V40 Cross Country

2018

Automaatkäigukast - Geartronic*

Automaatkäigukastil Geartronic on hüdrotrafo mootori energia ülekandmiseks käigukastile. Käigukastil on kaks veorežiimi: automaatne ja manuaalne.
P4-1320-Växellägen Automat

D: käiguasendite näit automaatkäigukasti korral. +/–: käiguasendite näit manuaalkäigukasti korral. S: sport-režiim*.1

Käigukangi asend kuvatakse näidikupaneelil järgmiste tähiste abil: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 jne.

Käiguasendid

P4-1220-Automatiska växellägen

Automaatkäigukasti käigu asendid kuvatakse näidikupaneeli paremal serval. (Korraga põleb vaid ühe, hetkel valitud käigu näit.)

Sport-režiimi tähistav sümbol "S" on režiimi aktiveeritud olekus ORANŽ.

P – Seisuasend

Mootori käivitamisel ja auto parkimisel peab käigukang olema asendis P.

Käigukangi viimiseks asendist P mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süütevõti peab olema asendis II.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt. Kui auto on pargitud, rakendage ka seisupiduri, vt Seisupidur.

 Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

 Oluline

Asendi  P valimisel peab auto seisma.

 Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - automaatkäigukastil P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

R – Tagurdusasend

Asendi R valimisel peab auto seisma.

N – Neutraalasend

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Lülitage seisupidur sisse, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süüde peab olema asendis II.

D – Sõiduasend

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Käigukangi viimise ajal asendist R asendisse D peab auto paigal seisma.

Geartronic – manuaalkäigukasti asendid (+/-)

Ühtlasi on juhil võimalik Geartronic automaatkäigukasti abil käike manuaalselt vahetada. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Käigu manuaalseks vahetamiseks tuleb käigukangi nihutada külgsuunas asendist D lõppasendisse "+/-". Näidikupaneelil kuvatav tähis "+/-" muutub VALGEST ORANŽIKS ja näidikul kuvatakse äsja valitud käiku tähistav number 1, 2, 3 jne.

 • Käigu ülesvahetamiseks suunake käiguhooba edasi + (pluss) asendini ja vabastage käiguhoob, mis suundub tagasi oma surnud punkti "+" ja "" vahel.

või

 • Madalama käigu valimiseks tõmmake käigukangi "" (miinuse) poole ja vabastage kang.

Manuaalne käiguvahetusrežiim "+/-" on aktiveeritav mistahes sõidufaasis.

Geartronic lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.

Tagasi automaatrežiimile lülitamiseks:

 • Lükake käigukangi küljele lõppasendisse D.

 Märkus

Juhul kui käigukastil on spordiprogramm, lülitub käigukast manuaalkäigukastiks ainult siis, kui kang on viidud edasi või tagasi "+/-" asendisse. Näidikupaneeli näit lülitub seejärel S pealt ära ja näitab, milline käikudest 1, 2, 3 jne on kasutusel.

Labad*

Lisaks käsitsi käiguvahetusele käigukangiga on juhtseadised ka roolil, nn labad.

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida. Selleks tuleb tõmmata üks labadest rooli suunas - näidikuplokis asendub tähis "D" numbriga, mis näitab hetkel valitud käiku.

Seejärel käigu vahetamiseks ühe sammu võrra:

 • Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.
P4-1617-V40-steering wheel iron mark

Rooli mõlemad labad.

 1. "-": valib järgmise madalama käigu.
 2. "+": valib järgmise kõrgema käigu.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust.

Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

 Märkus

Automaatne deaktiveerimine

Kui rooli labasid ei kasutata, deaktiveeruvad need veidi aja pärast - sel juhul asendub näidikuplokil hetkel valitud käigu number uuesti "D"-ga.

Erandiks on mootoriga pidurdamine - sel juhul püsivad rooli labad aktiivsed kuni mootoriga pidurdamise lõppemiseni.

Käsitsi desaktiveerimine

Rooli labasid saab desaktiveerida ka käsitsi:

 • Tõmmake mõlemat laba rooli poole ja hoidke neid, kuni näidikuplokil muutub praeguse käigu tähis tähiseks D.

Labasid võib kasutada sportrežiimis ka koos käigukangiga* - sel juhul on labad pidevalt aktiveeritud ja neid ei deaktiveerita.

Geartronic - Sport-režiim (S)

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Spordiprogramm pakub sportlikumaid omadusi ja kiiremat käiguvahetust. Samal ajal reageerib see kiirendusele kiiremini. Aktiivse sõidu ajal eelistatakse madalamat käiku, mistõttu ülespoole lülitamine hilineb.

Sport-režiimi aktiveerimine:

 • Nihutage käigukangi külgsuunas asendist D lõppasendisse "+S–" – näidikupaneelil kuvatav näit muutub näidust D näiduks S.

Sport-režiimi saab valida sõidu mistahes hetkel.

Geartronic - talvine režiim

Libedal teel on lihtsam kohalt võtta, kui 3. käik lülitatakse käsitsi sisse.

 1. Vajutage piduripedaali ja nihutage käigukang asendist D lõppasendisse "+/–" – näidikupaneelil kuvatav näit D asendub numbriga 12.
 2. Liikuge kuni 3. käiguni, lükates kangi kahel korral "+" (plussi) suunas – näidikupaneelil asendub näit 1 näiduga 3.
 3. Vabasta pidur ja kiirenda ettevaatlikult.

Käigukasti talverežiim tähendab, et auto liigub kohalt aeglasema kiirusega ja vedavatele ratastele avalduva väiksema võimsusega.

Kick-down

Gaasipedaali lõpuni allavajutamise korral (rohkem kui tavalise kiirendamise puhul) lülitub kohe sisse madalam käik. Selle funktsiooni nimetus on kick-down.

Gaasipedaali lahtilaskmisel kick-down-asendis vahetab käigukast käigu automaatselt üles.

Kick-down-funktsiooni kasutatakse maksimaalseks kiirendamiseks, nt möödasõidul.

Ohutusfunktsioon

Pöörete arvu liigse suurenemise vältimiseks on käigukasti juhtimisprogramm varustatud käiguvahetuskaitsega, mis blokeerib käigu allavahetuse.

Geartronic ei võimalda käikude allavahetamisi, mis võivad käiguga pidurdamisel või mootori pöördesseviimisel põhjustada mootoripöörete tõusu ohtlikult kõrgele. Kui juht üritab käiku mootori suurel kiirusel siiski edasi alla lülitada, – jääb esialgne käik sisse.

Kui kickdown-funktsioon on aktiveeritud, võib auto olenevalt mootori pöörete arvust vahetada ühe või mitu käiku. Auto lülitab käigu mootorikahjustuse vältimiseks ülespoole, kui mootor saavutab maksimaalse kiiruse.

Pukseerimine

Kui autot tuleb pukseerida, saate selle kohta olulist teavet jaotisest Pukseerimine.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Käigukangi lülitusskeem erineb sõltuvalt mootorist.
 3. 2 Kui autol on sport-režiim*, siis kuvatakse esmalt "S".

Kas sellest oli abi?