Connected Safety

Connected Safety1 vahendab teavet teie enda auto ja teiste autode vahel, kasutades selleks pilveteenust2. Funktsiooni eesmärk on juhti samal teelõigul eespool olevatest võimalikest liiklusohtudest hoiatada.

Funktsioon saab hoiatada juhti, kui eespool oleval sõidukil vilguvad ohutuled või tuvastati libe teelõik. Kui teie auto tuvastab libedad teeolud, edastab see teile sellekohase teabe.

Connected Safety aitab juhti järgmistes olukordades.
  • Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel
  • Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

Connected Safety suhtlus autode vahel toimib ainult vastava funktsiooniga autode korral. Connected Safety tuleb Volvo privaatsusseaded kaudu aktiivselt kinnitada.

Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel

Kui teie sõiduki ohutuled on aktiveeritud, saab selle teabe edastada teistele teie auto asukohale lähenevatele sõidukitele.

P5-2122-Connected Safety symbol Hazard Light

Kui teie sõiduk läheneb vilkuvate ohutuledega sõidukile, kuvatakse juhiekraanil see tähis.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse ka Connected Safety hoiatussümbolid.

Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

P5-2122-Connected Safety symbol Slippery Road-no cloud

Kui teie sõiduk tuvastab rehvide ja teepinna vahelise hõõrdumise vähenemise, siis kuvatakse juhi ekraanil see tähis. Seejärel saab teabe edastada teie sõiduki asukohale lähenevatele sõidukitele.

P5-2122-Connected Safety symbol Slippery Road

Kui teie sõiduk saab teiselt sõidukilt teavet libedate teeolude kohta, siis kuvatakse juhi ekraanil see tähis.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse ka Connected Safety hoiatussümbolid.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Pole saadaval kõikides riikides.
  2. 2 Pilveteenuse kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), millele võib kohalduda lisatasu.