Pardaarvuti - digitaalne näidikuplokk

Sõiduki pardaarvuti võimaldab teavet salvestada, kalkuleerida ja esitada.

Pardaarvuti menüü asub muutuvas ahelas. Üks alternatiive on pardaarvuti kolme ekraani kadumine - see tähendab ka ahela algust/lõppu.

P4-1246-Färddator High
Näidikupaneelid ja roolikangi lülitid.
 1. Ikon röd cirkel 1OK - avab pardaarvuti funktsioonide ahela + aktiveerib valitud suvandi.
 2. Ikon röd cirkel 2Pöördlüliti - avab pardaarvuti jaotiste ahela + liigub suvandite seas.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - tühistab, lähtestab või liigub funktsioonist välja pärast valiku tegemist.

Funktsioonid

Funktsioonide avamiseks ja kontrollimiseks/reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Vajutage OK - avaneb kõikide funktsioonidega ahel.
 3. Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.
 4. Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda RESET.

Pardaarvuti erinevad funktsioonid on toodud järgmises tabelis:

FunktsioonidInformatsioon
Teekonnamõõdik nullimine
 • Keskmine kütusekulu
 • Keskmine kiirus
Pange tähele, et see funktsioon ei nulli mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 - teavet selle toimingu kohta vt tabelit lõigus "Jaotised" ja "Nullimine – keskmine kiirus/kütusekulu".
Teated
Lisainfot vt Teated - käsitlemine.
Teemad
Siit valitakse näidikuploki välimus.
Sätted*

Vali Aut. sis. või Väljalül..

Lisainfot vt Üldist kütteseadme kohta.

Kontrastsus/Värvirežiim
Näidikuploki heleduse ja värvide intensiivsuse reguleerimine.
Eelühtlustus
 • Otsekäivitus
 • Taimeri 1 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.
 • Taimeri 2 sümbol - viib kellaaja valimise menüüsse.

Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Taimer - seadistamine.

Hoolduse olek
Näitab kuude arvu ja läbisõitu järgmise teeninduseni.
Õlitase1
Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.

Jaotised

P4-1246-Färddator High
Korraga võib kuvada kolme pardaarvuti jaotist - igas aknas üht.

Järgmisest tabelist võib mõne jaotiste kombinatsiooni valida pidevaks kuvamiseks näidikuplokis. Selle määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Keerake pöördlülitit - valitavad jaotiste kombinatsioonid kuvatakse ahelana.
 3. Peatuge soovitud jaotiste kombinatsioonil.
Jaotiste kombinatsioonidInformatsioon
Aku olek Sõidumõõdik T1 + mõõdiku näit Kaugus aku tühjenemiseni
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.
Keskmine kütusekuluSõidumõõdik T1 + mõõdiku näitKeskmine kiirus
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.
Hetke kütusekuluSõidumõõdik T2 + mõõdiku näitKaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.
Hetke kütusekuluMõõdiku näitkmh<>mphkmh<>mph - vt jaotist "Digitaalne kiirusenäidik".
Pardaarvuti andmed puuduvad.Selle suvandiga kustutatakse kõik kolm pardaarvuti kuva - see näitab ka ahela algust/lõppu.

Näidikuploki pardaarvuti jaotiste kombinatsiooni võib sõidu ajal igal ajal muuta. Toimige järgnevalt:

 • Keerake pöördlülitit - peatuge soovitud jaotisel.

Lähtestamine - sõidumõõdik

Keerake pöördlülitit jaotiste kombinatsioonile, milles on sõidumõõdik, mida soovite lähtestada:

 • Vajutage pikalt nuppu RESET - valitud sõidumõõdik lähtestatakse.

Nullimine – keskmine kiirus/kütusekulu

1.Valige funktsioon Teekonnamõõdik nullimine ja aktiveerige nupuga OK.
2.Valige pöördlülitiga üks järgmistest suvanditest ja aktiveerige nupuga OK.
 • l/100 km
 • km/h
 • Lähtesta mõlemad
3.Lõpetage nupuga RESET.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Teatavad mootorid.