seejärel lukustatakse, siis ei voldita peegleid auto lukust avamisel automaatselt lahti isegi siis, kui vastav säte on valitud. Käsitsi lahti lükkamiseks kasutage nuppe L ja R.

Neutraalasendi taastamine

Peeglid, mis on paigast liikunud välismõju tõttu, näiteks kokku tõmmatud asendis külmumise ja nende käsitsi lahti tõmbamise tagajärjel, tuleb elektriliselt lähtestada algasendisse, et elektriline kokku- ja lahtitõmbamine* töötaks nõuetekohaselt.

Tõmmake küljepeeglid sisse, vajutades korraga nuppe L ja R.
Lükake need uuesti välja, vajutades korraga nuppe L ja R.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid lähtestatakse neutraalsesse asendisse ja elektriline kokku- ja lahtitõmbamine toimib jälle.

Nurga reguleerimine parkimise ajal1

Uksepeeglit saab alla keerata, et juht näeks näiteks parkimise ajal teeserva.

Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Pange tähele, et nuppu tuleb vajutada kaks korda. Küljepeegli allasuunamisel nupp vilgub. Tagurpidikäigu rakendamisel naaseb külgpeegel automaatselt oma algasendisse.

Nurga automaatne reguleerimine parkimise ajal1

Selle sättega liigutatakse küljepeeglit automaatselt alla, kui valitud on tagurpidikäik. Sissetõmmatud asend on eelseadistatud ja seda ei saa reguleerida.

Vajutage keskekraanil iCup-2037-Settings symbol.
Vajutage Juhtseadmed.
Valige soovitud seadistus valikust Välispeeglite kallutamine tagurdamisel.

Küljepeeglid saab viia tagasi algasendisse, vajutades kaks korda nuppu L või R.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult kombinatsioonis koos mälunuppudega* elektriliste istmetega.