Parkimisabi*

Parkimisabi süsteemi funktsioon kasutab andureid, et aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada, andes auto ja takistuse vahelisest kaugusest märku helisignaali ning keskekraanil oleva graafikaga.
P5-1507-Park Assist, warning screen view
Takistustsoonide ja anduri sektoritega näidisekraanikuva.

Keskekraan kuvab ülevaate auto ja avastatud takistuse vahelisest suhtest.

Tähistatud ala näitab takistuse asukohta. Mida lähemal on auto sümbol tähistatud sektori kastile ees/taga, seda lähemal on auto tuvastatud takistusele.

Vahemaa vähenemisel auto ja objekti vahel muudavad külgmised sektorid värvi.

Mida lühem on vahemaa takistuseni, seda kiirem helisignaal kostab. Muu audiosüsteemist pärit heli lülitub automaatselt välja.

Eespool ja küljel olevatest takistustest teavitav helisignaal on aktiivne, kui auto liigub ja lülitub välja, kui auto on ligikaudu kaks sekundit paigal seisnud. Kui auto seisab paigal, on taga paiknevate takistuste helisignaal aktiivne.

Kui auto taga või ees oleva takistuseni on jäänud umbes 30 cm (1 jalg), on signaali toon pidev ja auto sümbolile lähim anduriväli on täidetud.

Külgmisest takistusest u kuni 25 cm (0,8 jala) kaugusel hakkab toon intensiivselt pulseerima ja aktiivne anduriväli muutub oranžist punaseks.

Parkimisabi helitugevust saab reguleerida parkimisabi seadetes. Helitugevuse seadistamiseks tehke järgmist:

Parkimisabi süsteemi aktiveerimiseks sõitke objekti lähedale või vajutage keskekraani allosas asuvat kaamera ikooni iCup-2037-Camera view symbol.
Puudutage iCup-2037-Settings symbol kaameravaate ülemises parempoolses nurgas.1
Reguleerige helitugevust vastavalt soovile.

 Märkus

Helihoiatused antakse vaid otse auto teel olevate objektide kohta, välja arvatud autosümbolile kõige lähemal olevas sektoris.

 Hoiatus

  • Parkimisandurid on täiendavad vahendid, mis aitavad juhil auto ümbrust paremini tähele panna. Kasutamise ajal kehtivad keskkonnatingimused võivad mõjutada seda, kuidas need teatud nurga all takistusi tuvastavad.
  • Olge eriti ettevaatlik, kui auto lähedal on inimesi ja loomi.
  • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.
  • Ekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal, kui ekraanil tundub.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui seadete sümbolit ei kuvata, puudutage ikoonide aktiveerimiseks õrnalt keskekraani.