Auto käivitamine

Auto käivitamiseks kasutage tunnelkonsoolis asuvat süüteketast, kui võti asub autos.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist tehke järgmist.

  • Kinnitage turvavöö.
  • Reguleerige paika iste, rool ja peeglid.
  • Veenduge, et piduripedaali saab korralikult alla vajutada.

 Oluline

Autot ei saa käivitada, kui laadimiskaabel on ühendatud. Veenduge enne auto käivitamist, et laadimiskaabel oleks lahti ühendatud ja laadimisluuk suletud.
P5-21w22-Start/stop switch
Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.
Veenduge, et võti on autos1.
Turvavöö kinnitamine.
Vajutage piduripedaal lõpuni alla.2.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske sellest lahti.

Auto käivitub ja süüteketas naaseb automaatselt algasendisse.

Valige käik D või R.

Kui One Pedal Drive on aktiveeritud, siis sõidab auto piduripedaali vabastamise järel valitud sõidusuunas, eeldusel et auto ei liigu ülesmäge.

Kui One Pedal Drive on deaktiveeritud, siis püsib auto paigal kuni gaasipedaali vajutamiseni.

 Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub3.

Tavatingimustes käivitamisel on prioriteetne auto elektriline sõidumootor – bensiinimootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast käivitusnupu keeramist päripäeva on elektrimootor käivitunud ja auto on sõiduks valmis. Auto käivitumist tähistab juhi ekraanil märgutulede kustumine ja eelmääratud värviteema süttimine.

Teatud juhtudel käivitub selle asemel siiski bensiinimootor nt kui temperatuur on liiga madal või kui hübriidaku vajab laadimist.

Veateated

Kui kuvatakse teade Auto võtit ei leitud, pange võti varulugeri kõrvale. Seejärel üritage autot uuesti käivitada.

P5-2122-SPA Backup start place in tunnel console
Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.

 Märkus

Kui võti on asetatud varulugeri juurde, veenduge, et selle läheduses poleks võtmeid, metallesemeid või elektroonilisi seadmeid (nt mobiiltelefonid, tahvelarvutid, arvutid või laadijad). Kui varulugeri lähedal on mitu võtit, võivad need üksteise tööd häirida.

Kui kuvatakse teade Sõiduki käivitus Süsteemi kontrollimine, oodake, siis oodake teate kadumist ja proovige autot uuesti käivitada.

 Märkus

Tühja hübriidakuga autot ei saa käivitada.

 Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage võtit autost sõidu ajal.

 Hoiatus

Kui autost lahkute, eemaldage alati võti ning veenduge, et auto elektrisüsteem on süüteasendis 0 – eriti siis, kui lapsed jäävad autosse.

 Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.
  1. 1 Passiivse käivitamisega autode puhul peab võti asuma salongi esiosas.
  2. 2 Kui auto liigub, piisab mootori käivitamiseks käivitusnupu keeramisest päripäeva.
  3. 3 Ei ole kohaldatav kineetilise energia taaskasutamissüsteemiga autodele, millel kasutatakse käivitamiseks generaatorit.