Sõidurežiimi Eco aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooni nupuga

Juhirežiimis Eco sõitmisel on keskekraani funktsioonivaatel funktsiooninupp, v.a juhul, kui autos on juhirežiimi juhtseadis tunnelkonsoolis.

Režiim Eco desaktiveeritakse mootori väljalülitamisel ning seetõttu tuleb see režiim alati pärast mootori käivitamist uuesti aktiveerida. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse juhi ekraanil tähis ECO.

Keskekraani funktsioonikuval sõidurežiimi Eco valimine

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu ECO sõidurežiim.

P5-1507-icon ECO drive mode
Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.