Laadimiskaabel

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks.
P5-2017-S90H/S90LH Hybrid cable placement in car (EU+CH)
Laadimiskaabel asub panipaigas pakiruumi paremas servas.

 Hoiatus

Kasutage ainult autoga kaasasolevat laadimiskaablit või Volvo soovitatud asenduskaablit.
Tehnilised andmed, laadimiskaabel
Ümbritsev temperatuur

-32 ºC kuni 50 ºC (-25 ºF kuni 122 ºF)

 Hoiatus

  • Laadimiskaablil on sisseehitatud kaitselüliti. Laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud pistikupesa.
  • Kui ühendatud laadimiskaabli lähedal on lapsed, tuleb neil silm peal hoida.
  • Laadimiskaablis on kõrgepinge. Kokkupuude kõrgepingega võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
  • Ärge kasutage kahjustatud laadimiskaablit. Kahjustatud või vigast laadimiskaablit tohib parandada ainult töökojas - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  • Veenduge, et keegi ei saa ühendatud laadimiskaablist üle sõita, sellele astuda, otsa komistada või seda muul viisil kahjustada või endale kehavigastusi põhjustada.
  • Enne laadija puhastamist eemaldage see seinakontaktist.
  • Ärge ühendage laadimiskaablit pikendusjuhtmesse või mitme pesaga adapterisse.
  • Ärge kasutage laadimiskaabli ja seinakontakti vahel ühte ega mitut adapterit.
  • Ärge kasutage laadimiskaabli ja pistikupesa vahel välist taimerit.

Vaadake ka tootja juhiseid laadimiskaabli ja selle komponentide kasutamise kohta.

 Oluline

Mitmeid pistikuid, väliseid taimereid, adapterid, pikendusjuhtmeid, ülepingekaitsmeid või muid taolisi seadmeid ei tohi kasutada koos laadimiskaabliga, kuna see põhjustab tulekahju, elektrilöögi vms ohu.

230 V vahelduvvoolupesa ja laadimiskaabli vahelist adapterit võib kasutada ainult juhul, kui adapter vastab standarditele IEC 61851 ja IEC 62196.

 Oluline

Ärge kunagi eemaldage kaablit 230 V vahelduvvoolupesast laadimise ajal – esineb oht 230 V pesa kahjustada. Enne laadimiskaabli eraldamist auto laadimispesast ja 230 V pesast tuleb laadimine alati lõpetada.

 Oluline

Puhastage laadimisjuhet vees või õrnatoimelises puhastuslahuses niisutatud puhta lapiga. Ärge kasutage kemikaale või lahusteid.
P6-1846-XC40H Warning charging intake

 Hoiatus

Laadimiskaabel ega selle osad ei tohi sattuda vette.

 Oluline

Vältige juhtüksuse ja pistiku jätmist otsese päikesevalguse kätte. Vastasel juhul võib pistiku ülekuumuskaitse vähendada hübriidaku laadimisvõimet või selle katkestada.