Audio ja meedia - süsteemi juhtimine

Heli- ja meediumisüsteemi juhitakse keskkonsoolilt, roolinuppudega, häältuvastusega või kaugjuhtimispuldiga*. Teave kuvatakse ekraanile keskkonsooli ülaosas.
P3-1420-Infotainment handling (Melco)
 1. Ikon röd cirkel 1 Kerimine/kiirkerimine/otsing lühike vajutus võimaldab liikuda muusikapalade, mällu salvestatud raadiojaamade1 või peatükkide vahel2. Pikk vajutus kerib plaadi lugusid kiiresti edasi või otsib järgmist kättesaadavat raadiojaama.
 2. Ikon röd cirkel 2 SOUND - vajutage heliseadistuste (bassid, kõrged jne.) avamiseks. Täiendava teabe saamiseks vt. helisüsteemi üldseadistused.
 3. Ikon röd cirkel 3VOL - helitugevuse suurendamine või vähendamine.
 4. Ikon röd cirkel 4P3-1020-S60/V60 On-/Off symbol Infotainment - ON/OFF/MUTElühike vajutus lülitab süsteemi sisse ja pikk vajutus (kuni ekraani väljalülitumiseni) lülitab välja. Pange tähele, et terve Sensus-süsteem (kaasa arvatud navigatsioon* ja telefonifunktsioonid) lülituvad samal ajal sisse/välja. Vajuta lühidalt heli vaigistamiseks (MUTE) või vaigistatud heli taastamiseks.
 5. Ikon röd cirkel 5 Plaadi sisse- ja väljalükkamise ava.
 6. Ikon röd cirkel 6Põhiallikad – vajutage põhiallika valimiseks (nt RADIO, MEDIA). Näidatakse viimati kasutatud allikat (nt raadio: FM). Kui olete valinud allika või ja vajutate põhiallika nuppu, ilmub otsetee menüü.
 7. Ikon röd cirkel 714w46–P3/P4–Eject button symbol – plaadi väljastamine. Plaat jääb umbes 12 sekundiks väljatõugatud asendisse ning tõmmatakse seejärel ohutuse mõttes seadmesse tagasi.
 8. Ikon röd cirkel 8 OK/MENU - menüüvalikute kinnitamiseks vajutage roolil pöördlülitit või keskkonsooli nuppu. Kui olete tavavaates ja vajutate OK/MENU, kuvatakse valitud allika (nt RADIO või MEDIA). Nool ekraani paremal serval kuvatakse, kui seal on peidetud menüüsid.
 9. Ikon röd cirkel 9TUNE - liikumiseks plaadi lugude/kaustade, raadio ja telejaamade* seas või telefonikontaktides või ekraani valikutes keerake roolil pöördlülitit või keskkonsooli nuppu.
 10. Ikon röd cirkel 10EXIT - lühike vajutus juhib menüüsüsteemis üles, katkestab valitud funktsiooni, lõpetab/loobub telefonikõnest või kustutab sisestatud tähemärgid. Pika vajutusega kuvatakse tavavaade, või kui juba olete tavavaates, siis kõrgeim menüütase (põhimenüü); sama moodi töötavad ka keskkonsooli (6) põhiallika nupud.
 11. Ikon röd cirkel 11INFO - Juhul kui saadaval on rohkem teavet, kui ekraanile mahub, vajutage selle vaatamiseks nupule INFO.
 12. Ikon röd cirkel 12 Eelseadenupud – numbrite ja tähtede sisestamine.
 13. Ikon röd cirkel 13FAV – teatud allikates saab linkida funktsiooni FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.
 14. Ikon röd cirkel 14 Hääljuhtimine – vajutage hääljuhtimise aktiveerimiseks.

Menüükasutus

P3-1346-x60-Menu handling_Flow chart
Näites kujutatakse liikumist eri funktsioonide vahel meediumifailide esitamise ajal auto kõvakettalt.
 1. Ikon röd cirkel 1 Põhiallika nupp - vajutage põhiallika vahetamiseks või aktiivse allika otseteede/allika menüü kuvamiseks.
 2. Ikon röd cirkel 2Tavavaade – allika tavarežiim.
 3. Ikon röd cirkel 3Otseteede menüü - sisaldab sageli kasutatud menüükäske.
 4. Ikon röd cirkel 4 Kiirmenüü – kiirrežiim TUNE keeramisel, nt plaadi lugude, raadiojaamade jms vahetamiseks.
 5. Ikon röd cirkel 5Allika menüü - aktiivse allika funktsioonid ja sätted.
 6. Ikon röd cirkel 6Allika valikumenüü3 - sisaldab valitavad allikad.
 7. Ikon röd cirkel 7 Põhiallikate menüü - sisaldab põhiallikad, mida saab samuti valida põhiklahvistikku (1) kasutades.

Kujundus sõltub allikast, seadme varustusest, seadistustest jms.

Valige põhiallikas, vajutades selleks põhiallika nupule (1) (nt RADIO, MEDIA). Allika menüüdes liikumiseks kasutage nuppe TUNE, OK/MENU, EXIT või põhiallika nuppu (1).

Kui menüüribal olev tekst on helehall, siis seda valikut kasutada ei saa. Põhjus võib olla selles, et funktsioon ei ole autos saadaval, et allikas ei ole aktiivne või ühendatud või sellel puudub sisu.

Saadaolevate funktsioonide kohta vt Audio ja meedia - menüü ülevaade.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Ei kehti DAB-i (digitaalse audioringhäälingu) kohta.
 3. 2 Kehtib ainult DVD-plaatide kohta.
 4. 3 Avaneb ainult nende põhiallikate puhul, mis sisaldavad mitu allikat.

Seotud dokumendid