V40 Cross Country

2018

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ummikus liikumise abisüsteem

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Ummikus liikumise abisüsteemil on ka kohanduv kiirushoidik ja täiustatud funktsioonid liikumisel kiirustel alla 30 km/h (20 mph).

Automaatkäigukastiga sõidukitel täiendab kohanduvat püsikiirushoidikut ummikus liikumise abisüsteem (ka nn "Queue Assist").

Ummikus liikumise abifunktsioonil on kaks ülesannet.
 • Laiendatud kiirusvahemik – ka kiirusel alla 30 km/h (20 mph) ja seistes.
 • Eessõitja muutmine
 • Automaatpidur ei toimi, kui auto seisab

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus, mida kohanduvale kiirushoidikule saab valida, on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et kiirushoidik suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat sõidukiirust valida.

Lugege lisateavet, kuidas reguleerida kiirust ja ajaintervalle eesoleva sõiduki suhtes.

Pikendatud kiirusvahemik

 Märkus

Püsikiirusehoidiku aktiveerimiseks peab juhiuks olema suletud ja juhi turvavöö kinnitatud.

Automaatkäigukasti korral on kiirusevahemik kohanduva kiirusehoidiku poolt kontrollitava pikivahe hoidmiseks 0–200 km/h (0–125 mph).

 Märkus

Kiirushoidiku aktiveerimiseks kiirusel alla 30 km/h (20 mph) peab sõiduki ees piisavalt vaba ruumi olema.

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõidurežiim automaatselt, kui peatus ei ületa umbes 3 sekundit; kui eesolev auto hakkab liikuma hiljem, lülitub püsikiirushoidik automaatpidurdusega ooterežiimi. Juht peab seejärel püsikiirushoidiku aktiveerima uuesti ühel järgmistest viisidest:
 • Vajutage rooli nuppu

...või...

 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.
>Püsikiirushoidik hakkab järgima eessõitva auto kiirust.

 Märkus

Queue Assist (ummikuabisüsteem) võib hoida autot paigal mitte kauem kui 4 minutit – seejärel pidurid vallanduvad.

Vt lisateavet lõigust "Automaatpidurduse katkestamine seistes".

Eessõitja muutmine

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare RadarsensorMålbyte

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel alla30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, pidurdab kiirushoidik seisva auto korral.

 Hoiatus

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle eesolevalt autolt seisvale autole, ignoreerib adaptiivne kiirushoidik seisvat autot ja jätkab sõitu salvestatud kiirusega.

 • Juht peab ise vahele segama ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Kohanduv püsikiirushoidik deaktiveeritakse ja lülitatakse ooterežiimi:
 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (5 mph) ja kiirushoidik ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt künnisega.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (5 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole kiirushoidikul enam järgitavat autot.

Automaatse pidurdamise määratlemine paigal seistes

Järgnevatel juhtudel peatab ummikus liikumise abisüsteem paigalseismisel automaatse pidurdamise:
 • juhiukse avamisel
 • juhi turvavöö avamisel.

See tähendab, et pidurid on vabastatud ja auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

 Oluline

Queue Assist (Ummikuabisüsteem) võib hoida autot paigal mitte kauem kui 4 minutit - seejärel pidurid vallanduvad.

Juhi tähelepanu juhitakse sellele mitme etapina, suurendades intensiivsust:

 1. Akustiline alarm (kõlin) ja tekstsõnum.
 2. Tuuleklaasil hakkab vilkuma ka hoiatustuli.
 3. Toimub järk-järguline pidurdamine.

Lisateavet tähiste, teadete ja nende tähenduse kohta leiate jaotisest Ekraanil kuvatavad tähised ja teated.

Ummikus liikumise abisüsteem vabastab piduri ja lülitub ooterežiimi ka järgnevatel juhtudel:
 • juht paneb jala piduripedaalile
 • käigukang on asendis P, N või R
 • juht seab kiirushoidiku ooterežiimi
 • seisupidur on rakendatud.

Kas sellest oli abi?